Kehitä ammatillista osaamistasiSosiaali- ja terveysala

Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti 50 op, alk.syksy 2022, II

Täydennyshaku koulutukseen käynnissä:

Linkki hakulomakkeeseen: https://forms.office.com/r/bSTjSY2RY0

Ryhmä on täynnä, mutta voit halutessasi täyttää vielä hakulomakkeen.Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti (50 op)

Sisältää psykoterapeuttiset valmiudet

Hinta ja koulutukseen hakeminen

Koulutuksen hinta on  4720  €. Opiskelijavalintojen jälkeen opiskelijalta laskutetaan 500  €:n varausmaksu, samalla hän sitoutuu maksamaan koko opintomaksun. Maksettua varausmaksua ei palauteta. Loput koulutusmaksusta laskutetaan neljässä  tasasuuruisessa erässä ( á 1055 €).

 

Aikataulu

Aloituspäivät ovat 29.-30.9.2022

Syksyn 2022 alustavat koulutuspäivät ovat: 29.-30.9., 19.10., 24.11. (etäpäivä), 1.12.(työnohjaus), 15.12. (etäpäivä)

Kevään 2023 alustavat koulutuspäivät ovat: 31.1.,  1.12. (työnohjaus), 28.2., 03/2023 (tarkempi päivä vahvistuu myöh.), 12.4. (työnohjaus), 04/2023 (tarkempi päivä vahvistuu myöh.) 30.5. 31.5. (työnohjaus) 

Koulutus sisältää 20 seminaaripäivää sekä 10:nä päivänä asiakastyönohjausta. Koulutuspäivät pidetään aina noin klo 9-16

Työnohjaus:
Koulutuksen aikana 10 krt ja jokainen osallistuu yhteen ryhmään (á 1,5 h), toteutustapa (lähi/etä) sovitaan koulutuksen alussa .

Tästä  koulutuksesta on mahdollista saada hyväksytty suoritusmerkintä OPH:n  ylläpitämään Oma Opintopolku -palveluun.  Suostumusta kysytään  koulutuksen alkaessa. Lisätiedot os.  https://tampereenkesayliopisto.fi/opiskelijalle/osaamisperusteisuus/


Hakulomakkeella kysyttävät kysymykset:

 1. Perus- ja yhteystiedot
 2. Taustakoulutukset ja työkokemus sosiaali-, kasvatus- tai terveysalalta (tai muu soveltuva korkeakoulututkinto). Mikä tutkinto, missä ja milloin suoritettu?
 3. Pystytkö suorittamaan lyhytterapiaopintoihin liittyvän asiakasharjoittelun (100h) omassa työpaikassasi? Kyllä/Ei,
  Jos pystyt, millainen on asiakaskuntasi? Asiakashankinta on opiskelijan omalla vastuulla. Ellet saa omassa työssäsi suoritettua asiakastyötä, mitä kautta arvelet voivasi hankkia itsellesi harjoitusasiakkaat?

 4. Koulutus perustuu aikuispedagogiikkaan ja vaatii itseohjautuvuutta. Jokaisen seminaaripäivän välissä on luettavaa kirjallisuutta. Miten kykenevä olet huolehtimaan suunnitelmallisesta ja itsenäisestä omien opintojesi aikataulussa pysymisestä? (asteikolla 1-10)? Perustele numeerinen vastauksesi, kiitos.
 5. Koulutuksen yksi työmuoto on opiskelijakollegan kirjallisten töiden lukeminen ja vertaisryhmäpohdinnat. Miten sitoutunut olet löytämään yhteistä aikaa vertaiskeskusteluihin seminaaripäivien ulkopuolella (0-10)?
 6. Koulutuksessa harjoitellaan lyhytterapeuttisia työmenetelmiä pienryhmissä. Tämä edellyttää kykyä ja halua jakaa oman elämän pienehköjä työstettäviä teemoja ja kehityshaasteita. Miten halukas koet olevasi tämänkaltaiseen työskentelyyn?
 7. Kuinka kykenevä koet olevasi itsearviointiin ja vertaisarviointiin opinnoissa?
 8. Mitkä ominaisuudet tekevät sinusta omasta mielestäsi soveltuvan lyhytterapeutiksi?
 9. Kerro lyhyesti, miksi juuri tämä koulutus kiinnostaa sinua.  
 10. Miten toivot, että voit hyödyntää koulutusta tulevaisuudessasi?
 11. Kerro lyhyesti, miten nykyinen elämäntilanteesi (läheisten tuki, taloudellinen tilanne, työpaikan tuki, perhetilanne, omat psyykkiset voimavarasi) tukee/vaikeuttaa opintojesi suorittamista?

