Avoin yliopisto-opetusSuomi toisena ja vieraana kielenä

SKIP2002 Kielen käyttö, merkitys ja muoto II

Opintojakso kuuluu opintokokonaisuuteen

Suomi toisena ja vieraana kielenä -perusopinnot (25 op)

Laajuus (op)

5.0

Oppiaine

Suomi toisena ja vieraana kielenä

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Jyväskylän yliopisto – Humanistinen tiedekunta

Ajankohta

Lukuvuosi 2022 (tarkemmat tiedot päivitetään lähiaikoina)

Edeltävät opinnot

Jakso SKIP2001 Kielen käyttö, merkitys ja muoto I (5 op) tehdään ennen jaksoa SKIP2002 Kielen käyttö, merkitys ja muoto II (5 op).

Sisältö

Kielioppia lähestytään kielen käytön kautta muovautuvana. Opintojaksolla perehdytään suomen kielen lauseopin perusteisiin teoreettisesti ja analyyttisesti.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

- osaa tarkastella kielen käyttöä, merkitystä ja muotoa sekä yksilön että yhteisön kannalta
- ymmärtää kieliopin sekä kielen sisäisenä ominaisuutena että erilaisina tapoina kuvata kieltä
- ymmärtää kielen kuvauksen eri tasot ja niiden väliset yhteydet
- tuntee semantiikan ja pragmatiikan tutkimuksen lähtökohdat ja keskeiset tutkimussuuntaukset
- hallitsee syntaksin, semantiikan ja pragmatiikan keskeiset ilmiöt ja terminologian sekä osaa käyttää niitä kuvatessaan sanojen, lauseiden ja puhuttujen, kirjoitettujen ja multimodaalisten tekstien merkityksiä.


Suoritustapa

Opintojakson suoritus muodostuu kahdesta osasta: reaaliaikaisesta verkko-opetuksesta ja siihen liittyvistä tehtävistä (2 op) sekä verkkotentistä (3 op). Läsnäoloa verkko-opetuksessa ei kontrolloida, mutta siihen liittyvät tehtävät tulee tehdä hyväksytysti, jotta verkko-opetuksen osuus tulee suoritetuksi. Verkko-opetuksen päätteeksi järjestetään verkkotentti (3 op), joka arvioidaan asteikolla 0–5. Jakson arvosana määräytyy tentin arvosanan perusteella.

Arviointi

Verkkotentin perusteella 0–5

Kirjallisuus

 • Luentomateriaalit.

  Alho, Irja & Kauppinen, Anneli 2008: Käyttökielioppi. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 1154. Helsinki: SKS.

  Hakulinen, Auli ym. 2005. Iso suomen kielioppi. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 950. Helsinki: SKS.

  Kuiri, Kaija 2012: Johdatus semantiikkaan. Helsinki: Finn Lectura.

  Larjavaara, Martti 2007: Pragmasemantiikka. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 1077. Helsinki: SKS, s. 399–426.

  Onikki-Rantajääskö, Tiina, Siiroinen, Mari & Ylönen, Hanna (toim.) 2008: Kieltä kohti. Helsinki: Otava.

  Saeed, John I. 2003: Semantics. 2nd edition. Malden, MA: Blackwell.

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Yksittäiselle opintojaksolle ilmoittauduttaessa opintomaksu maksetaan verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä.

Maksu sisältää Jyväskylän yliopiston perimän opiskelijakohtaisen yliopistomaksun. Opintomaksu ei ole sidoksissa opintosuorituksiin, vaan se on maksu määräaikaisesta opinto-oikeudesta.

Lisätiedot

Koulutuskoordinaattori Suvi Tartia, puh 050 575 7127, suvi.tartia(at)tampereenkesayliopisto.fi

 

Tiedot on julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia. 

Opettaja

Titta Hänninen ja Marja Seilonen

Opintopisteet

5

Ilmoittautumisen tilanne

Kurssilla on tilaa

Kurssin ajankohta

14.1.2022 - 31.7.2022

Ilmoittautuminen alkaa

31.5.2021

Ilmoittautuminen päättyy

30.12.2021

Kurssimaksu

145€

Ilmoittaudu