Avoin yliopisto-opetusSuomi toisena ja vieraana kielenä

STKP020 Suomen kielen oppimisprosessi ja oppimisympäristöt

Tämä kurssi on päättynyt

Opintojakso kuuluu opintokokonaisuuteen

Suomi toisena ja vieraana kielenä -perusopinnot (25 op)

Laajuus (op)

5.0

Oppiaine

Suomi toisena ja vieraana kielenä

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Jyväskylän yliopisto – Kieli- ja viestintätieteiden laitos

Ajankohta

Itsenäinen tehtävä, jonka voi suorittaa oman aikataulun mukaan. Tarkemmat tiedot saat viimeistään opintokirjeessä.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

- ymmärtää, kuinka kielitaito ja kielitieto otetaan haltuun käyttämällä kieltä eri tilanteissa ja ympäristöissä
- ymmärtää oppijankielen kehittymisen dynaamisena, tilanteisena ja epälineaarisena prosessina
- osaa havainnoida oppijankielen kehittymistä erilaisten kielenoppimiskäsitysten näkökulmasta
- osaa tarkastella omaa opetustaan ja opetuskäytänteitään suhteessa erilaisiin kielenoppimisen tutkimuksen suuntauksiin
- tunnistaa alan oppimateriaalien pedagogisia lähtökohtia.

Sisältö

Opintojaksolla tarkastellaan kielenoppimista dynaamisena ja käytössä kehittyvänä ilmiönä. Jaksolla havainnoidaan puhuttua ja kirjoitettua oppijankieltä sekä tutustutaan S2-oppimateriaaleihin. Oppijankieltä, oppimateriaaleja ja opetuskäytänteitä harjoitellaan tarkastelemaan erilaisten kielenoppimiskäsitysten valossa.

Suoritustapa

Oppimistehtävässä teet itsenäisesti tehtävänannon ja lähdeaineiston perusteella joko yhden laajan tehtävän tai useampia rajattuja tehtäviä. Voit itse aikatauluttaa opiskeluasi suoritusoikeusajan sisällä.

Palautuspäivä(t) ilmoitetaan viimeistään opintojen alkaessa.

Arviointi

Oppimistehtävän perusteella 0–5

Kirjallisuus

Aalto, Eija, Tukia, Kaisa, Taalas, Peppi & Mustonen, Sanna 2008: suomi2. Minä ja media, opettajan opas, luvut II–V, s. 17–69. Helsinki: Otava.

 Aalto, Eija, Sanna Mustonen & Kaisa Tukia 2009: Funktionaalisuus toisen kielen opetuksen lähtökohtana. Virittäjä 3 (2009), s. 402–423. Saatavilla verkossa (linkki Moodlessa).

Aalto, Eija, Tukia, Kaisa & Mustonen Sanna 2010: Oppimisen prosessia ohjaamassa. – H. Tani & L. Nissilä (toim.), Tasolta toiselle. Opas kielitaidon tasojen käyttöön suomi toisena kielenä -opetuksessa, s. 6–23. Helsinki: Opetushallitus.

Aalto, Eija, Mustonen, Sanna, Järvenoja, Marjaana & Saario, Johanna 2019: Monikielisen oppijan matkassa. Verkkosivusto opettajankoulutukseen (linkki Moodlessa).  

Dufva, Hannele 2013: Kognitio, kieli ja oppiminen: hajautettu näkökulma. – T. Keisanen, E. Kärkkäinen, M. Rauniomaa, P. Siitonen & M. Siromaa (toim.), AFinLA-e Soveltavan kielitieteen tutkimuksia (5), s. 57–73. Saatavilla verkossa (linkki Moodlessa).

Kurhila, Salla, Kotilainen, Lari & Kalliokoski, Jyrki 2019: Johdatus luokkahuoneen ulkopuoliseen kielenoppimiseen. – L. Kotilainen, S. Kurhila & J. Kalliokoski (toim.), Kielenoppiminen luokan ulkopuolella, s. 7–30. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Seilonen, Marja & Suni, Minna 2015: Puhetta työstä: kansainvälisten terveydenhuollon ammattilaisten suomen kielen puhumistaidon arviointi. – Teemanumero, Kansainvälistyvä työympäristö ja ammatillinen kasvu. Ammattikasvatuksen aikakauskirja 17 (2), s. 27–43. Saatavilla verkossa (linkki Moodlessa).

Vaarala, Heidi, Reiman, Nina, Jalkanen, Juha & Nissilä, Leena 2016: Tilanne päällä. Näkökulmia S2-opetukseen. Helsinki: Opetushallitus.

Lisäksi oheislukemistoa Moodlessa sen mukaan, minkä ikäisten oppimiseen ja opettamiseen haluaa keskittyä.

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintomaksu maksetaan verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä.

Maksu sisältää Jyväskylän yliopiston perimän opiskelijakohtaisen yliopistomaksun. Opintomaksu ei ole sidoksissa opintosuorituksiin, vaan se on maksu määräaikaisesta opinto-oikeudesta.

Lisätiedot

Koulutuskoordinaattori Suvi Tartia, puh 050 575 7127, suvi.tartia(at)tampereenkesayliopisto.fi

 

Tiedot on julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia. 

Opettaja

Laura Eilola

Opintopisteet

5

Ilmoittautumisen tilanne

Hakuohjeet mainittu kuvauksessa

Kurssimaksu

110€