 Opiskelijavalinta

Opiskelijat valitaan hakemuksen ja tarvittaessa soveltuvuushaastattelun perusteella.

 • Valintakriteereissä painotetaan seuraavia alueita:
 • Tarkoituksenmukainen koulutus- ja työkokemustausta. 
 • Mahdollisuus itsenäiseen asiakashankintaan
 • Valmius itseohjautuvaan ja vastuulliseen aikuisopiskeluun
 • Halu edesauttaa myös muiden ryhmäläisten opinnoissa onnistumista
 • Sisäinen motivaatio lyhytterapeuttiseen työskentelyyn.
 • Hakujärjestys

Koulutuksen kuvaus


Koulutus antaa yleisnäkemyksen ihmisen kasvuun ja kehitykseen, psykiatriseen diagnostiikkaan, eri psykoterapian viitekehyksiin ja niiden käyttämiin teorioihin ja käytäntöihin ja psykoterapian näyttöön sekä etiikkaan. Koulutuksen käytyään osallistujalla on paremmat valmiudet toimia terapeuttisessa ja ohjaavassa työssä tuloksellisesti.
Koulutuskokonaisuus antaa valmiudet toimia ratkaisukeskeisenä lyhytterapeuttina ja kokonaisuuteen sisältyy myös psykoterapiakoulutusten vaatimuksiin kuuluvat psykoterapeuttisten valmiuksien aihealueet. Koulutus antaa lyhytterapeuttipätevyyden, joka ei kuitenkaan ole Valviran laillistama terveydenhuollon ammattinimike.
Koulutus täydentää sosiaali- ja terveysalan tai muun soveltuvan alan perustutkintoa psykoterapeuttisten valmiuksien osalta ja antaa kelpoisuuden hakea yliopistolliseen psykoterapeuttikoulutukseen soveltuvan tutkinnon pohjalta. Koulutuksessa on huomioitu Valviran vaatimukset.
Koulutus on laajuudeltaan 50 opintopistettä ja se järjestetään monimuotokoulutuksena, johon sisältyy 20 lähiopetuspäivää ja lisäksi 20 tuntia (10 päivänä) asiakastyönohjausta pienryhmissä, itsenäisiä harjoituksia, vertaisryhmätyöskentelyä lähijaksojen välissä, soveltavan kirjallisuuden lukemista, sekä kirjallisia välitehtäviä. Koulutuksen aikana opiskelija suorittaa myös 100 tuntia dokumentoitua lyhytterapeuttista työskentelyä oikeiden asiakkaiden kanssa. Opiskelija tekee opintojen aikana opinnäytetyön ja ratkaisukeskeisen lyhytterapian kehittämistehtävän.

Koulutus perustuu vahvaan aikuispedagogiikkaan, jossa itse- ja vertaisarvioinnilla sekä itseohjautuvalla työskentelyotteella on tärkeä rooli


Kohderyhmä

Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti koulutus soveltuu henkilöille, jotka ovat kiinnostuneita psykoterapeuttisista ja ohjauksellisista työskentelymenetelmistä ja niiden tuloksellisesta soveltamisesta omien asiakkaiden kanssa. Peruskoulutukseksi soveltuu sosiaali-, terveys-, opetus- tai kasvatusalan ammatillisen opistoasteen, ammattikorkeakoulun- tai muun soveltuvan alan korkeakoulututkinto. Koulutus toimii sosiaali- ja terveysalan täydennyskoulutuksena.

Koulutus täydentää myös sosiaali- ja terveysalan tai muun soveltuvan alan perustutkintoa psykoterapeuttisten valmiuksien osalta ja antaa kelpoisuuden hakea yliopistolliseen psykoterapeuttikoulutukseen soveltuvan tutkinnon pohjalta. Koulutuksessa on huomioitu Valviran vaatimukset. Koulutus antaa lyhytterapiapätevyyden (Siria sertifioitu lyhytterapeutti ), joka ei kuitenkaan ole Valviran laillistama terveydenhuollon ammattinimike.

