Kehitä ammatillista osaamistasiOpetus, kasvatus ja ohjaus

Kirjallisuusterapia henkilökohtaisen ja oman ammatillisen kasvun menetelmänä 15 op

Ennakkotietoa

Koulutus järjestetään yhteistyössä  Suomen Kirjallisuusterapiayhdistys ry:n kanssa.

Kirjallisuusterapiassa pyritään keskustelun, lukemisen ja kirjoittamisen  avulla tukemaan ihmisen kasvua ja kehitystä. Kirjallisuusterapeuttiset  menetelmät soveltuvat itsetuntemuksen ja henkilökohtaisen kasvun  välineiksi sekä ammatillisen kasvun menetelmiksi työnohjauksessa, samoin  kuin monenlaiseen asiakas- ja potilastyöhön, jossa työntekijän  itsetuntemuksella ja persoonataidoilla on merkitystä.
Kirjallisuusterapiaa  hyödynnetään minän vahvistamiseen, tunneilmaisun sekä suullisen ja  kirjallisen ilmaisun kehittämiseen. Ammattilaisille kirjallisuusterapia  tarjoaa keinoja niin lasten, nuorten ja aikuisten kuin ikääntyneidenkin  elämän haasteellisten asioiden käsittelyyn ja hyvinvoinnin tukemiseen  mm. mielenterveystyössä, vanhustenhuollossa, vankila- ja päihdetyössä,  seurakunnan toiminnassa, opetus- ja kasvatustyössä sekä kirjastojen ja  oppilaitosten erilaisissa toimintapiireissä.

Hinta ja ilmoittautumisohjeet

Koulutuksen hinta on 1900 €.

Ilmoittautumisen yhteydessä maksetaan 300€:n varausmaksu, jota ei palauteta, jos opiskelija peruu osallistumisensa koulutukseen. Loput opintomaksusta laskutetaan kahdessa tasasuuruisessa erässä. Ensimmäinen erä tulee maksettavaksi tammikuussa 2023ja maaliskuussa 2023.

Tampereen kesäyliopisto ei ole arvonlisäverovelvollinen.

Soveltuvat opiskelijat otetaan koulutukseen ilmoittautumisjärjestyksessä, rajattu osallistujamäärä. 


Tavoitteet ja luonne

Koulutuksen tavoitteena on perehdyttää osallistuja kirjallisuusterapian menetelmiin. Koulutus on avointa täydennyskoulutusta, ja siitä saa todistuksen.

Koulutus muodostaa Suomen Kirjallisuusterapiayhdistys ry:n kirjallisuusterapian koulutuspolun ensimmäisen vaiheen (15 op).

Kohderyhmä


Koulutus on avointa, kaikille kirjoittamisesta ja lukemisesta kiinnostuneille tarkoitettua koulutusta eikä edellytä aiempia tietoja kirjallisuusterapiasta. Tämä koulutus sopii erityisesti sinulle, joka haluat lisätä voimavarojasi ja itsetuntemustasi luovan kirjoittamisen ja luovan lukemisen avulla.

Koulutus toimii myös erinomaisena ammatillisena täydennyskoulutuksena kaikille ohjaus- ja neuvontyössä toimiville sekä sosiaali- ja terveys-, opetus-, kasvatus-, taide-, kirjallisuus- ja kirjastoalan henkilöstölle.


Osaamistavoitteet  


Koulutuksen jälkeen osaat luoda kuvaa kirjallisuusterapiasta itsetuntemuksen lisääjänä ja ammatillisen kasvun menetelmänä. Sinulla on teoreettista ja kokemuksellista tietoa kirjallisuusterapeuttisten menetelmien käytöstä ja niiden vaikuttavuudesta.


Koulutuksen käytyäsi osaat:
•    sijoittaa luovan ja vuorovaikutteisen kirjallisuusterapian luovien terapioiden kentälle
•    hahmottaa kirjallisuusterapian soveltamisalueita
•    nimetä ja kuvata tärkeimpiä kirjallisuusterapeuttisia lukemis- ja kirjoittamismenetelmiä
•    luetella kirjoittamisen ja lukemisen terapeuttisia, itsetuntemusta ja hyvinvointia lisääviä vaikutuksia
•    ymmärtää luovan ja terapeuttisen lukemisen ja kirjoittamisen yhtäläisyyksiä ja eroja
•    tunnistaa oman terapeuttisen työskentelyn ja kirjallisuusterapian ammatillisen käytön eron
•    hahmottaa kirjallisuusterapian menetelmien käyttömahdollisuuksia oman hyvinvoinnin ja kasvun tukena sekä omassa työssä
•    hahmottaa kirjallisuusterapian koulutusmallin ensimmäisen vaiheen osaamis- ja valmiustason suomat mahdollisuudet ja rajat

