Kehitä ammatillista osaamistasiOpetus, kasvatus ja ohjaus

Mindfulness-ohjaaja 15 opOivaltava® Mindfulness-ohjaajakoulutuksen koulutuspäivät

Perjantaisin ja lauantaisin klo 9-16

28.-29.10.

25.-26.11.

20.-21.1.2023

24.-25.2.

24.-25.3.

Kuvaus

Haluaisimme, että maailma ja ympäristö, jossa elämme ja toimimme pysyisivät mahdollisimman muuttumattomina. Kuitenkin maailma ja todellisuus ympärillämme muuttuvat koko ajan ja muutospaine koskettaa meitä jokaista. Miten pystymme mukautumaan ja selviytymään kasvavasta määrästä epävarmuutta ja kompleksisuutta? Jos ulkoiset haasteet  ja sisäiset valmiudet eivät kohtaa, systeeminen epätasapaino kuluttaa meidän energiaa. Me emme ole niin kuin älypuhelin, jonka akun voi kytkeä tarvittaessa virtalähteeseen. Olisikin tärkeää, että olemme tietoisia omista voimavaroista ja niitä kuluttavista ja lataavista tekijöistä.  

Oivaltava® Mindfulness-ohjaajakoulutuksessa saat pysähtyä itsesi äärelle ja viettää tärkeiden teemojen parissa 10 arvokasta päivää. Saat aikaa kuunnella vastauksia erilaisiin kysymyksiin: 
Mitä minulle kuuluu? Pystynkö pysähtymään? Mitä läsnäolo minulle tarkoittaa? Tunnistanko stressitekijäni ja -oireeni? Tunnistanko asiat, jotka vievät tai tuovat minulle energiaa? Miten suhtaudun omiin virheisiin tai epäonnistumisiin? Mitä kerron silloin itselleni? Tunnistanko tunteeni? Millaisia ovat minun ”selkäydinreaktioni”, yksilölliset tapani reagoida ja ilmaista itseäni? 

Tässä muutamia nostoja teemoista, joita koulutuksessa käsittelemme. 

Teemakohtaisissa jaksoissa mindfulness-taidot yhdistyvät hyvinvointiin, keskittymiskykyyn, tunnetaitoihin, tietoiseen vuorovaikutukseen, luovuuteen, itsensä johtamiseen, ja ihmissuhteisiin. 

Koulutuksen tavoite

Mieli pystyy rakentamaan uutta, levollisempaa suhdetta kaikkiin elämämme häiriötekijöihin. Tähän mielen luontaiseen taitoon perustuen on mahdollista elää levollisempaa elämää myrskyn ja kaaoksenkin keskellä. Mindfulnessia ei siten syyttä kutsuta mielen kuntosaliksi. 

Koulutuksessamme löydätkin paitsi vastauksia yllä oleviin kysymyksiin, syvennät myös itsetuntemustasi. Samalla rakennat sellaisia sisäisiä taitoja, jotka nähdään tarpeellisina nykypäivän kompleksisessa maailmassa.  

Ohjaajuuden perusta luodaan omien harjoitusten kautta ja koulutuksen aikana oma mindfulnessin harjoittaminen syvenee omien kokemusten ja niistä syntyvien oivallusten kautta. Tunnistamalla oman ohjaajan äänesi, opit tunnistamaan tapoja, joilla voit viedä läsnäolotaitoja eteenpäin. Esimerkiksi opettajana saatat huomata oppilaidesi hyötyvän huomion suuntaamisen taidoista tai fysioterapeuttina pysähtyminen ja kehotietoisuus palvelevat myös hoitoprosessia. Ohjaajakoulutuksemme tavoitteena on antaa sinulle valmiudet ohjata mindfulness-harjoituksia sekä yksilöille että ryhmille.  

Osaamistavoitteet

Koulutuksen käytyäsi 

- osaat kuvata mindfulnessin juuret ja harjoitteiden perusteet.

- osaat kuvata ja ymmärrät mindfulness-harjoittelun vaikutukset hyvinvointiin.

- osaat havainnoida ja reflektoida omia kokemuksia ja tarinaasi.

- ymmärrät miten mindfulness-menetelmät vaikuttavat aivojen toimintaan.

- ymmärrät ja osaat soveltaa mindfulness -menetelmää suhteessa itseen, kuten keskittymiskykyyn ja tunnetaitoihin.

- ymmärrät ja osaat soveltaa mindfulness-menetelmää suhteessa toisiin, kuten näkökulmittaminen ja tietoinen vuorovaikutus.

- ymmärrät ja osaat soveltaa mindfulness-menetelmiä lisäämään psykologista turvallisuutta.

- ymmärrät ja osaat soveltaa mindfulness-menetelmää luovuuteen ja itsensä johtamiseen.

- omaat valmiudet ohjata erilaisia mindfulness-harjoituksia yksilöille ja ryhmille.

- osaat soveltaa oppimaasi tukemaan omaa hyvinvointiasi ja kokemuksen kautta osaat soveltaa taitojasi tukemaan muiden hyvinvointia.