Huom! Mikäli sinulla ei ole soveltuvaa Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti 50 op -koulutukseen vaadittavaa soveltuvaa pohjakoulutusta, mutta olet kiinnostunut lyhytterapeuttisista metodeista/työvälineistä, 
tutustu uuteen koulutukseemme: https://tampereenkesayliopisto.fi/kurssi/8192/ratkaisukeskeisen-lyhytterapian-tyovalineita-40-op/


Ydinsisällöt ja osaamistavoitteet


Yleisimpien mielenterveysdiagnoosien lisäksi koulutuksen painopistealueina ovat ratkaisukeskeinen taustafilosofia ja voimavarakeskeiset työmenetelmät toipumisorientaatiota tuottavalla tavalla. Koulutuksessa keskitytään myönteisen mielenterveyden edistämiseen vuorovaikutuksellisessa ohjaustyössä. Opitaan lyhytterapeuttisen työskentelyotteen prosessi ja menetelmät, joita harjoitellaan käytännössä oikeiden asiakkaiden kanssa koulutukseen sisältyvän työnohjauksen tukemana. Opinnäytetyössään opiskelija yhdistää teoreettisen tietämyksensä omaan käyttöteoriaansa, jonka muotoutumista tukee lyhytterapiaan liittyvä soveltava kehittämistehtävä.

Koulutus koostuu Ratkaisukeskeisen lyhytterapian prosessinohjaus- ja menetelmätaidoista sekä Psykoterapeuttisista valmiuksista, joiden sisältöjä työstetään sekä lähiopetusjaksoilla että ohjattuna etäopiskeluna.
•    Ratkaisukeskeisen lyhytterapian prosessinohjaus- ja menetelmätaidot (20 op)
•    Psykoterapeuttiset valmiudet (30 op)

Ratkaisukeskeisen lyhytterapian prosessinohjaus- ja menetelmätaidot (20 op)
1.    Ratkaisukeskeisen lyhytterapian yleistaidot
Koulutuksen suoritettuaan opiskelija osaa:
•    nimetä ratkaisukeskeisen lyhytterapian perusperiaatteet, käyttöalueet, mahdollisuudet, rajat ja haasteet
•    toimia ratkaisukeskeisen lyhytterapian periaatteiden mukaan.
•    kertoa ratkaisukeskeisen lyhytterapian prosessin eri vaiheisiin soveltuvista menetelmistä
•    huolehtia asiakastapaamissa ratkaisukeskeisen lyhytterapian prosessinomaisuudesta sekä yhden istunnon osalta että koko pidemmän prosessin kaari huomioiden.
•    soveltaa yleisempiä ratkaisukeskeisen lyhytterapian työtapoja, menetelmiä ja kysymystyyppejä tarkoituksenmukaisesti ja oikea-aikaisesti kunkin asiakkaan yksilöllinen tilanne huomioiden.
•    työskennellä ratkaisukeskeisesti
•    esittää kysymyksiä, jotka edistävät asiakkaan omaa oivallusprosessia

2.    Lyhytterapiaprosessin osa 1: Liittyminen ja yhteistyösuhteen muodostaminen
Koulutuksen suoritettuaan opiskelija osaa:
•    kertoa asiakkaalle keskusteluiden luottamuksellisuudesta ja sitoutuu salassapitoon.
•    luoda turvallisen ja rennon psyykkisen tilan terapiaprosessiin
•    olla empaattinen, rauhallinen, läsnä oleva sekä asiakkaan tarpeita kuunteleva

3.    Lyhytterapiaprosessin osa 2: Tavoitteellisen lyhytterapiatyöskentelyn varmistaminen
Koulutuksen suoritettuaan opiskelija osaa:
•    soveltaa ratkaisukeskeisen tavoitteistamisen periaatteita
•    auttaa kysymysten avulla asiakasta muotoilemaan omia myönteisiä tavoitteitaan, jotka hän haluaa saavuttaa
•    kysyä asiakaslähtöisiä ja toimijuutta tukevia kysymyksiä

4.    Lyhytterapiaprosessin osa 3: Asiakkaan pystyvyysuskon ja motivaation kasvattaminen
Koulutuksen suoritettuaan opiskelija osaa:
•    kysyä asiakkaan voimavaroista, vahvuuksista, osaamisesta ja mahdollisuuksista
•    sanoittaa myönteiset huomionsa asiakkaalle istunnon aikana
•    kysyä asiakkaan näkemyksiä tämän aiemmista ratkaisukeinoista, vahvuuksista ja onnistumisista
•    rakentaa asiakkaan itseluottamusta hänen vahvuuksiensa varaan.
•    normalisoida asiakkaan kokemuksia mitätöimättä asiakkaan tunteita.

