Avoin yliopisto-opetusOikeustiede

Kansainvälinen oikeus (6 op)

Laajuus (op)

6.0

Oppiaine

Oikeustiede

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Turun yliopisto – Oikeustieteellinen tiedekunta

Ajankohta ja paikka

Verkkoluennot helmikuussa 2023:
torstaina 9.2. klo 16.30–20.30
perjantaina 10.2. klo 16.30–20.30
torstaina 16.2. klo 16.30–20.30
perjantaina 17.2. klo 16.30–19.45

Lähiopetuspäivä Tampereella:
lauantaina 18.2.2023 klo 10.00–16.00
Tampereen kesäyliopiston koulutustila Suvituuli, os. Yliopistonkatu 60 A, (4. kerros), Tampere

Verkko-opetukseen osallistutaan omalla koneella esim. kotoa käsin. Opetuksessa käytetään Moodle-verkko-oppimisympäristöä ja Zoom-kokousjärjestelmää. Opiskelijalla tulee olla hyvä nettiyhteys ja mikrofoni sekä mielellään kamera

Edeltävä opintojakso

Johdatus oikeustieteen opintoihin ja oikeudelliseen ajatteluun I (2 op)

Opiskelijan tulee olla suorittanut edeltävinä opintoina hyväksytysti Johdatus oikeustieteeseen tai vastaava opintojakso (2 – 5 op).

Edeltävän opintojakson voi suorittaa myös kokonaan itsenäisesti verkkokurssina esimerkiksi Turun yliopiston avoimessa yliopistossa.

Jos olet suorittanut edeltävän opintojakson muun kuin Turun yliopiston opintovaatimusten mukaan, sinun tulee hakea siitä korvaavuutta. Lisätietoja sivulla https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintotarjonta/oikeustieteellisen-tiedekunnan-opinnot/oikeustiede.

Ellet ole suorittanut edeltävää opintojaksoa, et voi saada opinto-oikeutta Kansainvälinen oikeus -opintojaksolle.

Osaamistavoitteet

1) Opiskelija hallitsee kansainvälisen oikeuden tärkeimmät opit ja säännöt.
2) Opiskelija osaa soveltaa kansainvälistä oikeutta maailman ongelmiin.
3) Opiskelija osaa analysoida kriittisesti kansainvälisen järjestelmän oikeudellisia ongelmia ja niihin sovellettuja ratkaisuja.
4) Opiskelija hallitsee kansainvälisoikeudellista peruskirjallisuutta, tuomioistuinratkaisuja ja säädösaineistoa; ja pystyy soveltamaan niiden sisältämää tietoa sekä suullisesti että kirjallisesti.
5) Opiskelija oppii kansainvälisoikeudellisen aineiston yhteenvetojen ja tiivistelmien itsenäistä laatimista sekä hankesuunnittelua ja läpivientiä (portfolio).

Sisältö

  •  Kansainvälisen oikeuden luonne, sen julkis- ja yksityisoikeudelliset piirteet sekä osa-alueet
  •  Oikeus globaalien hallintajärjestelmien työkaluna
  •  Kansainvälisen oikeuden lähteet ja perusdoktriinit
  •  Tärkeimpiä kansainvälisiä oikeustapauksia
  •  Kansainvälisen oikeuden soveltaminen, kansainvälisoikeudellinen argumentointi

Suoritustapa

Kontaktiopetus 25 oppituntia (à 45 min.), johon sisältyvät verkkoluennot, sokraattinen dialogi ja valinnaisten tehtävien ohjaus. Suoritusmuotona on Moodle-tentti tai vaihtoehtoinen suoritus (portfolio pienryhmässä, yksilötyö ei ole mahdollinen). Portfolio edellyttää osallistumista vähintään 75 %:iin verkkoluennoista sekä lähiopetuspäivään Tampereella. Portfolion palautus n. 1 kk viimeisestä luennosta.

Kurssin alkuun on hyvä valmistautua tutustumalla kurssikirjaan ja esim. säädöksiin tai oppikirjan tukimateriaaleihin: https://learninglink.oup.com/access/hernandez. Luennoille osallistuminen ei ole pakollista, mutta suositeltavaa, koska luennot edesauttavat oppimista ja asioiden ymmärtämistä. Luennoilla jaetaan materiaalia, joka ei tule Moodle-oppimisympäristöön. Lisäksi luennoilla tehdään harjoituksia ja tehtäviä sekä keskustellaan oppimateriaalin pohjalta. Luennoilla voidaan antaa myös tehtäviä, joista saa lisäpisteitä tenttiin.

Kuulustelut

Moodle-tenttien ajankohdat:

varsinainen tentti ke 15.3.2023 klo 12.00
1. uusinta la 22.4.2023 klo 12.00
2. uusinta kesäkuussa 2023 (ajankohta ilmoitetaan myöhemmin) 

Tentin kesto on 24 tuntia.

Tenttiin ei tarvitse ilmoittautua, vaan se avautuu Moodlessa ilmoitettuna aikana.

Arviointi

Asteikolla 0-5

Arvosana muodostuu kirjallisen tentin ja mahdollisten opetuksen aikana harjoitustehtävissä saatujen lisäpisteiden perusteella. Harjoitustehtävistä saadut lisäpisteet ovat voimassa opintojakson tenttikierroksen loppuun saakka.

Oppimateriaali

Luennot ja luennoilla käsiteltävä materiaali
YK:n peruskirja ja Kansainvälisen tuomioistuimen perussääntö (SopS 1/1956)
Valtiosopimusoikeutta koskeva Wienin yleissopimus (SopS 33/1980)
YK:n merioikeusyleissopimus (SopS 50/1996)
YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus
Oppikirja: Hernández, Gleider: International Law (Oxford University Press 2019)
Valinnaisten lisätehtävien materiaali

Vastaavuus

Kansainvälinen oikeus -opintojakso on Turun yliopiston Oikeustieteellisen tiedekunnan opintovaatimusten mukainen oikeustieteelliseen tutkintoon sisältyvä aineopintojen oikeudenalojen perusteiden opintojakso.

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintojakson hinta on 260 €. Ilmoittautumisen yhteydessä maksetaan verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon 240 €. Turun yliopiston avoimen yliopiston opintomaksun 20 € opiskelija maksaa avoimeen yliopistoon ilmoittautumisen yhteydessä. Ohjeet avoimeen yliopistoon ilmoittautumisesta lähetetään sähköpostitse ennen opintojakson alkua. Opintomaksu ei ole sidoksissa opintosuorituksiin, vaan se on maksu määräaikaisesta ja rajatusta opinto-oikeudesta.

Toisen asteen yhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulujen opetussuunnitelmien mukaisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 260 euroa.

Toisen asteen opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Kurssista sanottua:

"Kurssin pitäjä oli mieletön! Tunteja olisi kaivannut enemmänkin! Sisältö rikas, vaihteleva, mielenkiintoinen!"
"Luennoitsija oli innostava ja asiantunteva. Luentojen sisällöt olivat monipuolisia."

Lisätiedot

Marja Hoivala, puh 040 761 5952, marja.hoivala(at)tampereenkesayliopisto.fi

 

Tiedot on julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

Opettaja

OTT, professori Outi Korhonen

Opintopisteet

6

Ilmoittautumisen tilanne

Kurssilla on tilaa

Kurssin ajankohta

9.2.2023 - 14.6.2023

Ilmoittautuminen alkaa

20.6.2022

Ilmoittautuminen päättyy

26.1.2023

Kurssimaksu

260€

Ilmoittaudu