Avoin yliopisto-opetusPalvelumuotoilu

Palvelumuotoilun johtaminen 4 op - UPAMU1006 - kevät 2023

Opintojakso kuuluu opintokokonaisuuteen

Palvelumuotoilun perusopinnot 25 op - syksy 2022 - kevät 2023

Service Design Management

Oppiaine

Palvelumuotoilu

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Lapin yliopisto – Taiteiden tiedekunta

Ajankohta

Kevät 2023.

Luennot vain etänä Zoomin kautta:

ti 2.5.
to 4.5.
ti 9.5.
to 11.5.
ti 16.5.
ti 23.5.

Harjoitustöiden esittelyt (opiskelija osallistuu yhteen ryhmään):

ryhmä 1: pe 9.6. klo 17-20.15
ryhmä 2: la 10.6. klo 9-12
ryhmä 3: la 10.6. klo 13-16

Opettaja

Outi Nokkonen

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- soveltaa palvelumuotoilun menetelmiä ja prosessia organisaation sisäisen toiminnan kehittämiseen
- tunnistaa palvelumuotoilun ja kehittämisprojektien kytkökset koko organisaation toimintaan sekä strategiselle tasolle
- hahmottaa palvelumuotoilun hyödyt tiimityöskentelyssä ja sisäisissä asiakkuuksissa
- hyödyntää palvelumuotoilua monipuolisesti organisaation toimintamallien ja käytäntöjen kehittämisessä työntekijänäkökulmasta

Sisältö

Palvelumuotoiluosaaminen yrityksen toiminnassa, muotoilun strateginen osaaminen ja johtaminen, muotoilu yrityksen toiminnan kehittämisessä ja päätöksenteossa, kyky kommunikoida muotoilun merkitys ja mahdollisuudet organisaatiossa. Kurssi toteutetaan yritykselle tai organisaatiolle tehtävänä muotoiluprojektina, jonka opiskelijat toteuttavat ryhmätyönä. Kurssilla voidaan jatkaa ja syventää Muotoilu liiketoiminnassa tai Julkisten palvelujen muotoilu -kurssilla tehtyä kehittämisprojektia, jos se on mahdollista tai toteuttaa kokonaan uusi kehittämisprojekti. Projektia ja ryhmätyötä ohjataan luennoilla. Kurssin aikana ja lopuksi ryhmät esittelevät konseptinsa toisille ryhmille.

Opetus- ja työmuodot: Luennot, harjoitukset ja konseptiesittelyt (28 h), itsenäinen työskentely ryhmän kanssa, kirjallisuuteen tutustuminen, essee (80 h).

Vaadittavat suoritukset: Aktiivinen osallistuminen luennoille ja ryhmätyöhön. Hyväksytysti suoritetut harjoitukset, muotoiluprojektin lopputulosten esittely ja essee.

Kirjallisuus ja muu materiaali

Maula, H. & Maula, J. (2019). Design ja johtaminen. Helsinki: Alma Talent.
Stenros, A. (2014). Trumpettijoutsen: johtajuus muotoilussa, muotoilu johtajuudessa. Teoksessa S. Miettinen (toim.) Muotoiluajattelu. Helsinki : Teknologiainfo Teknova, 50-63.
Boyer B., Cook J. W. & Steinberg M. (2011). Recipes for Systemic Change. Helsinki Design Lab, Sitra.
Holston D. (2011). The Strategic Designer: Tools and Techniques for Managing the Design Process. HOW books.
Muu aiheeseen liittyvä ja oppimista tukeva kirjallisuus ilmoitetaan kurssilla.

Opettaja

Outi Nokkonen

Opintopisteet

4

Ilmoittautumisen tilanne

Hakuohjeet mainittu kuvauksessa

Kurssin ajankohta

2.5.2023 - 10.6.2023

Kurssimaksu

0€