Kehitä ammatillista osaamistasiOpetus, kasvatus ja ohjaus

Positiivisen pedagogiikan ja laaja-alaisen hyvinvointiopetuksen koulutusohjelma 35 op

Koulutuksen hinta

Koulutuksen kokonaishinta on 2980 €. Katso lisätiedot kohdasta "Osallistumismaksu ja ilmoittautuminen".  

Ilmoittautumisen yhteydessä maksetaan 290 € varausmaksu, jota ei palauteta, jos opiskelija peruu osallistumisensa koulutukseen. Loput opintomaksusta laskutetaan 2-4 erässä.

Paikka

Vatialan koulu, Vatialantie 17, Kangasala. 

Positiivisen pedagogiikan ja laaja-alaisen hyvinvointiopetuksen koulutusohjelma 35 op

Positiivisen pedagogiikan ja laaja-alaisen hyvinvointiopetuksen koulutusohjelma on vuoden mittainen täydennyskoulutusohjelma (35 op), jossa opettajat ja ammattikasvattajat saavat kattavan ja syvällisen koulutuksen positiivisen pedagogiikan ja laaja-alaisten hyvinvointitaitojen opetukseen. 

Koulutus on yksi maailman syvällisimmistä ja laajimmista hyvinvointiopetuksen täydennyskoulutusohjelmista. Koulutus on kerran kuukaudessa syksystä 2022 keväälle 2023 (poislukien joulukuu), yhteensä kahdeksan kertaa kahden päivän jaksoissa: perjantaisin klo 14-20 ja lauantaisin klo 10-17.


Syksy

 • 23.-24.9.2022
 • 28.-29.10.2022
 • 25.-26.11.2022

Kevät

 • 13.-14.1.2023
 • 17.-18.2.2023
 • 17.-18.3.2023
 • 14.-15.4.2023
 • 5.-6.5.2023

 

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu opettajille ja kasvatusalan ammattilaisille sekä kaikille muille ammattiryhmille, jotka työskentelevät lasten ja nuorten parissa, esimerkisi koulukuraattoreille tai -psykologeille, opinto-ohjaajille, nuoriso-ohjaajille, sosiaalialan työntekijöille tai mielenterveyden parissa työskenteleville.

 

Tavoitteet

Koulutusohjelman suoritettuaan opiskelija osaa 

TEORIA JA KÄYTÄNTÖ

 • • analysoida ja eritellä syvällisesti sekä monipuolisesti positiivisen psykologian, positiivisen pedagogiikan ja laaja-alaisen hyvinvointiopetuksen tieteellisesti tutkitun teoreettisen kokonaisuuden.
  • • käyttää ja soveltaa positiivisen psykologian (PERMA+H) ja positiivisen pedagogiikan ja laaja-alaisen hyvinvointiopetuksen (EPOCH) tärkeimpiä teorioita käytännön opetus- ja kasvatustyössä.
 • • vertailla hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä sekä erilaisia hyvinvointi-interventioita keskenään.
 • • esitellä positiivisen psykologian, positiivisen pedagogiikan, laaja-alaisen hyvinvointiopetuksen ja ratkaisukeskeisen valmentavan vuorovaikutuksen sisältöjä, teorioita ja menetelmiä asiantuntevasti.
 • • eritellä ja selittää, mistä laaja-alaisen hyvinvointitaidot koostuvat (Onnellisuustaidot, Vahvuustaidot, Läsnäolotaidot, Tunnetaidot, Ajattelutaidot, Itsensäjohtamisen taidot, Ihmissuhdetaidot, Vuorovaikutustaidot, Ratkaisemistaidot, Tavoittelun ja unelmoinnin taidot ja Kehosta huolehtimisen taidot)
 • • soveltaa ja kehittää vahvuuskeskeistä opetusta sekä toteuttaa hyvinvointia lisääviä vahvuusinterventiota työssään.
 • • käyttää ja suunnitella onnellisuustaitojen teoriasisältöjen hyödyntämistä opetuksessa ja arjen kasvatustyössä.
 • • hyödyntää tunnetaitojen monipuolista teoreettista sisältöä käytännössä, ja ohjata negatiivisten tunteiden käsittelyä sekä vaalia myönteisiä tunteita koulussa ja kasvatuksessa sekä toteuttaa tunnetaitoihin liittyviä harjoituksia monipuolisesti.
 • • kehittää ja ohjata hyviä vuorovaikutustaitoja sekä luoda turvallisia vuorovaikutustaitoharjoitteita.
 • • opettaa ja näyttää esimerkkiä ihmissuhteiden merkityksestä hyvinvoinnille sekä kasvattaa oppilaita erilaisuuden ymmärtämiseen ja hyväksymiseen.
 • • ohjata ja johtaa ryhmiä myötätuntokasvatuksen avulla sekä rakentaa myötätuntoista ja itsemyötätuntoista koulukulttuuria.
 • • opettaa ja soveltaa joustavaa sekä ratkaisukeskeistä ajattelua sekä kehittää ajattelutaitoja lapsuudessa ja nuoruudessa.
 • • suunnitella toimivia opintokokonaisuuksia itsensä johtamisen teoreettisista ja käytännöllisiistä menetelmistä sekä johtaa itseään ja omaa elämäänsä.
 • • tiedostaa läsnäolotaitojen merkityksen kaikelle oppimiselle ja hyvinvoinnille, sekä opettaa läsnäolon ja keskittymisen taitoa sekä harjoituksia monipuolisesti. 
 • • hyödyntää ja käyttää mindfulnessia työkaluna hyvinvointitaitojen ja oppimisen edistämisessä.
 • • soveltaa ratkaisukeskeistä ajattelua sekä valmentavaa ja dialogista vuorovaikutusta opetuksen ja ohjaamisen pääpainopisteenä.
 • • ohjata tavoitteellisuuteen, unelmointiin ja sinnikkääseen ponnisteluun.
 • • käyttää valmentavan ryhmänohjauksen monipuolisia sisältöjä ja tekniikoita arjen kasvatustyössä.