5.    Lyhytterapiaprosessin osa 4: Oivalluttava reflektointi ja muutoksen konkretisointi
Koulutuksen suoritettuaan opiskelija osaa:
•    etsiä aktiivisesti yhdessä asiakkaan kanssa uusia ja luovia tapoja helpottaa tämän oloa.
•    rohkaista asiakasta kokeilemaan uusia tapoja helpottaa omaa oloaan
•    kartoittaa asiakkaan edistymistä ja selviytymistä
•    vastuuttaa asiakasta omassa myönteisessä muutoksessaan
•    huomioida asiakkaan sosiaalisen kontekstin
•    edistää asiakkaan mentalisaatiokykyä
•    tarkastella asiakkaan kanssa hänen henkilöhistoriaansa oppimisen näkökulmasta.
•    kirkastaa asiakkaan kanssa hänelle tärkeitä arvoja.

6.    Lyhytterapiaprosessin osa 5: Yhteenveto ja opitun soveltaminen käytäntöön
Koulutuksen suoritettuaan opiskelija osaa:
•    rohkaista asiakasta luomaan itselleen sopivia terapian välitehtäviä
•    hyödyntää saamansa asiakaspalautetta
•    analysoida terapian tuloksia istunnon ja terapian alussa asetettuihin tavoitteisiin yhdessä asiakkaan kanssa
•    laatia asiakkaan kanssa turva- tai jatkosuunnitelman
•    käyttää lopetusrituaaleja tarkoituksenmukaisesti
•    pitää huolta omasta hyvinvoinnistaan päästämällä henkisesti irti asiakkaan tilanteesta.

7.    Lyhytterapeutin ammatti-identiteetti, itsetuntemus ja etiikka
Koulutuksen suoritettuaan opiskelija osaa:
•    sanoittaa omat vahvuutensa ja kehittämiskohteensa kirjallisesti oman lyhytterapeutin ammatti-identiteetin itsereflektioonsa
•    analysoida henkilökohtaisia haasteitaan, omia moraalireaktioitaan, tunteitaan ja motiivejaan asiakastyössä
•    osaa noudattaa alan eettisiä periaatteita.
•    tunnistaa omat rajansa ja kuormitustekijänsä.  
•    hakea tarvittaessa apua omaan työhyvinvointiinsa.

8.    Työnohjaus ja asiakastyön dokumentointi & reflektointi
Koulutuksen suoritettuaan opiskelija osaa:

•    kommentoida opiskelukollegoidensa tapausesimerkkejä ratkaisukeskeisen lyhytterapian kuvakulmista.
•    soveltaa ratkaisukeskeistä lyhytterapian viitekehystä erilaisten asiakkaiden kanssa.
•    nimetä yläkäsitteet ratkaisukeskeisille lyhytterapeuttisille interventioille.
•    analysoida työnohjauksessa omia tunnereaktioitaan, ajatuksiaan ja toimintayllykkeitään.
•    kuvata kirjallisesti 100 tuntia asiakastyötään ratkaisukeskeistä viitekehystä käyttäen.


Psykoterapeuttiset valmiudet (30 op)
1.    Ihmisen kasvu ja kehitys
Koulutuksen suoritettuaan opiskelija osaa:
•    kuvailla erilaiset kiintymyssuhdetyylit, niiden erityispiirteet ja ilmenemismuodot.
•    kuvailla lasten ja nuorten yleisimmät mielenterveysongelmat ja niiden ilmenemismuodot.

2.    Psykiatrinen diagnostiikka
Koulutuksen suoritettuaan opiskelija osaa:
•    nimetä yleisimmät mielenterveyden häiriöt  
o    masennus ja ahdistuneisuushäiriöt
o    bipolaarihäiriöt
o    erilaiset persoonallisuushäiriöt
o    erilaiset syömishäiriöt
o    pakko-oireiset häiriöt
o    dissosiaatiohäiriöt
o    päihdehäiriöiden erityispiirteet
o    psykoottistasoiset häiriöt
o    traumaperäiset häiriöt

3.    Hoitojärjestelmä ja lainsäädäntö
Koulutuksen suoritettuaan opiskelija osaa:
•    nimetä keskeisimmät lait, jotka ohjaavat sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöitä.
•    kertoa pääpiirteet mielenterveyden häiriöiden hoidon palvelujärjestelmästä ja sen eri hoitotasoista.