Sisältö, toteutus ja työskentelymuodot

Koulutus muodostaa Suomen Kirjallisuusterapiayhdistys ry:n kirjallisuusterapian koulutuspolun ensimmäisen vaiheen (15 op). Halutessaan opiskelija voi hakeutua tämän kokonaisuuden suoritettuaan II-vaiheen koulutukseen.


Koulutus on avointa täydennyskoulutusta, ja siitä saa todistuksen.


Jaksot sisältävät lähikoulutusta ja runsaasti menetelmällisiä harjoituksia koulutuspäivien teemoihin liittyen. Koulutukseen liittyy myös itsenäistä työskentelyä: oheiskirjallisuuden lukemista ja lyhyt loppureflektio. Keskeinen työväline on Oman kasvun kirja, joka rakentuu koulutuksen kuluessa – osin koulutuspäivien aikana, osin itsenäisesti.  
Kirjallisuusterapiassa hyödynnetään kirjoittamista ja valmista aineistoa (kirjoja, lehtiä, äänitteitä ja videoitua materiaalia) terapeuttisessa vuorovaikutuksessa.
Koulutuksen aikataulu

Alustava lähiopetusjaksojen sisältö ja  aikataulu 

1. jakso, 27.-28.1.2023

Koulutuksen tavoitteet, rakenne ja suoritustavat. Johdatus luovaan ja vuorovaikutukselliseen kirjallisuusterapiaan. Kehityksellinen kirjallisuusterapia: minuus, muutos, tarinat. 

Kouluttajat: Päivi Kosonen

 

2. jakso, 24.-25.2.2023

Päiväkirjamenetelmät & reflektiivinen kirjoittaminen. Kirjoittamisen vaikutusteoriat & kirjallisuusterapeuttinen prosessi. Sadut kirjallisuusterapeuttisena välineenä. Oman kasvun kirja.

Kouluttajat: Päivi Kosonen & Silja Mäki

 

3. jakso, 24.-25.3.2023

Unista kirjoittaminen. Elämänkaari kirjallisuusterapeuttisena välineenä. Oman kasvun kirja.

Kouluttajat: Kirsi Virkkunen & Silja Mäki

 

4. jakso, 5.-6.5.2023

Näkökulmia kirjallisuusterapeuttiseen lukemistyöskentelyyn. Lukupiirityöskentely. Avainkokemukset ja luova omaelämäkerrallinen kirjoittaminen. Oman kasvun kirja.

Kouluttajat: Eevastiina Kinnunen & Päivi Kosonen

5. jakso, 10.-11.6.2023

Taideterapian mahdollisuuksia: Oman kasvun kirja.
Loppureflektiot. Koulutuksen päätös.

Kouluttajat: Kirsi Virkkunen & Päivi Kosonen

 

Toteutus ja työskentelymuodot

Koulutus rakentuu viidestä lähiopetusjaksosta, jotka toteutetaan Tampereella perjantaisin klo 10–17 ja lauantaisin klo 9–16.

Jaksot sisältävät luentoja ja menetelmällisiä harjoituksia koulutuspäivien teemoihin liittyen. Koulutukseen liittyy myös itsenäistä työskentelyä: pohtiva referaatti ja loppuessee.

Keskeinen työväline on oman kasvun seurantakirja.


 Suoritustapa


Koulutuksessa on viisi kahden päivän koulutusjaksoa (80 tuntia). Lisäksi opiskelija tekee koko koulutuksen ajan oman kasvun kirjaa, joka tukee opiskelijan henkilökohtaista ja ammattilista kasvua koko oppimisprosessin ajan.


Oman kasvun kirja sisältää itsenäistä työskentelyä (325 tuntia). Tämä koostuu kurssikirjallisuuteen perehtymisestä (150 tuntia) sekä koulutusjaksojen aikana opittujen kirjallisuusterapia- ja muiden luovien terapioiden tekniikoiden kokemuksellisesta harjoittelusta (175 tuntia), jonka tekemiseen ja vaiheisiin ohjataan erikseen.


