Kirjallisuusterapiaohjaajakoulutus 2023–2024 (35 op) – Tampereen kesayliopisto

Kehitä ammatillista osaamistasiOpetus, kasvatus ja ohjaus

Kirjallisuusterapiaohjaajakoulutus 2023–2024 (35 op)

Koulutus järjestetään yhteistyössä Suomen Kirjallisuusterapiayhdistys ry:n kanssa.

Kirjallisuusterapia on kasvun ja hoitamisen työväline, jota käytetään muun muassa  mielenterveyspalveluiden piirissä, vanhustenhuollossa, vankiloissa, päihdeongelmaisten keskuudessa, seurakunnissa, erityisopetuksessa,  äidinkielen opetuksessa, aikuisoppilaitoksissa, työnohjauksessa sekä kirjastoissa.

Koulutus on Suomen Kirjallisuusterapiayhdistys ry:n koulutuspolun osa 2. Koulutukseen osallistuminen edellyttää, että osa 1 (15 op) on suoritettu.


Hinta ja hakuohjeet

Koulutuksen hinta on 3900 €, joka laskutetaan kolmessa erässä.

Kirjallisuusterapiaohjaajakoulutukseen on haku, joka alkaa 15.9.2022. Hakemusten perusteella osa hakijoista kutsutaan valintahaastatteluun, haastattelut pidetään etänä 10.–11.3.2023.

Linkki hakulomakkeeseen: https://forms.office.com/r/sa20qCqJUp Hakuaikaa on jatkettu, koska koulutuksessa on vielä tilaa. Koulutus on käynnistymässä suunnitellusti 21.-22.4.

Koulutuksen kuvaus

Kirjallisuusterapiassa tuetaan ihmisen kasvua ja kehitystä keskustelun, lukemisen ja kirjoittamisen avulla. Kirjallisuusterapeuttiset menetelmät soveltuvat monenlaiseen asiakas-, potilas-, kasvatus-, opetus- ja ohjaustyöhön, joissa työntekijän itsetuntemuksella ja sosiaalisilla taidoilla on merkitystä. 

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu kirjallisuusterapiakoulutuksen 1. vaiheen käyneille. 

Tavoite

Tavoitteena on perehdyttää osallistujat kirjallisuusterapian taustateorioihin, perusteisiin ja menetelmiin sekä tarjota valmiuksia käyttää niitä kirjallisuusterapeuttisessa ohjaustyössä ja/tai omalla ammattialueella. 

Koulutuksen jälkeen opiskelija osaa käyttää tarkoituksenmukaisesti kirjallisuusterapeuttisia menetelmiä eri asiakasryhmien kanssa. Hän osaa myös ohjata itsenäisesti kirjallisuusterapiaryhmiä. Lisäksi opiskelija osaa soveltaa muiden luovien terapioiden menetelmiä osana kirjallisuusterapiaa.

Koulutuksen suoritettuaan opiskelija osaa:

 1. kertoa kirjallisuusterapian teoriataustan ja menetelmien pääpiirteet
 2. tunnistaa, ymmärtää ja hyödyntää kirjallisuusterapeuttisia prosesseja ohjaustyössä
 3. tunnistaa traumainformoidun työotteen merkityksen kirjallisuusterapiassa
 4. tunnistaa kirjallisuusterapian mahdollisuudet hyvinvointityössä
 5. eritellä työnohjauksen ja oman terapeuttisen työskentelyn vaikutukset omaan hyvinvointiin ja työssä jaksamiseen
 6. kuvata yksilö- ja ryhmätyöskentelyn merkitystä kasvun ja kehityksen tukena
 7. esitellä ja ohjata erilaisia kirjallisuusterapiaharjoituksia
 8. toteuttaa kirjallisuusterapian menetelmiä omassa työssään eri asiakasryhmien kanssa
 9. käyttää monipuolisesti erilaista soveltuvaa tekstiaineistoa tai ääni- ja kuvamateriaalia kirjallisuusterapeuttisen työskentelyn välineenä kohderyhmien tarpeet huomioiden   


Sisältö  

Kirjallisuusterapiaohjaajakoulutuksessa (35 op) opiskelijan osaaminen kehittyy erilaisten lukemisen ja kirjoittamisen terapeuttisten menetelmien sekä luovuusterapeuttisten, kerronnallisten ja toiminnallisten menetelmien ymmärtämisessä ja soveltamisessa.   