4.    Psykoterapian viitekehykset
Koulutuksen suoritettuaan opiskelija osaa:
•    kuvata psykoterapia-alan keskeisimmät käsitteet ja psykoterapian erot muihin ohjaustyön muotoihin.
•    selittää keskeisimmät psykoterapioiden viitekehykset ja niiden eroavaisuudet ja painopisteet.

5.    Psykoterapian etiikka
Koulutuksen suoritettuaan opiskelija osaa:
•    selittää etiikan merkityksen psykoterapian kontekstissa.
•    analysoida monipuolisesti eettisiä dilemmoja omassa työssään.
•    reflektoida omaa ammattietiikkaansa.

6.    Psykoterapiassa vaikuttavat tekijät
Koulutuksen suoritettuaan opiskelija osaa:
•    summata, mitkä tekijät saavat aikaan tuloksellisen psykoterapia-asiakkuuden.
•    analysoida psykoterapeuttisen allianssin merkitystä eri kuvakulmista
Suoritustapa
Lyhytterapeuttipätevyyden saaminen edellyttää koko 50 opintopisteen koulutuksen suorittamista. Lyhytterapeuttikoulutukseen sisältyvät psykoterapeuttiset valmiudet (30 op). Mikäli opiskelija haluaa suorittaa pelkät psykoterapeuttiset valmiudet, hänen ei tarvitse osallistua ratkaisukeskeisen lyhytterapian syventäviin prosessinohjaus- ja menetelmätaito-osuuksiin (20 op).
Opetus järjestetään monimuotokoulutuksena, johon sisältyy seminaariopetusta, pienryhmätyönohjausta, asiakasharjoittelua, itsenäisiä harjoituksia, asiakastyön videointia ja analysointia, vertaisryhmätyöskentelyä ja paritutortyöskentelyä lähijaksojen välissä sekä kirjallisia välitehtäviä.
Koulutus jakautuu seuraaviin kokonaisuuksiin:
Ratkaisukeskeisen lyhytterapian prosessinohjaus- ja menetelmätaidot (20 op)
•    Syventävä ratkaisukeskeinen kirjallisuus (3 op)
•    Pienryhmätyönohjaus (2 op)
•    Vertaisryhmätapaamiset (0,6 op)
•    Asiakastyöskentely (7,4 op)
•    Lyhytterapeuttina kasvun reflektio (1 op)
•    Paritutorointi (1 op)
•    kehittämistehtävä (5 op)

Psykoterapeuttiset valmiudet (30 op)
•    Opinnäytetyö (5 op)
•    Teoriaseminaarit ja kirjallisuus (25 op)
Yhteenveto koulutuksen työtavoista:
•    20 seminaariopetuspäivää
•    välityöskentely ja -tehtävät
o    kirjallisuus (noin 14 kirjaa)
o    alan lainsäädäntöön tutustuminen
•    opinnäytetyö (terapia-alan tietopainotteinen kirjallinen työ)
•    soveltava oman työn ratkaisukeskeinen kehittämishanke
•    asiakastyö (100 h, vähintään 10 eri asiakasta)
o    vähintään kaksi videoitua, litteroitu ja analysoitu asiakastapaaminen
o    ratkaisukeskeisen viitekehyksen dokumentointi jokaisesta asiakastyön tunnista
•    pienryhmätyönohjaus (10 x 2 h)
o    aktiivinen ja soveltava työskentely, 100% läsnäolovelvollisuus
•    vertaisryhmätapaamiset (8 x 2 h)
•    paritutorointi
o    oman parin kirjallisten töiden lukeminen ja reflektointi sähköisellä oppimisalustalla
•    soveltava kirjallisuus


Arviointi

Tästä  koulutuksesta on mahdollista saada hyväksytty suoritusmerkintä OPH:n  ylläpitämään Oma Opintopolku -palveluun.  Suostumusta kysytään  koulutuksen alkaessa. Lisätiedot os.  https://tampereenkesayliopisto.fi/opiskelijalle/osaamisperusteisuus/