RATKAISUKESKEISYYS JA VUOROVAIKUTUS

 • • toteuttaa omaa opetustaan ja ohjaustaan positiivisen pedagogiikan ja ratkaisukeskeisen vuorovaikutuksen menetelmillä.
 • • käyttää sekä kehittää vuorovaikutuskeskeisiä opetus- ja ryhmänhallintamenetelmiä.
 • • ratkaista valmentavan ja dialogisen vuorovaikutusmenetelmän avulla konflikteja, ongelmia ja haasteita.
 • • sitoutua aktiivisesti ryhmätyöskentelyyn ratkaisukeskeisen vuorovaikutuksen keinoin ammatillisen asiantuntijuuden kehittymiseksi.


 • AIKUISEN HYVINVOINTI
 • • johtaa omaa hyvinvointiaan sekä soveltaa positiivisen psykologian tieteen mukaisia hyvinvointi-interventioita omaan elämäänsä.
 • • näyttää aitoa esimerkkiä oppilaille ja työyhteisön jäsenille huolehtimalla omasta kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnistaan.
 • • käyttää laaja-alaisten hyvinvointitaitojen hyvinvointi-interventioita monipuolisesti omassa elämässään.
 • • laajentaa omaa ammatillista toimintaa sekä identiteettiä kasvun asenteen (growth mindset) mukaisesti.


OPPITUNNIT JA OPETTAMINEN

 • • suunnitella ja rakentaa oppilaiden ikä- ja taitotasoon sopivia hyvinvointiopetuksen oppisisältöjä ja oppitunteja.
 • • laatia erilaisiin laaja-alaisiin hyvinvointitaitoihin liittyviä tuntisuunnitelmia ja opetustuokioita.
 • • suhteuttaa ja koulutuksesta saatuja laaja-alaisia hyvinvointitaitoharjoituksia ja hyvinvointi-interventioita oppilaiden osaamisen ja ikätason mukaiseksi.
 • • kehittää ja luoda hyvinvointiopetuksen opintokokonaisuuksia, jotka palvelevat erilaisten opetusryhmien tarpeita.
 • • järjestää ja organisoida erilaisia hyvinvointiin liittyviä projekteja ja prosesseja, kuten monialaisia opintokokonaisuuksia ja ilmiöoppimista.
 • • tutkia, testata ja kehittää uusia hyvinvointia lisääviä harjoituksia positiivisen pedagogiikan ja laaja-alaisen hyvinvointiopetuksen tieteen tuottamien teorioiden pohjalta.
 • • viedä käytännön opetustilanteisiin monipuolisesta kirjallisuudesta opitut teoreettiset sisällöt.
 • • toimia positiivisen pedagogiikan mukaisen hyvän huomaamisen asenteen mukaisesti työssä niin oppilaita kuin työyhteisön jäseniä kohtaan.
 • • tuottaa uusia harjoitteita laaja-alaisiin hyvinvointitaitoihin liittyen.
 • • arvioida oppilaiden hyvinvointia ja hyvinvointitaitojen oppimista sekä osaamista.