Kirjallisuusterapiaohjaajakoulutus on prosessiluonteinen kokonaisuus, joka toteutetaan monimuoto-opetuksena. Koulutus sisältää 20 koulutuspäivää, itsenäistä opiskelua, ohjausharjoittelua ja työnohjausta. 

Valtakunnallinen kirjallisuusterapiakoulutus on kolmivaiheinen. Kirjallisuusterapiaohjaajakoulutus on jatkoa 1. vaiheen koulutukselle Kirjallisuusterapia henkilökohtaisen ja oman ammatillisen kasvun menetelmänä (15 op) -koulutukselle, joka on edellytyksenä ohjaajakoulutukseen hakeutumiselle. Molemmat koulutukset käytyään opiskelija voi halutessaan hakeutua 3. vaiheen koulutukseen, Kirjallisuusterapeuttikoulutukseen (40 op).


Suoritustapa

Koulutus toteutetaan pääsääntöisesti lähiopetuksena. 

Koulutuksen laajuus 35 opintopistettä sisältää:

 • 20 lähiopetuspäivää luentoineen ja kokemuksellisine harjoituksineen (18 op)
 • kouluttajan ohjaamaan kirjallisuusterapiaryhmään osallistuminen (2 op) 
 • työnohjaus (2 op)
 • ohjausharjoittelu (4 op) & suunnitelmat (1 op) & raportit (1 op)
 • kirjalliset tehtävät (2 op): 2 tieto/tutkimuskirjallisuusreferaattia/esseetä & 2 kaunokirjallista tehtävää
 • kirjallinen lopputyö (5 op) 

Lähi- ja etäopetuspäivät koostuvat luennoista ja opiskeltaviin teemoihin liittyvistä kokemuksellisista harjoituksista, joita tehdään itsenäisesti, pareittain ja pienryhmissä. Opiskelijat jaetaan yhdeksällä koulutusjaksolla osaksi aikaa kouluttajien ohjaamiin kirjallisuusterapiaryhmiin, jotka mahdollistavat omakohtaisen kokemuksen kirjallisuusterapeuttisten menetelmien käytöstä ja vaikutuksesta sekä ryhmädynamiikan merkityksestä osallistujalle. 

Koulutukseen kuuluu runsaasti itsenäistä työskentelyä. Opiskelijat ohjaavat opiskelunsa aikana joko ryhmiä tai yksilöasiakkaita kirjallisuusterapeuttisin menetelmin ja laativat siitä kirjalliset harjoitteluraportit. Lisäksi koulutus sisältää sekä ryhmä- (12 t) että yksilötyönohjausta (3 t). 


Aikataulu/ohjelma


LÄHIOPETUSJAKSOT 4/23–6/24, pe 10–17, la 9–16

1. jakso huhtikuu 2023, 21.–22.4.2023

pe 21.4. Koulutuksen rakenne, tavoitteet, suoritustavat. Vuorovaikutteinen kirjallisuusterapia luovien ja ilmaisuterapioiden kentällä. Ohjaajan taidot 1: Elämäni kirjat (Päivi Kosonen)  

la 22.4. Kirjallisuusterapia - teoreettiset pääsuuntaukset, kytkentöjä psykologiaan, hoitavaan lukemiseen ja kirjoittamiseen (Juhani Ihanus). 

Ohjaajan taidot 2: Teoriat (Juhani Ihanus & Päivi Kosonen) 

Kirjallisuusterapiaryhmät 1 


2. jakso toukokuu 2023, 19.–20.5.2023 

pe 19.5. Kirjallisuusterapeuttinen prosessi. Ohjaajan taidot 3: Ohjausprosessi & ohjaajan roolit ja etiikka (Silja Mäki) 

Lopputyöprosessin esittely (Päivi Kosonen & Silja Mäki) 

Työnohjausryhmät 1

la 20.5. Ohjaajan taidot 4: Ryhmädynamiikka ja ryhmässä esiintyvät ilmiöt (Jaana Huldén)

Kirjallisuusterapiaryhmät 2 


3. jakso kesäkuu 2023, 16.–17.6. 2023

pe 16.6. Kirjallisuusterapeuttiset kasvuryhmät. Ohjaajan taidot 5: Oman/toisen tekstin kuunteleminen ja kommentoiminen. Lopputöiden ideointi (Päivi Kosonen) 

la 17.6. Kirjallisuusterapia mielenterveystyössä, erityisesti masentuneiden hoidossa ja kuntoutuksessa (Jaana Huldén)