Opiskelijan osaaminen koulutuksessa arvioidaan hyväksytty / hylätty- asteikolla.  Koulutus on suoritettu hyväksytysti, kun opiskelijan osaaminen koulutuksen päätyttyä voidaan arvioida vähintään koulutuksen osaamisperusteiden tasoiseksi.
Osaamisen arviointi
•    Osaamisen arviointi perustuu: kirjallisiin välitehtäviin, paritutorointityöskentelyyn, vertaisryhmätyöskentelyyn, työnohjauksessa asiakastyöskentelyn raportointiin/dokumentointiin, videoituun asiakastyöskentelyyn, ammatti-identiteetin kirjalliseen reflektioon, tentteihin, seminaarijaksoille osallistumiseen ja opinnäytetyöhön sekä kehittämistehtävään.
•    Koulutuksen hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista (100% läsnäolo) sekä kaikkien vaadittavien suoritteiden hyväksyttävää arviointia.
•    Opiskelijan osaaminen viedään Koski-tietovarantoon, mikäli opiskelija näin haluaa. Koulutuksessa hankittu osaaminen on tunnistetavissa ja tunnustettavissa esim. myöhemmissä opinnoissa tai työelämässä.Arviointitavat•    Kirjalliset reflektiot palautetaan sähköiseen oppimisympäristöön, jossa paritutor kommentoi jokaista reflektiota. Suoritukset merkitään opintokorttiin, jonka allekirjoittavat sekä opiskelija itse että paritutor.
•    Vertaisryhmätapaamista tehdään erillinen muistio, johon kirjataan tapaamisen keskeisimmät oivallukset ja läsnäolijat. Muistio palautetaan sähköiseen oppimisympäristöön.
•    Työnohjaaja tarkastaa jokaisen työnohjauksen alussa asiakastyön raportoinnin ja dokumentoinnin ja hyväksyy tunnit tuntiseurantaan. Jokaiseen työnohjaukseen tuodaan 10h dokumentoitua asiakastyötä. Dokumentaatio tulee tehdä erilliselle ratkaisukeskeisen viitekehyksen raportointilomakkeelle, johon merkitään käytetyt lyhytterapian menetelmät ja perustellaan niiden sopivuus ko. asiakkaalle. Työnohjauksessa luetaan myös ääneen oma lyhytterapeutin ammatti-identiteetin reflektio, jonka työnohjaaja hyväksyy. Vähintään 1 asiakastapaaminen nauhoitetaan, litteroidaan ja analysoidaan erillisohjeen mukaisesti ja tuodaan työnohjaukseen. Työnohjaaja hyväksyy nauhoitetyöskentelyn.
•    Koulutuksen pääkouluttaja arvioi opinnäytetyöt asteikolla hyväksytty/hylätty. Opinnäytetyön hyväksyttyyn suoritukseen kuuluu sen soveltava esittäminen seminaarijaksolla.
•    Seminaarijaksoilla tarkistetaan läsnäolijat ja merkitään kirjanpitoon. Poissaolon voi korvata toisessa ryhmässä vastaavana teemapäivänä.
•    Psykoterapeuttisten valmiuksien aihealueisiin tulee monivalintatentit.Tavoite

Koulutus antaa yleisnäkemyksen ihmisen kasvuun ja kehitykseen, psykiatriseen diagnostiikkaan, eri psykoterapian viitekehyksiin ja niiden käyttämiin teorioihin ja käytäntöihin ja psykoterapian näyttöön sekä etiikkaan. Koulutuksen käytyään osallistujalla on paremmat valmiudet toimia terapeuttisessa ja ohjaavassa työssä tuloksellisesti.

Koulutuskokonaisuus antaa valmiudet toimia ratkaisukeskeisenä lyhytterapeuttina ja kokonaisuuteen sisältyy myös psykoterapiakoulutusten vaatimuksiin kuuluvat psykoterapeuttisten valmiuksien aihealueet.


Koulutuksen rakenne

Opetus järjestetään monimuotokoulutuksena, johon sisältyy lähiopetusta, pienryhmäopetusta, itsenäisiä harjoituksia, vertaisryhmätyöskentelyä lähijaksojen välissä sekä kirjallisia välitehtäviä.

 • 20 lähiopetuspäivää + 10 päivänä asiakastyönohjaus
 • välityöskentely ja -tehtävät
 • kirjallisuus
 • muu oheislukemisto esim. lainsäädäntö
 • opinnäytetyö (terapia-alan tietopainotteinen kirjallinen työ)
 • soveltava oman työn ratkaisukeskeinen kehittämishanke
 • asiakastyö (100 h, vähintään 10 eri asiakasta) ja siihen liittyvä reflektio
 • pienryhmätyönohjaus (10 x 1,5 h)
 • vertaisryhmätapaamiset (8 x 2 h)
 • soveltava kirjallisuus

Koko koulutusohjelman laajuus on 50 op. Koulutus antaa lyhytterapeuttipätevyyden, joka ei kuitenkaan ole Valviran laillistama terveydenhuollon ammattinimike. 