Kaikille yhteinen kurssin perusoppikirja on Silja Mäen ja Terhikki Linnainmaan toimittama Hoitavat sanat (pokkarimuodossa nimellä Hoivasanat). Tämän lisäksi opiskelijat lukevat muuta kirjallisuus- ja luovuusterapioihin liittyvää kirjallisuutta omien ammatillisten ja henkilökohtaisten tavoitteidensa ja kiinnostuksenkohteidensa ohjaamana.


Osaamisen arviointi   

             
Osaaminen arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty. Opiskelija osoittaa Oman kasvun kirjan avulla, että hän on saavuttanut koulutuksen osaamistavoitteet. Osaamisen arviointi perustuu työskentelyyn koulutusjaksoilla, opiskelijan itsearviointiin ja Oman kasvun kirjaan.
Opiskelijan osaaminen/suoritus viedään Koski-tietovarantoon, mikäli opiskelija haluaa. Näin koulutuksessa hankittu osaaminen on tunnistetavissa ja tunnustettavissa myöhemmissä opinnoissa tai työelämässä.

Tästä  koulutuksesta on mahdollista saada hyväksytty suoritusmerkintä OPH:n  ylläpitämään Oma Opintopolku -palveluun.  Suostumusta kysytään  koulutuksen alkaessa. Lisätiedot os.  https://tampereenkesayliopisto.fi/opiskelijalle/osaamisperusteisuus/Kouluttajat

Kouluttajina toimivat kirjallisuusterapiaan, sekä kasvu- ja ryhmätyöskentelyyn perehtyneet asiantuntijat, joilla on pitkäaikainen kokemus lukemisen ja kirjoittamisen käyttämisestä terapeuttisiin, kuntouttaviin ja ennaltaehkäiseviin tarkoituksiin.

Dosentti, kirjallisuusterapeutti Päivi Kosonen, koulutuksen johtaja
FM, kirjallisuusterapiaohjaaja, sanataideohjaaja, Eevastiina Kinnunen
FM, psykoterapeutti, kirjallisuusterapeutti Silja Mäki
Työnohjaaja, kirjallisuusterapiaohjaaja, uniohjaaja Kirsi Virkkunen

Kirjallisuusterapian koulutuspolku (yhteensä 90 op)

 
Tämä 15 opintopisteen laajuinen koulutus on kolmivaiheisen kirjallisuusterapiakoulutuksen ensimmäinen osa.
Halutessaan opiskelijat voivat hakeutua II-vaiheen koulutukseen.
Suomen Kirjallisuusterapiayhdistys ry
1.    Kirjallisuusterapia henkilökohtaisen ja oman ammatillisen kasvun menetelmänä, Johdatus kirjallisuusterapiaan (15 op, ½ vuotta)
2.    Kirjallisuusterapiaohjaajakoulutus (35 op, 1 vuosi)
3.    Kirjallisuusterapeuttikoulutus (40 op, 1,5 vuotta)
Mikäli kirjallisuusterapian opintopolku kiinnostaa, kannattaa koulutuspolun vaiheista kaksi ja kolme kysellä tarkemmin Kirjallisuusterapiayhdistyksestä.

 

Koulutuksesta aiemmin sanottua

"Toteutus oli hyvin mietitty ja kouluttajien yhteistyö toimivaa. Mukavaa, kun Päivi (Kosonen) ollut paljon läsnä myös muiden kouluttajien päivissä. Hyvä rakenne!"

"Teoria ja kirjoittaminen oli hyvässä suhteessa. Useista menetelmistä innostuin ja tulen käyttämään työssäni."

" Sekä luennot että harjoitukset innostivat. Hyvä että oli ryhmätyötä ja yksilötyötä. Ryhmätyö on minulle tärkeää, sitä oli helppo harjoitella tässä ryhmäss."


Lisätiedot

rehtori Anu Urhemaa, puh 040 7065606, anu.urhemaa@tampereenkesayliopisto.fi

Opettaja

Päivi Kosonen

Opintopisteet

15

Ilmoittautumisen tilanne

Kurssilla on tilaa

Kurssin ajankohta

27.1.2023 - 10.6.2023

Ilmoittautuminen alkaa

8.3.2022

Ilmoittautuminen päättyy

20.12.2022

Kurssimaksu

1900€

Ilmoittaudu