Kehitä ammatillista osaamistasiSosiaali- ja terveysala

Voimavarakeskeinen traumatyöskentely 2 op - selviytymistä ja resilienssiä vahvistava työote

Tämä kurssi on päättynyt


Hinta ja ilmoittautuminen

Koulutuksen hinta on 890 €, joka maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä verkkomaksuna. Voit myös maksaa opintomaksun kahdessa erässä, laita tällöin pyyntö asiasta lisätiedot kohtaan. Koulutukseen on rajattu osallistujamäärä. Opiskelijat otetaan koulutukseen ilmoittautumisjärjestyksessä.

Aikataulu

Koulutuspäivät ovat: 25.–26.10.2022, 10.11.2022, 11.1.2023. 

klo 9-16. Koulutus järjestetään etänä Zoomilla.

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu ihmissuhdetyötä tekeville sosiaali, - terveys, - ja kasvatusalan ammattilaisille sekä muille vuorovaikutustyötä tekeville, joiden asiakkaat kohtaavat ja haluavat käsitellä tai jakaa vaikeita elämänkokemuksia tai jopa traumoja. Voimavarakeskeinen traumatyöskentely painottuu nimensä mukaisesti asiakkaan voimavaroihin ja olemassaoleviin selviytymiskeinoihin ja vahvistaa näin ollen resilienssin kokemusta. Voimavarakeskeinen lähestymistapa traumoihin on vakauttavaa ja pystyvyysuskoa ja toiveikkuutta vahvistavaa ja siten myös turvallisuuden tunteen vahvistamista vaikeissa elämäntilanteissa. Koulutus tarjoaa konkreettisia työvälineitä asiakastyöhön eri ammattiryhmissä. Koulutuksesta saa myös konkreettisia välineitä työntekijän oman jaksamisen ja myötätuntouupumuksen ennaltaehkäisyyn. 


Tavoitteet

Tavoitteena on oppia soveltamaan voimavarakeskeistä ja ratkaisukeskeistä terapeuttista työotetta ihmissuhdetyössä ja erityisesti vaikeiden elämänkokemusten työstämiseen erilaisissa asiakaskonteksteissa. Tavoitteena on myös oppia soveltamaan ratkaisukeskeistä vaiheittaista työskentelytapaa traumaattisten ja vaikeiden elämänkokemusten työstämiseen. Lisäksi tavoitteena on oppia huomioimaan kehollisuuden merkitys terapeuttisesssa työssä. Koulutuksessa jaetaan HedCo Oy:n kehittämä vaihetyöskentelyn malliin pohjautuva kysymyskorttisarja.

Koulutuksen kuvaus

Voimavarakeskeinen traumatyöskentely -koulutus tarjoaa osallistujalle voimavarakeskeiseen, selviytymiskeinoja painottavaan ja resilienssiä vahvistavaan, traumatyöskentelyyn painottuvan työotteen sovelluksia. Osallistuja saa käytännönläheisen käsityksen siitä, miten kriisi- ja traumateoriaan pohjautuva voimavarakeskeinen lähestymistapa traumoihin on vakauttavaa, pystyvyysuskoa ja turvallisuuden tunnetta vahvistavaa. Koulutus tarjoaa konkreettisia työvälineitä vaikeiden elämänkokemusten käsittelyyn asiakastyössä eri ammattiryhmissä. 

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ:

-Traumateoria polyvagaalisesta viitekehyksestä käsin

-Traumakokemusten vaikutukset hermostolliseen mekanismiin

-Vakauttava voimavarakeskeinen työskentely

-Kehollisen turvallisuuden tunteen merkitys traumatyöskentelyssä; kehopsykoterapeuttinen näkökulma

-Somaattinen empatia ja myötätuntouupumus

-Ratkaisukeskeinen dufusing ja debriefing

-Traumaattisen elämänkokemuksen työstäminen - voimavarakeskeinen ja ratkaisukeskeinen vaiheittainen työskentelytapa

-Työnohjauksellinen osio


Koulutuksen käytyään:
-osallistujalla on valmiudet käyttää ratkaisukeskeistä vaiheittaista työskentelytapaa traumaattisten elämänkokemusten työstämiseen ja vakauttamiseen.
-osallistuja osaa hyödyntää voimavarakeskeisen ja ratkaisukeskeisen työotteen perusperiaatteita vuorovaikutustyössä.

Opetusmuodot

Luento-opetusta, vuorovaikutteista, toiminnallista ja kokemuksellista harjoittelua pareittain ja pienryhmissä.


Arviointi

Hyväksytty/hylätty. Arvioidaan osallistumisen perusteella.  Hyväksytysti suoritettuaan osallistuja on osoittanut osaavansa käyttää ratkaisukeskeistä työtapaa vaikeiden elämänkokemusten työstämiseen soveltamalla vaiheittaista traumatyöskentelyä. Arviointi havainnoidaan harjoittelussa.

ITSEARVIOINTI: Koulutuksessa reflektoidaan toiminnallisia harjoituksia.


Suoritustavat

Koulutuksen hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista koulutuspäiviin. Koulutus järjestetään etäyhteydellä käyttäen kameraa. Läsnäolovelvoite 100 %.


Kurssimateriaali

Luentomateriaali jaetaan sähköisellä oppimisalustalla (Moodle). Koulutuksessa jaetaan HedCo Oy:n kehittämä vaihetyöskentelyn malliin pohjautuva kysymyskorttisarja vaikean elämän kokemuksen työstämistä varten.


Koulutuksesta sanottua

• Huimasti lisää tietoa ja ymmärrystä traumoista ja traumatisoitumisesta, sekä kehollisuudesta ja maadoittumisesta. Myös dissosiaatiosta tuli lisätietoa.

• Huomaa että ollaan ammattilaisten kanssa tekemisissä. Ohjeet ja neuvot on oikeita jo kokeiltuja ja hyviksi koettuja. Hyvin konkreettisia ohjeita, joista saa apua omaan työskentelyyn ja ottaa käytäntöön omien asiakkaiden kanssa ja ihan henkilökohtaisessa elämässä. Esimerkkitapauksista sai kiinni hyvin ja asioita tuli ymmärrettyä ihan eri tavalla kuin muiden koulutusten tai kurssien jälkeen.

• Koulutusmateriaali oli hyvä, ellei suorastaan loistava. Minä opin paljon ja olen erittäin tyytyväinen että pääsin osallistumaan juuri tälle kurssille.


 

kouluttajat

Anita Hedman (FM), HedCo Oy  

Kouluttajapsykoterapeutti (VET; Valvira, Kela)                                           

Team ja Executive Coach (ICF: n PCC-taso)     

Kouluttajatyönohjaaja (STOry)  

Mindfulness-ohjaaja (CFM, MBSR)     

Miia Miskeljin (SH, AMK)

Kouluttajapsykoterapeutti (VET) 

Kouluttajatyönohjaaja (STOry)

Ratkaisukeskeinen Coach (CCSF) 

Psykiatrinen sairaanhoitaja (AMK) 

Johtamisen ammattitutkinto (YAMK, koul)


Opettaja

kouluttajapsykoterapeutti, kouluttajatyönohjaaja, työyhteisövalmentaja Anita Hedman

Opintopisteet

2

Ilmoittautumisen tilanne

Ilmoittautuminen on päättynyt

Kurssin ajankohta

25.10.2022 - 24.1.2023

Ilmoittautuminen alkaa

10.5.2022

Ilmoittautuminen päättyy

18.10.2022

Kurssimaksu

890€