Kirjallisuusterapiaryhmät 3 


4. jakso syyskuu 2023, 22.–23.9.2023 

pe 22.9. Kirjallisuusterapia lasten ja nuorten ohjauksessa (Silja Mäki)  

la 23.9. Kirjallisuusterapia oppilaiden/opiskelijoiden ja opettajien tunnetaitotyön välineenä (Merja Kauppinen)

Kirjallisuusterapiaryhmät 4


5. jakso lokakuu 2023, 20.10.–21.10.2023 

pe 20.10. Kriisit & traumat kirjallisuusterapian välineinä (Jaana Huldén)

Työnohjausryhmät 2

la 21.10. Ohjaajan taidot 6: Tekstit, kirjallisuus ja aineistot (Päivi Kosonen) 

Kirjallisuusterapiaryhmät 5 


6. jakso marraskuu 2023, 24.–25.11.2023 

24.11. Elämäkerrallinen kirjoittaminen ja sukupuu kirjallisuusterapian välineinä (Silja Mäki) 

Työnohjausryhmät 3 

25.11. Ikäihmisten kirjallisuusterapia, muistelukirjoittaminen, ja surutyö (Jenni Hurmerinta) 

Kirjallisuusterapiaryhmät 6 


7. jakso tammikuu 2024, 19.–20.1.2024 

pe 19.1. Kirjallisuusterapia vankien ja vankien omaisten kanssa (Pia Bergström)

Työnohjausryhmät 4

la 20.1. Kertomus ja kirjallisuus terveydenhoidossa/lääketieteessä (Laura Karttunen). Ohjaajan taidot 7: Reflektiivinen kirjoittaminen (Laura Karttunen) 

Kirjallisuusterapiaryhmät 7 


8. jakso maaliskuu 2024, 22.–23.3.2024 

pe 22.3. Kehollisuus ja seksuaalisuus kirjallisuusterapiassa (Armi Kurkikangas) 

Lopputöiden välikatsaus 

Työnohjausryhmät 5 

la 23.3. Taideterapeuttisia polkuja kirjallisuusterapiaan: Kuva, sana, ääni, liike. (Kristina Svensson)

Kirjallisuusterapiaryhmät 8


9. jakso toukokuu 2024, 24.–25.5.2024 

pe 24.5. Luova ja hoitava lukeminen kirjasto- ja sivistystyössä: Kerronnallisen hyvinvoinnin lukupiirimenetelmä (Eevastiina Kinnunen & Päivi Kosonen)  

Työnohjausryhmät 6

la 25.5. Kirjallisuusterapiaohjaajan työ. Ohjaajan taidot 8: Ohjaajan roolit, persoona, voimavarat, jaksaminen (Silja Mäki) 

Kirjallisuusterapiaryhmät 9


10. jakso kesäkuu 2024, 14.–15.6.2024 

pe 14.6 Lopputöiden käsittely 

la 15.6. Ohjaajan taidot 9: Omat aineistot, Elämäni kirjat.Koulutuksen päätös, palautteet, loppupuheenvuorot, todistukset (Päivi Kosonen)


Arviointi

Osaaminen arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty. Koulutuksen hyväksytysti suorittanut opiskelija on saavuttanut vähintään osaamistavoitteissa kuvatun osaamisen. 

Osaamisen arviointi perustuu ohjausharjoittelun suorittamiseen, itsenäisten tehtävien ja lopputyön tekemiseen sekä työnohjaukseen osallistumiseen tehtävineen. Lähiopetuksessa edellytetään 90 % läsnäoloa ja aktiivista vuorovaikutusta opiskeluryhmässä. Mikäli opiskelija ei pääse pakottavasta syystä osallistumaan opetukseen, poissaolot korvataan erikseen annettavilla kirjallisilla tehtävillä.

