Kehitä ammatillista osaamistasiOpetus, kasvatus ja ohjaus

Ratkaisukeskeisen taideterapian perusteet 20 op, syksy 2022-kevät 2023

Ajankohta

koulutuspäivät:

Pe-la 7.-8.10.2022
Pe-la 18.-19.11.2022
Pe-la 13.-14.1.2023
Pe-la 10.-11.3.2023
Pe-la 5.-6.5.2023
Koulutuspäivät ovat aina klo 9.00-16.00

Koulutuspäivät pidetään Tampereen kesäyliopiston koulutustiloissa.

 

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintoihin ilmoittaudutaan sähköisellä ilmoittautumislomakkeella.  Koulutukseen on rajattu osallistujamääärä.

Koulutuksen hinta on 2520 €. Varausmaksu 200 € maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä. Loput opintomaksusta laskutetaan kahdessa tasasuuruisessa erässä  lokakuussa 2022 ja tammikuussa 2023. Varausmaksua ei palauteta, mikäli  opiskelija peruu osallistumisensa opintoihin.

Hinta sisältää, lähiopetuspäivissä tapahtuvan opetuksen, koulutusryhmäterapian sekä ryhmätyönohjauksen ratkaisukeskeisen näkökulman mukaisesti. Peruslinjalle ei ole ammatillista pääsyvaatimusta.


Kouluttaja (alustavat)

Koulutus järjestetään yhteistyössä Alfa Partners Academyn kanssa

Pääkouluttaja: Hannele Ala-Keskinen, FM taidekasvattaja, ratkaisukeskeinen kuvataideterapeutti, ammatillinen opettaja, artenomi, kehitysvammaisten hoitaja

Muut kouluttajat:

Kirsi Ruuskanen, kuvataideterapeutti, TtM, opettaja

Nina Sundberg, sykoterapeutti VET,  ratkaisukeskeinen taidepsykoterapeutti

Tuuli Paltemaa, NLP Trainers Trainer, NLP Coach, taideterapeutti, työnohjaaja (STORY), työyhteisövalmentaja


Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu taideterapiasta ja lyhyterapiasta kiinnostuneille henkilöille, esimerkiksi opetus- ja kasvatusalalla sekä sosiaali- ja terveysalalla työskenteleville.

Sisältö

Ratkaisukeskeisen taideterapian ohjaajana sinulla on valmiudet soveltaa taideterapian työmenetelmiä omassa ammatissaan. Koulutuksen tavoitteena on ratkaisukeskeisyyden ajattelun ja näkemyksen vahvistuminen käytännön elämässä, oman itsetuntemuksen lisääntyminen, sosiaalisten vuorovaikutustaitojen kehittyminen , oman kuvataiteellisen työmuodon löytäminen sekä ohjauksellisen työotteen muodostuminen. Koulutus antaa valmiuksia ohjata taideterapeuttisia työmenetelmiä käyttäen yksilöitä ja ryhmiä sekä soveltaa taideterapeuttisia työmenetelmiä perusammattiin ja työhön. Koulutus on menetelmäkoulutus. Taideterapeutin pätevyyden saamiseksi pitää suorittaa ammatillinen linja, jolloin opintoja on yhteensä 60 op. Tämä opintopistemäärä on verrattavissa useaan arvostettuun koulutuslinjaan kuten esim. työnohjaajat ja psykoterapeutit.

Ratkaisukeskeisen taideterapian perusteet  koulutuksen jälkeen opiskelija voi hakeutua Ratkaisukeskeisten taideterapeuttisten työmenetelmien ohjaaja-Solution Focused Art- koulutukseen.

Perusopinnot (20 op) rakentuvat seuraavista osa-alueista:

    Verkko-, etä- ja lähiosioiden opetuksesta ja harjoituksista
    Itsenäisestä ateljeetyöskentelystä
    Kirjallisuudesta
    Portfolion rakentamisesta

Tuotesuojatun koulutusohjelman sisältö: ratkaisukeskeinen asiakastyö ja coaching perusteet, samauttaminen ja uudelleenmäärittely, taideterapian yleinen historia ja kehitys sekä sen sijoittuminen tieteelliseen ajatteluun, ihmisen henkisyys, enneagrammianalyysi ja sarjakuvatekniikat, työturvallisuus- ja materiaalioppi, värioppi, ratkaisukeskeisen taideterapian harjoitukset, kriisi- ja traumatyön perusteet, korona-ajan vaikutukset ja siitä aiheutuvien traumojen kohtaaminen taideterapeuttisesti, narratiivinen taideterapia, oma kehittyminen kuvataitelijana ja portfolio.