VAIKUTTAMINEN

 • • suositella erilaisia hyvinvointi-interventioita ja -harjoituksia esimerkiksi kollegoille ja päättäjille sekä vakuuttaa ammatillista ympäristöä hyvinvointitaitojen ja positiivisen pedagogiikan tärkeästä asemasta oppimisen tukena.
 • • johtaa laaja-alaisiin hyvinvointitaitoihin liittyviä projekteja ja prosesseja luokka-, koulu- ja kuntatasolla.
 • • kritisoida ja kyseenalaistaa toimintatapoja esimerkiksi omassa työyhteisössä, mikäli ne ovat hyvinvointia heikentäviä.
 • • rakentaa pieniä ja suuria kokonaisuuksia laaja-alaisiin hyvinvointitaitoihin liittyen, kuten erilaisia toimintasuunnitelmia, vuosisuunnitelmia sekä opetussuunnitelmia.

Opiskelija on tutustunut koulutusohjelmassa ja laaja -alaisten hyvinvointitaitojen opetuksessa ratkaisukeskeisen opetuksen menetelmiin sekä valmentaviin oppilaan- ja ryhmänohjaustekniikoihin.


Sisältö

Positiivisen pedagogiikan ja laaja-alaisen hyvinvointiopetuksen koulutusohjelma on lähes vuoden pituinen, 16 lähiopetuspäivää sisältävä täydennyskoulutusohjelma, joka perustuu positiivisen psykologian tutkimuksista kehitettyyn positiiviseen pedagogiikkaan sekä positiivisen oppimisen sisältöihin. 

 • • Syvällinen perehdytys positiiviseen psykologiaan ja pedagogiikkaan
 • • Vahvuuskeskeinen ohjaaminen, opetus ja vahvuuspedagogiikka
 • • Ratkaisukeskeisyys, dialogisuus ja valmentava ryhmänohjaus
 • • Vuorovaikutuskeskeinen ja valmentava hyvinvointiopetus
 • • Laaja -alaisten hyvinvointitaitojen tieteellinen teoreettinen tausta
 • • Hyvinvointitaitotuntien opettaminen, harjoitukset ja tuntisisällöt
 • • Hyvinvointiopetuksen soveltaminen eri -ikäisille opetusryhmille
 • • Positiivisen psykologian interventioiden soveltaminen kasvattajalle


Nämä laaja-alaiset hyvinointitaidot linkittyvät suoraan vuonna 2016 voimaan astuneen opetussuunnitelman tavoitteisiin, jossa sanotaan mm. seuraavaa: 

 • ”Sosiaalisia taitoja harjoitellaan ja tuetaan tunnetaitojen kehittymistä.”
 • ”Harjoitellaan yhteistyötaitoja ja huomataan vuorovaikutustaitojen merkitys.”
 • ”Oppilaita ohjataan tunnistamaan omaa ja yhteistä hyvinvointia edistäviä tekijöitä.”
 • ”Oppilaita rohkaistaan tunnistamaan ja kehittämään omia vahvuuksiaan.”


Täältä voit tutustua koulutuksen käyneiden ajatuksiin ja kokemuksiin positiivisen psykologian esittelyvideoissa.


Osallistumismaksu ja ilmoittautuminen

Koulutuksen osallistumismaksu on 2980e. Jos samasta työyhteisöstä tulee kaksi osallistujaa, on yhteishinta 4980e. Koulutus laskutetaan 2-4 erässä.

Ensimmäinen erä laskutetaan opintojen alkaessa ja loput erät laskutetaan koulutuksen aikana. 

Huomaathan, että ilmoittautuminen on sitova ja 04.09.2022 jälkeen tulleista perumisista perimme puolet osallistumismaksusta. Mikäli peruutusta ei tehdä lainkaan ennen opintojen alkua osallistujalta peritään koko kurssimaksu. Peruutukset tehtävä kirjallisesti osoitteeseen toimisto[at]tampereenkesayliopisto.fi


Pääkouluttaja

Pauliina Avola, pauliina[at]positiivinenoppiminen.fi , 044-5182774

 

Opettaja

Pauliina Avola

Opintopisteet

35

Ilmoittautumisen tilanne

Kurssilla on tilaa

Kurssin ajankohta

23.9.2022 - 6.5.2023

Ilmoittautuminen alkaa

31.1.2022

Ilmoittautuminen päättyy

4.9.2022

Kurssimaksu

2980€

Ilmoittaudu