Sisältö


Jakso I

Mindfulnessin juuret ja harjoitteiden perusteet

Mindfulness-harjoittelu, mieli ja aivot

Mielen strategiat

Läsnäolon kokemus, kehotietoisuus ja aistimukset

Voimavarat ja energiatasapaino

Stressi ja stressinsäätely

Mindfulness-harjoitusten ohjaaminen yksilöille 

II. Jakso

Mindfulness-harjoitusten ohjaaminen ryhmille

Huomion tietoinen suuntaaminen, keskittymiskyky

Ajattelumekanismit, tulkinnat ja uskomukset

Reaktiivisuudesta proaktiivisuuteen

III. Jakso

Tunnetaidot, tunnistaminen, elinkaari, merkitykset

Tunnemekanismit

Tunneäly

Itsemyötätunto ja myötätunto

IV. Jakso

Vuorovaikutuskanavat

Mindfulness ja itsetuntemus

Mindfulness ja ihmissuhteet

Kokemustilat

Oivallukset

V. Jakso

Luovuus

Äykäs intuitio

Lopputyöt

Kohderyhmä

Koulutus soveltuu henkilöille, jotka haluavat syventää omia mindfulness-taitojaan ja oppia käyttämään mindfulness-pohjaisia menetelmiä työssään yksilöiden ja/tai ryhmien ohjaamisessa. Koulutukseen osallistuvilta vaaditaan vähintään mindfulness-peruskurssia vastaavaa osaamista (kurssilla tai itse opiskellen hankittu) sekä omaa kokemusta mindfulnessin harjoittamisesta. Maksimiosallistujamäärä 16.

Koulutuksen tavoitteena on antaa valmiudet ohjata yksilöille ja ryhmille mindfulness-harjoitteita itselle luontevimmalla tavalla. Koulutuksen aikana myös oma mindfulnessin harjoittaminen syvenee omien kokemusten ja niistä syntyvien oivallusten kautta.

Suoritustapa

  • 10 lähiopetuspäivää (sisältää hiljaisen retriitti-päivän)
  • 4 x 4 viikon välein pidettävä verkkowebinaari

Opetusmenetelmät

Koulutuksen laajuus on 15 opintopistettä. Koulutus koostuu:

- lähiopetuksesta, ohjausharjoituksista sekä omien harjoitusten reflektoinnista ryhmässä 12 op

- mindfulness-kirjallisuuteen tutustumisesta 1 op

- kahdesta kirjareferaatista 1 op

- lopputyöstä 1 op


Koulutusohjelma koostuu 10 lähiopetuspäivästä (sisältää hiljaisen päiväretriitin) ja neljän viikon välein pidettävästä 30-45 minuutin mittaisesta verkkowebinaarista. Verkkowebinaareissa tehdään mindfulness-harjoituksia ja niiden ajankohdat sovitaan yhdessä ryhmän kanssa (verkkotapaamisiin voit osallistua tietokoneella, tabletilla tai älypuhelimella). 

Oppimismenetelminä ovat 

luennot, 

omat mindfulness-harjoitukset, 

omat ohjausharjoitukset, 

oppimispäiväkirja, 

oppimisreflektoinnit ohjaajille, 

pari/ryhmäkeskustelut, 

valmennusharjoitukset sekä mindfulness-kirjallisuuteen tutustuminen ja kahdesta valinnaisesta mindfulness-kirjasta tehtävä referaatti. 

Hiljainen päiväretriitti tukee sekä omaa harjoittelua että ohjaajavalmiuksia.  

Lopputyön aiheena on mindfulness-ohjaajataitojen hyödyntäminen, ohjaajaksi kasvun kuvaus tai muu yhdessä sovittava mindfulness-aihe. Lopputyön voi tehdä luovasti omalla tavallaan. Koulutuksessa käytetään muutoin kouluttajien jakamaa materiaalia. 

Koulutuksessa käytetään verkko-oppimisalustaa.

Osaamisen arviointi   

Tästä koulutuksesta on mahdollista saada hyväksytty suoritusmerkintä OPH:n ylläpitämään Oma Opintopolku -palveluun.  Suostumusta tieotjen siirtämiseen kysytään koulutuksen alkaessa. Lisätietoja:https://tampereenkesayliopisto.fi/opiskelijalle/osaamisperusteisuus/ 

Arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty.  

Suoritustavat: osallistuminen opetukseen, kirjalliset työt, näyttötyö, itsenäinen harjoittelu ja oppimisen reflektointi. 

Lähtökohtaisesti edellytetään läsnäoloa joko lähitapaamisissa- tai poikkeustilanteissa etäyhteydellä. 

Poissaolojen korvaaminen sovitaan erikseen kouluttajien kanssa.

Arviointikriteerit ovat:

Opiskelija  

- osoittaa tuntevansa mindfulnessin ja harjoitteiden perusteet ja periaatteet.

- osoittaa kehittymistä mindfulnessin harjoittamisessa.

- osaa kuvata mindfulnessin keskeisiä hyvintointivaikutuksia.

- osaa soveltaa menetelmää ja harjoitteita omassa viitekehyksessään.

Osallistumismaksu

1950 €. Ilmoittautuessa maksetaan ennakkomaksu 200 € verkkomaksuna (tai tilataan lasku työnantajalle). Koulutuksen alkaessa koulutus laskutetaan kahdessa erässä á 875 €.

Kouluttajat

GLP-Coach, Master Coach, mindfulness-ohjaajien kouluttaja, työhyvinvointivalmentaja, positiivisen psykologian ohjaaja Ritva Liisanantti

KM, ratkaisukeskeinen valmentaja Stina Akola

Tutustu kouluttajiin: http://www.inspiralcoach.fi/


Yhteyshenkilö kesäyliopistossa:

Sanna Vaurula (etunimi.sukunimi@tampereenkesayliopisto.fi), puh. 040-3573232

Opettaja

Ritva Liisanantti ja Stina Akola

Opintopisteet

15

Ilmoittautumisen tilanne

Kurssilla on tilaa

Kurssin ajankohta

28.10.2022 - 25.3.2023

Ilmoittautuminen alkaa

17.2.2022

Ilmoittautuminen päättyy

13.10.2022

Kurssimaksu

1950€

Ilmoittaudu