Avoin yliopisto-opetusSuomi toisena ja vieraana kielenä

SKIP4003 Kielitietoisuus ja kielipolitiikka

Opintojakso kuuluu opintokokonaisuuteen

Suomi toisena ja vieraana kielenä -perusopinnot (25 op)

Laajuus (op)

5.0

Oppiaine

Suomi toisena ja vieraana kielenä

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Jyväskylän yliopisto – Kieli- ja viestintätieteiden laitos

Ajankohta

Verkkokurssi ja verkkotentti, lukuvuosi 2022 (tarkka ajankohta ilmoitetaan myöhemmin)

Sisältö

Kurssilla käsitellään kielipolitiikkaan, kieli-identiteettiin, kielen synkroniseen vaihteluun ja monikielistyvään yhteiskuntaan liittyviä kysymyksiä.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • - ymmärtää kielen merkityksen yksilön, yhteisöjen ja yhteiskunnan kannalta
 • - tuntee sosiolingvistiikan peruskäsitteitä
  - tuntee kielen ja kieliyhteisön ajankohtaisia muutosprosesseja
  - osaa eritellä omaa kieli-identiteettiään ja tunnistaa ympäristössä vallitsevia kieli-ideologioita
  - tuntee kielipolitiikasta ja kielikoulutuksesta käytävää keskustelua sekä tunnistaa oman roolinsa kielipoliittisena toimijana
  - tuntee Suomen kielten virallisen aseman ja käytännön tilanteen
  - ymmärtää monikielistyvän yhteiskunnan jännitteitä ja mahdollisuuksia
  - tuntee kielipolitiikasta ja kielikoulutuksesta käytävää keskustelua ja osaa perustella omia niihin liittyviä näkemyksiään.

Suoritustapa

Verkkokurssi ja verkkotentti

Arviointi

Oppimistehtävän perusteella 0–5

Kirjallisuus

Jakson tenttikirjallisuus:

Hakulinen, Auli, Kalliokoski, Jyrki, Kankaanpää, Salli, Kanner, Antti, Koskenniemi, Kimmo, Laitinen, Lea, Maamies, Sari & Nuolijärvi, Pirkko 2009: Suomen kielen tulevaisuus: kielipoliittinen toimintaohjelma, s. 15 - 29 ja 97 - 141. Saatavilla verkossa.

Kansalliskielistrategia. Valtioneuvoston periaatepäätös 2012. Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 4/2012. Saatavilla verkossa.

Kyckling, Erja, Vaarala, Heidi, Ennser-Kananen, Johanna, Saarinen, Taina & Suur-Askola, Laura-Maija 2019: Kielikoulutuksen saavutettavuus eurooppalaisessa perusopetuksessa: pääsyn, mahdollistumisen ja arvon näkökulmia. Jyväskylä: Soveltavan kielentutkimuksen keskus. Luvut 1 - 3 ja 6 - 7. Saatavilla verkossa.

Latomaa, Sirkku & Suni, Minna 2010: Toisen sukupolven kielelliset valinnat. - Teoksessa T. Martikainen & L. Haikkola (toim.): Maahanmuutto ja sukupolvet, s. 151 - 174. Tietolipas 233. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. Saatavilla tässä kansiossa pdf:nä.

Latomaa, Sirkku, Pöyhönen, Sari, Suni, Minna & Tarnanen, Mirja 2013: Kielikysymykset muuttoliikkeessä. - Teoksessa T. Martikainen, P. Saukkonen & M. Säävälä (toim.): Muuttajat: Kansainvälinen muuttoliike ja suomalainen yhteiskunta, s. 163 - 183. Helsinki: Gaudeamus.

Luukka, Minna-Riitta 2013: Kielitietoinen koulu ja monilukutaitoinen oppilas. Esitelmä Kielikampusseminaarissa 12.4.2013. Saatavilla verkossa.

Oikeusministeriö 2017: Kansalliskielistrategian toimintasuunnitelma. Oikeusministeriön julkaisu 13/2017. Saatavilla verkossa.

Opetushallitus 2018: Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, luku 4.6 s. 49 - 52. Saatavilla verkossa.

Opetushallitus 2015: Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelman perusteet, luvut 1 - 3 ja 5 - 7. Saatavilla verkossa.

Opetushallitus 2014: Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014, s. 86 - 93 ja 286 - 318. Saatavilla verkossa.

Opetushallitus 2012: Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteet 2012, s.  7 - 15. Saatavilla verkossa. (Napsauta vasemmanpuoleista pdf-kuvaketta.)

Opetus- ja kulttuuriministeriö. Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto 2014: Hyvän virkakielen toimintaohjelma. Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2014:2. Saatavilla verkossa.

Pyykkö, Ritva 2017: Monikielisyys vahvuudeksi. Selvitys Suomen kielivarannon tilasta ja tasosta. Helsinki: Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2017: 51. Saatavilla verkossa.

Pöyhönen, Sari, Suni, Minna & Tarnanen, Mirja 2019: Kieli kotouttamispolitiikan ytimessä - aikuiset maahanmuuttajat matkalla työelämään. - Teoksessa T. Saarinen, P. Nuolijärvi S. Pöyhönen, T. Kangasvieri & S. Ahola (toim.): Kieli, koulutus, politiikka: monipaikkaisia käytänteitä ja tulkintoja, s. 257 - 285. Jyväskylä: Vastapaino.

Saarinen, Taina & Ihalainen, Pasi 2020: Suomen kielikoulutuspolitiikka menneisyyden, nykyisyyden ja vähän tulevaisuudenkin valossa. - Kieli, koulutus ja yhteiskunta, 11 (2). Saatavilla verkossa.

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Yksittäiselle opintojaksolle ilmoittauduttaessa opintomaksu maksetaan verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä.

Maksu sisältää Jyväskylän yliopiston perimän opiskelijakohtaisen yliopistomaksun. Opintomaksu ei ole sidoksissa opintosuorituksiin, vaan se on maksu määräaikaisesta opinto-oikeudesta.

Lisätiedot

Koulutuskoordinaattori Suvi Tartia, puh 050 575 7127, suvi.tartia(at)tampereenkesayliopisto.fi

 

Tiedot on julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia. 

Opettaja

Laura Eilola

Opintopisteet

5

Ilmoittautumisen tilanne

Kurssilla on tilaa

Kurssin ajankohta

1.1.2022 - 31.7.2022

Ilmoittautuminen alkaa

31.5.2021

Ilmoittautuminen päättyy

30.12.2021

Kurssimaksu

145€

Ilmoittaudu