Avoin yliopisto-opetusPalvelumuotoilu

Palvelumuotoilun prosessi ja menetelmät 3 op - UPAMU1003 - syksy 2022

Opintojakso kuuluu opintokokonaisuuteen

Palvelumuotoilun perusopinnot 25 op - syksy 2022 - kevät 2023

Service Design Process and Methods

Oppiaine

Palvelumuotoilu

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Lapin yliopisto – Taiteiden tiedekunta

Ajankohta

syksy 2022

Etäluennot:

pe 25.11. klo 17-20.15

la 26.11. klo 9-15

pe 9.12. klo 17-20.15

la 10.12. klo 9-15

Opettaja

Outi Nokkonen

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

- eritellä palvelumuotoiluprosessin keskeiset vaiheet ja menetelmät
- kertoa miten palvelumuotoilun perusmenetelmät toimivat, kokeiltuaan niitä kurssin aikana
- ymmärtää kehittämistyötä ja –projekteja palvelumuotoilun näkökulmasta

Sisältö

Kurssilla käydään läpi erilaisia palvelumuotoilun prosessimalleja ja tutustutaan erityisesti Tuplatimantti-malliin (the double diamond). Opitaan palvelumuotoilun prosessi vaihe vaiheelta sekä vaiheisiin kytkeytyvät perusmenetelmät erilaisten tehtävien ja kokeilujen kautta. Kurssin aikana harjoitellaan prosessia ja menetelmiä yhteistyössä ja aktiivisesti, jotta opiskelijalla on valmius soveltaa niitä kokonaisuuden seuraavilla kursseilla, joissa toteutetaan yritysten ja yhteisöjen kehittämisprojekteja. Kurssin aikana käydään läpi myös digitaalisia työkaluja palvelumuotoiluun ja kokeillaan palveluvideon/konseptivideon tekemistä.

Opetus- ja työmuodot: Luennot ja menetelmäharjoitukset (21 h), itsenäinen työskentely, menetelmäharjoitukset ja kokeilut sekä menetelmäkortin koostaminen (60 h). Lopputehtävänä palautetuista menetelmäkorteista koostetaan kurssin päätteeksi opiskelijaryhmälle sähköisesti jaettava menetelmäkorttipakki.

Vaadittavat suoritukset: Aktiivinen osallistuminen luennoille sekä menetelmäharjoituksiin ja menetelmäkortin palauttaminen.

Arviointi: 5–1/uusittava

Kirjallisuus ja muu materiaali

Stickdorn, M., Hormess, M. E., Lawrence, A. & Schneider, J. (2018). This is service design doing: applying service design thinking in the real world. O’Reilly Media, Inc.. 

Verkossa saatavilla: Osa kirjasta vapaasti netissä.                                                                       

Curedale, R. (2013). Service Design: 250 essential methods. Design Community College. 

Miettinen, S. (toim.) (2011). Palvelumuotoilu – Uusia menetelmiä käyttäjätiedon hankintaan ja hyödyntämiseen. Helsinki:  Teknologiainfo Teknova Oy. 

Moritz, S. (2005). Service Design: Practical Access to an Evolving Field. Pro gradu -työ. Köln International School of Design, Saksa.  

Muu aiheeseen liittyvä ja oppimista tukeva kirjallisuus ilmoitetaan kurssilla.

Opettaja

Outi Nokkonen

Opintopisteet

3

Ilmoittautumisen tilanne

Hakuohjeet mainittu kuvauksessa

Kurssin ajankohta

25.11.2022 - 10.12.2022

Kurssimaksu

0€