Avoin yliopisto-opetusTietotekniikka

Opiskelun ja työelämän tietotekniikka, Tieto- ja kyberturvallisuus 1 op (DTEK1068)

Opintojakso kuuluu opintokokonaisuuteen

Tietotekniikan perusopinnot 25 op

Oppiaine 

Tietotekniikka

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö 

Turun yliopisto - teknillinen tiedekunta 

Ilmoittautuminen ja hintatiedot 

Ilmoittautumisen voi tehdä vain ensimmäiseen opintojaksoon tai opintokokonaisuuteen 25 op. Opintokokonaisuuden hinta on 195 €, joka maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon. Ohjeet Turun yliopistoon rekisteröitymisestä lähetetään sähköpostilla ennen opintojen alkua. 

Aikataulu

Verkkokurssi, lisätietoja: https://moodle.utu.fi/course/view.php?id=25560

Luennot 2.11. ja 16.11. 

Luennot tulevat myös saataville tallenteina Seafile-palvelussa.


Sisältö

Kurssilla käsitellään digitalisaation mukanaan tuomia kyberturvallisuuden uhkia, niiden muodostamia riskejä niin henkilökohtaisella kuin organisaatiotasolla, sekä niiltä turvautumista. Kurssilla tutustutaan tieto- ja kyberturvallisuuden peruskäsitteisiin ja -periaatteisiin. Kyberturvallisuuden toimintakenttä ja eritasoiset toimijat, näiden motivaatio sekä tavoitteet. Järjestelmien monimutkaisuudesta ja laajuudesta johtuvat haavoittuvuudet sekä niiden merkitys järjestelmien turvallisuudelle. Haittaohjelmien toimintaperiaatteet ja tavoitteet. Yleisimmät tietoturvauhat ja hyökkäykset. Internetin mukanaan tuomat haasteet tietoliikenne- ja kyberturvallisuudelle henkilökohtaisella tasolla. Sosiaalista mediaa hyödyntävät uhat ja hyökkäykset. Tärkeimmät henkilökohtaisen tason suojautumismenetelmät, työkalut sekä tietoturvalliset toimintatavat.

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija kykenee tunnistamaan tieto- ja kyberturvallisuuden keskeiset käsitteet, toimijat sekä uhkatekijät. Opiskelija osaa arvioida itseensä kohdistuvia tietoturvauhkia ja niiden vakavuutta, sekä osaa tunnistaa organisaatioon kohdistuvia uhkia. Opiskelija ymmärtää tärkeimpien suojautumismenetelmien merkityksen kyberturvallisuudelle henkilökohtaisella tasolla, ja kykenee ottamaan käyttöön henkilökohtaiseen suojautumiseen tarpeellisia yleisimpiä menetelmiä, toimintatapoja sekä työkaluja.

Suoritustapa 

Kurssilla on neljä harjoituskokonaisuutta, jotka aukeavat viikon välein. Ensimmäinen kokonaisuus aukeaa keskiviikkona 2.11.2022 kello 14:00. Hyväksyttyyn suoritukseen yksittäisestä harjoituksesta vaaditaan, että kaikki harjoituksen osat on merkitty suoritetuiksi, sekä osion tentistä on saatava vähintään 80% pisteistä. Asteikko: HYV/HYL. Kurssista saa hyväksytyn arvosanan kun kaikki neljä tehtäväkokonaisuutta on merkitty suoritetuiksi ja jokaisen kokonaisuuden tentistä on saatu vähintään 80% pisteistä.

Lisätiedot 

Koulutuskoordinaattori Leena Leiniö-Rönkkö p. 040 015 2888


Tiedot on julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

Opettaja

Ilmari Saari

Opintopisteet

1

Ilmoittautumisen tilanne

Hakuohjeet mainittu kuvauksessa

Kurssin ajankohta

24.10.2022 - 31.12.2022

Kurssimaksu

0€