KieletRuotsi

Talouselämän ruotsia (5 op) - ayKRUO9115 - kevät 2023

Tämä kurssi on päättynyt

Oppiaine       

Ruotsin kieli

Vastaava yliopisto       

Vaasan yliopisto – Kielikeskus Linginno

Huom! 

Kurssi soveltuu myös muille kuin kauppatieteen opiskelijoille.

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintojakson kokonaishinta on 135€. Opintojaksolle ilmoittauduttaessa maksetaan verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon 110€. Vaasan avoimen yliopiston rekisteröintimaksu 25€ maksetaan Vaasan avoimeen yliopistoon rekisteröitymisen yhteydessä. Ohjeet avoimeen yliopistoon rekisteröitymisestä lähetetään sähköpostilla ennen opintojakson alkua. 

Edeltävät opinnot

Lukion oppimäärä tai vastaavat taidot. Jos ylioppilastutkinnon arvosanasi ruotsin kielessä on pitkässä oppimäärässä A tai keskipitkässä oppimäärässä B tai A tai jos et ole kirjoittanut ruotsia ylioppilaskirjoituksissa, suosituksena on, että teet ruotsin tasotestin ennen KRUO9115 Talouselämän ruotsia -kurssille osallistumista. Jos saat tasotestissä hylätyn tuloksen, suositellaan sinulle Ruotsin kielen valmentavaa kurssia ennen KRUO9115 Talouselämän ruotsia -kurssille osallistumista.

Lähtötasotestiin ei tarvitse osallistua jos ylioppilastodistuksesi arvosana ruotsin pitkässä oppimäärässä on B, C, M, E tai L tai keskipitkässä oppimäärässä C, M, E tai L.

Aikataulu

Kevät 2023.

Lähtötasotesti etänä Zoomin kautta: ti 10.1. klo 16.30-18.30. Lähtötasotestissä on kielioppitehtäviä ja kirjoitustehtäviä (ei suullisia tehtäviä).

Luennot etänä Zoomin kautta aina tiistaisin ja torstaisin klo 16:30 - 18.50, paitsi viimeinen kerta (to 9.3.) klo 16.30-18.                  

ti 17.1.                                            
to 19.1.
ti 24.1.                                            
to 26.1.
ti 31.1.                                            
to 2.2.
ti 7.2.                                              
to 9.2.
ti 14.2.                                            
to 16.2.
ti 21.2.                                            
to 23.2.
ti 28.2.                                            
to 2.3.
ti 7.3.                                              
to 9.3.
ti 14.3. (tentti) klo 16.30 - 18.50.

Luennoilla edellytetään aktiivista osallistumista. 

Pystyäkseen  osallistumaan verkkoistuntoihin opiskelija tarvitsee nettiyhteyden  omalta tietokoneeltaan, kuulokkeet, mikrofonin sekä webkameran.

Opettaja

Timo Väätänen

Sisältö

Eri aihepiirejä käsitteleviä ajankohtaisia tekstejä. Suullisia ja  kirjallisia harjoituksia. Perusrakenteiden kertausta. Kielellisten  apuneuvojen käytön harjoittelua. Tilannepohjaisia yksilö-, pari- ja  ryhmäharjoituksia sekä pienryhmäkeskusteluja. Opiskelija pitää omaan  alaansa liittyvän suullisen esitelmän ruotsiksi. Suomenruotsalaisten ja  ruotsalaisten joukkoviestinten uutistarjonnan seuraamista ja  raportointia.

Suoritustapa

Tapaamisia verkko-opetusympäristö Zoomin avulla. Tapaamisissa käsitellään eri aihepiireihin liittyviä ajankohtaisia tekstejä kotona tapahtuneen etukäteisvalmistelun pohjalta, harjoitetaan suullista kielitaitoa sekä kerrataan perusrakenteita. Kielellisten apuneuvojen käytön harjoittelua. Tilannepohjaisia yksilö-, pari- ja ryhmäharjoituksia sekä pari- ja pienryhmäkeskusteluja. Suomenruotsalaisten ja ruotsalaisten joukkoviestinten uutistarjonnan seuraamista ja raportointia. Verkkotapaamisissa opettaja antaa ohjeita kotitehtävien tekoon sekä palautetta niistä. Kurssilla käytetään apuna myös oppimisalusta Moodlea verkkokeskusteluihin, itseopiskeluun, tehtävien palauttamiseen sekä opettajan ohjaukseen ja palautteen antoon. Pystyäkseen osallistumaan verkkoistuntoihin opiskelija tarvitsee nettiyhteyden omalta tietokoneeltaan, kuulokkeet, mikrofonin sekä webkameran. 

Aktiivinen osallistuminen opetukseen. Hyväksytysti suoritetut  suulliset ja kirjalliset tehtävät. Osa kirjallisista tehtävistä tehdään valvotusti. Jatkuva arviointi.

Opintojakso arvioidaan kahdella eri  asteikolla: a) kurssiarvosana: 1-5 / hylätty, b) kieliasetuksen  mukainen toisen kotimaisen kielen kirjallinen ja suullinen taito:  tyydyttävä taito/hyvä taito/hylätty.

Tavoitteet

Opintojakson tavoite: B1-C1 Opiskelija saavuttaa  kieliasetuksen (6.6.2003/424§6) mukaisen, omalla alalla tarvittavan  toisen kotimaisen kielen suullisen ja kirjallisen taidon.

Osaamistavoite: Kurssin käytyään opiskelija ymmärtää oman alansa puhuttua ja  kirjoitettua kieltä. Hän hallitsee ruotsin kielen perusrakenteet ja oman  alansa keskeistä sanastoa sekä osaa viestiä oman alansa suullisissa ja  kirjallisissa työtehtävissä vuorovaikutteisesti. Hänellä on valmius  kehittää ruotsin kielen taitoaan omatoimisesti autenttisissa  ruotsinkielisissä viestintätilanteissa.

50 tuntia kontaktiopetusta Zoomin välitteisesti. Aktiivinen osallistuminen vaaditaan.

Oppimateriaali

1. Ajankohtaista omaa alaa käsittelevää aineistoa opettajan ohjeiden mukaan.

2. Fiilin, Ulla-Maija & Hakala, Kristiina (2011): Fullträff igen! Ruotsin kielioppi aikuisille. Finn Lectura.

Kirjallisuus on lainattavissa esim. Tiedekirjasto Tritoniasta. Lisätietoa kirjastopalveluista.

Esseet ja tutkielmat tarkistetaan Turnitin-järjestelmällä (verkkoarviointi, plagiaatintunnistus, vertaisarviointi).

Lisätiedot

Lisätietoja opinnoista saa koulutuskoordinaattori Vappu Saloselta, puh 040 081 3717.

Opettaja

Timo Väätänen

Opintopisteet

5

Ilmoittautumisen tilanne

Ilmoittautuminen on päättynyt

Kurssin ajankohta

17.1.2023 - 14.3.2023

Ilmoittautuminen alkaa

12.6.2022

Ilmoittautuminen päättyy

9.1.2023

Kurssimaksu

135€