Koulutuksen taustaa

Ratkaisukeskeistä taideterapiaa toteutetaan mm. Yhdysvalloissa ja Australiassa. Solution Focused Art -ratkaisukeskeinen taideterapia on Suomessa kehitetty ja tuotesuojattu koulutusohjelma, jonka 2,5 vuotisen ammatillisen linjan hyväksytysti suorittaminen antaa valmiudet ratkaisukeskeiseksi kuvataideterapeutiksi-Solution Focused Art. Koulutus alkaa peruslinjan suorittamisella, joka antaa valmiuksia toimia Ratkaisukeskeisten taideterapeuttisten työmenetelmien ohjaajana -Solution Focused Art.

Koulutuslinjan terapiatyön kouluttajat ovat ammatilliselta pätevyydeltään terveys-, sosiaali- tai kasvatusalan ammattilaisia, useimmat myös psykoterapiakouluttajia, joilla on sen lisäksi jonkin suunnan taideterapeuttinen koulutus(esim. psykodynaaminen, humanistinen, ratkaisukeskeinen ).

Ratkaisukeskeisen taideterapian opinnot ovat ns. monimuoto-opiskelua , ja sen aikana opiskelija perehtyy ratkaisukeskeisiin asiakastyömenetelmiin hyödyntäen kuvallisia työmuotoja ja muita ilmaisutaiteen keinoja.  Ratkaisukeskeinen taideterapia on luovan ilmaisuterapian muoto ja lukeutuu integratiivisiin taideterapioihin. Se ei ole ekspressiivistä, psykodynaamista tai antroposofista taideterapiaa.

Koulutuksen viitekehys pohjautuu ratkaisukeskeiseen filosofiaan. Ratkaisukeskeisessä taideterapiassa ymmärryksen ja muutoksen mahdollisuudet ovat tässä hetkessä eli nykyisyydessä. Ihminen on vastuussa itsestään ja hänellä on mahdollisuus vaikuttaa valintoihinsa sekä sen myötä rakentaa tulevaisuuttaan halumaansa suuntaan. Ratkaisukeskeinen taideterapia ei harjoita tulkintoja ja koulutuksessa noudatetaan ratkaisukeskeisen psykoterapiakoulukunnan määrittelemiä eettisiä arvoja.

Suoritustapa

Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen, etätehtävien tekeminen (10 kpl), porfolion rakentaminen, itsenäinen ateljeetyöskentely kotona.

Peruutusehdot:

Ilmoittautuminen on sitova. Varausmaksu maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä, jota ei palauteta, mikäli opiskelija peruu ilmoittautumisensa. Mikäli peruminen tapahtuu myöhemmin kuin kuukausi ennen koulutuksen  alkua tai osallistuja ei ilmoita perumisesta ja jää saapumatta  kurssille, osallistumismaksu peritään kokonaisuudessaan (maksettua  verkkomaksua ei palauteta ja mahdolliset laskuttamatta olevat  osallistumismaksut laskutetaan).

Lisätiedot

Tampereen kesäyliopisto rehtori Anu Urhemaa, anu.urhemaa@tampereenkesayliopisto.fi, puh 040 706 5606.

Sisältöasiat Alfa Partners: koulutuksen johtaja Jari Salmela, jari.salmela@alfapartners.fi, puh 040 179 3322

Opettaja

Jari Salmela

Ilmoittautumisen tilanne

Ilmoittautuminen on päättynyt

Kurssin ajankohta

7.10.2022 - 6.5.2023

Ilmoittautuminen alkaa

1.2.2022

Ilmoittautuminen päättyy

29.9.2022

Kurssimaksu

2520€