Avoin yliopisto-opetusKuvataide

Estetiikka (3 op) - UKUV0931 - syksy 2022 - kevät 2023

Opintojakso kuuluu opintokokonaisuuteen

Kuvataiteen aineopinnot 35 op - syksy 2022 - kevät 2024

Oppiaine

Kuvataide

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Lapin yliopisto – Taiteiden tiedekunta

Ajankohta

Etäluennot Zoomin kautta. Syksy 2022 / kevät 2023, tarkmpi aikataulu varmistuu myöhemmin.

Opettaja

Mikko Snellman

Tavoite            

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

- tarkastella taiteen, yhteiskunnan ja arjen ilmiöitä historiallisen estetiikan kautta

- ymmärtää ja soveltaa estetiikan peruskäsitteistöä ja kysymyksenasetteluja

Sisältö              

Estetiikan historian esittely ja kriittinen näkökulma. Estetiikan peruskäsitteistö ja estetiikan problematiikka; estetiikan ja taiteen suhde.

Vaadittavat suoritukset          

Luennot 21 h, essee tai luentopäiväkirja (3 op).

Lisätietoja kirjallisuudesta ja muusta materiaalista

Sovitaan tentaattorin kanssa.

Arviointi           

5-1/hylätty

Opettaja

Mikko Snellman

Opintopisteet

3

Ilmoittautumisen tilanne

Hakuohjeet mainittu kuvauksessa

Kurssin ajankohta

27.10.2022 - 26.1.2023

Kurssimaksu

0€