Usein kysytyt kysymykset

 

Linkin kautta löydät vastauksia yleisesti kysyttyihin kysymyksiin:

https://www.siria.fi/ajankohtaista/usein-kysytyt-kysymykset-lyhytterapeuttikoulutus

 

Kokonaisuuden pääkouluttajina toimivat:

Koulutuksen johtaja Sirkku Ruutu, PsM, KM, VET-psykoterapeutti, työnohjaaja, coach MCC, tietokirjailija

Pääkouluttajana Marjo Kokko, ratkaisukeskeinen psykoterapeutti, psykofyysinen ja sensomotorinen terapia, HOT, kognitiivinen käyttäytymisterapia, kuntoutuksen ohjaaja AMK, sosiaalipedagogisen hevostoiminnan ohjaaja, ART-ohjaaja, työnohjaaja


 • Muita ratkaisukeskeisiä kouluttajia:  
  •    Niina Nurmela, ratkaisukeskeinen psykoterapeutti, tutkija, VTM, laillistettu sosiaalityöntekijä
  •    Hanna Niemi, ratkaisukeskeinen psykoterapeutti
  •    Johanna Perttilä, KM, ratkaisukeskeinen psykoterapeutti, työnohjaaja (pääkouluttaja Seinäjoella)
  •    Terhi Lahti, ratkaisukeskeinen psykoterapeutti, työnohjaaja (Imatra)
  •    Katriina Lyttinen (ratkaisukeskeinen psykoterapeutti, Jyväskylä)
  •    Hilkka Putkisaari, opettaja KM, sosionomi ja kuvataideterapeutti (AMK),  
  ratkaisukeskeinen kouluttajapsykoterapeutti (VET), taidepsykoterapeutti, kognitiivinen lyhytterapeutti, kliininen seksologi (NACS), Johdon työnohjaaja Master-CSLE (STOry, JOto ry), (pääkouluttaja Kajaanissa ja Kokkolassa)
  •    Aune Karhumäki, VTM, ratkaisukeskeinen ja psykofyysinen psykoterapeutti, kouluttajapsykoterapeutti, työnohjaaja
   
  Eri paikkakunnilla käytettyjä asiantuntijaluennoijia:  
  •    Päivi Rissanen, VtT, kokemusasiantuntija
  •    Jyrki Korkeila, psykiatrian erikoislääkäri, professori, Turun yliopisto
  •    Minna Martin, psykoterapeutti, psykologi
  •    Juha Lantz, addiktioasiantuntija
  •    Eevi Vuoristo, tietokirjailija, kiintymyssuhdeasiantuntija, ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti
  •    Ronnie Grandell, psykologi, itsemyötätuntoterapian asiantuntija
  •    Leena Räsänen, ratkaisukeskeinen mindfulness-asiantuntija
  •    Olavi Lindfors, psykologi, psykoterapian tuloksellisuustutkija

Peruutusehdot

Mikäli koulutus perutaan sen jälkeen, kun opiskelija on vahvistanut ottavansa tarjotun paikan vastaan, opiskelija sitoutuu maksamaan 500 €:n varausmaksun.  15.7. jälkeen tulleista peruutuksista tai jos peruutusta ei tehdä ennen opintojen alkua/osallistuminen perutaan opintojen aikana, opiskelijalta peritään koko koulutusmaksu. Peruutukset tehtävä kirjallisesti osoitteeseen toimisto@tampereenkesayliopisto.fi.

 

Lisätiedot

Tampereen kesäyliopisto rehtori Anu Urhemaa, anu.urhemaa@tampereenkesayliopisto.fi, puh 040 706 5606.

Sisältöasiat: Sirkku Ruutu, sirkku.ruutu@siria.fi

Ilmoittautumisen tilanne

Ilmoittautuminen on päättynyt

Kurssin ajankohta

29.9.2022 - 30.5.2024

Ilmoittautuminen alkaa

29.5.2022

Ilmoittautuminen päättyy

4.7.2022

Kurssimaksu

4720€