Arviointitavat

 • vuorovaikutuksen ja osallisuuden havainnointi 
 • itsearviointi
 • reflektointi
 • kirjalliset työt

Arviointikriteerit

Opiskelija osaa:
•    osoittaa perehtyneisyytensä kirjallisuusterapian tietoperustaan
•    toimia erilaisissa ammatillisissa ohjaustilanteissa  
•    käyttää opittuja menetelmiä ja välineitä ohjaustoiminnassaan tarkoituksenmukaisesti
•    suunnitella ja organisoida ohjaustoimintaa
•    havainnoida ja kuvata omaa ja toisten toimintaa ja niiden vaikutuksia ohjaustilanteissa
•    käyttää palautetietoa osaamisensa kehittämiseen
•    toimia tarkoituksenmukaisesti kirjallisuusterapiaohjaajana erilaisissa viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa
•    johtaa viestintä- ja vuorovaikutustilanteita ohjauksen ja asiakastyön viitekehyksissä
•    ottaa toiset ohjaustoiminnassa tasa-arvoisesti huomioon
•    toimia kirjallisuusterapiaohjaajana turvallisesti ja vastuullisesti

Opiskelijan osaaminen viedään Koski-tietovarantoon, mikäli opiskelija haluaa. Tällöin koulutuksessa hankittu osaaminen on tunnistettavissa ja tunnustettavissa esimerkiksi myöhemmissä opinnoissa tai työelämässä.

Koulutuksen suorittamisen jälkeen osallistuja voi halutessaan käyttää nimikettä kirjallisuusterapiaohjaaja sekä hakeutua 3. vaiheen koulutukseen eli kirjallisuusterapeuttikoulutukseen. Nimikkeet eivät toistaiseksi ole Valviran nimikesuojattuja ammattinimikkeitä.


Kouluttajat

Kouluttajina toimivat kirjallisuusterapiaan ja ryhmätyöskentelyyn perehtyneet eri alojen asiantuntijat, joilla on pitkäaikainen kokemus kirjallisuuden ja kirjoittamisen käyttämisestä terapeuttisiin, kuntouttaviin ja ennalta ehkäiseviin tarkoituksiin. 


Pääkouluttajat

Päivi Kosonen, dosentti, kirjallisuusterapeutti, koulutuksen johtaja ja tieteellinen johtaja

Silja Mäki, FM, psykoterapeutti, kirjallisuusterapeutti, erityisopettaja, koulutuksen varajohtaja 

Jaana Huldén, psykoterapeutti, kirjallisuusterapeutti 

Juhani Ihanus, kulttuuripsykologian dosentti, kirjallisuusterapiakouluttaja 


Vierailevat kouluttajat

Pia Bergström, sosionomi, perheterapeutti, kirjallisuusterapiaohjaaja, kirjallisuusterapiakouluttaja 

Jenni Hurmerinta, FM, luovan kirjoittamisen opettaja, sanataideohjaaja, kirjallisuusterapiaohjaaja, mindfulness-ohjaaja 

Laura Karttunen, FT, kirjallisuudentutkija

Merja Kauppinen, dosentti, kirjallisuusterapiaohjaaja, yliopistonlehtori (suomen kielen ja kirjallisuuden pedagogiikka)

Eevastiina Kinnunen, FM, kirjallisuusterapiaohjaaja, väitöskirjatutkija 

Armi Kurkikangas, LTO, KM, seksuaalineuvoja (SSS), seksuaaliterapeutti (Sexpo), kirjallisuusterapiaohjaaja

Kristiina Svensson, FM, kirjallisuusterapiaohjaaja, ekspressiivinen taideterapeutti


TYÖNOHJAUS 

Kirsi Virkkunen, kirjallisuusterapiaohjaaja, työnohjaaja (STOry), ryhmätaideterapeutti, luova uniohjaaja -kouluttaja, ryhmätyönohjauksen vastuuhenkilö 

Hanna Sulander, kirjallisuusterapiaohjaaja, työnohjaaja (STOry), luova uniohjaaja, äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori 

+ tarpeen mukaan kolmas työnohjaaja


KIRJALLISUUSTERAPIARYHMÄT 

Päivi Kosonen, dosentti, kirjallisuusterapeutti, kirjallisuusterapiaryhmien vastuuhenkilö 

Kristiina Svensson, FM, kirjallisuusterapiaohjaaja, ekspressiivinen taideterapeutti

+ tarpeen mukaan kolmas ryhmäohjaaja Lisätiedot

rehtori Anu Urhemaa, puh 040 7065606, anu.urhemaa@tampereenkesayliopisto.fi

Opettaja

Päivi Kosonen

Opintopisteet

35

Ilmoittautumisen tilanne

Hakuohjeet mainittu kuvauksessa

Kurssin ajankohta

21.4.2023 - 15.6.2024

Ilmoittautuminen päättyy

1.3.2023

Kurssimaksu

3900€