Kehitä ammatillista osaamistasiMarkkinointi ja viestintä

Osaava® esiintyjä 10 op

28.3.-17.5.2023

Osaava® esiintyjä -koulutuksesta saat välineet innostavan, vuorovaikutteisen ja motivoivan esityksen rakentamiseen, kehität omia esiintymistaitojasi sekä vahvistat havainnollistamisen käyttöä osana esityksiäsi.

Koulutus tarjoaa hyvin paketoidun kokonaisuuden esiintymisen teoriaa, työvälineitä esitysten rakentamiseen sekä ilmaisun vahvistamiseen liittyviä harjoituksia. Menetelminä luennot, monipuoliset harjoitukset, vertaiskeskustelut, suunnittelutehtävät sekä ohjaajalta ja muilta osallistujilta saatu palaute ja vertaisoppiminen.

Kenelle

Kuuluuko työhösi tai vapaa-aikaasi esiintymistä? Onko sinulla tietoa, jota haluaisit jakaa muillekin? Onko sinulla joitakin esteitä, miksi esiintyminen ei tunnut miellyttävältä? Osaava esiintyjä -koulutus on suunnattu kaikille, joiden työhön tai vapaa-aikaan sisältyy esiintymistä. Heille, jotka haluavat saada iloa ja varmuutta omaan esiintymiseensä.

Koulutus sopii hyvin sekä vähän esiintyneille, jännittäjille kuin myös esiintymiskonkareille, joille koulutus tarjoaa mahdollisuuden kehittää omaa esiintymistä, ilmaisua sekä syventää osaamista.

Monessa tehtävässä esiintyminen on vahvasti osana työnkuvaa ja siten tämä koulutus tuo vahvistusta työn tekemiseen sekä toimii myös osaamisen osoituksena työnhaussa.

Kouluttaja

Koulutus- ja ohjausalan yrittäjä Jutta Laino-Tabell Ohjaamosta on toiminut esiintymistaidonkouluttajana yli 20 vuotta. Jutan tausta on puheviestinnässä, draamakasvatuksessa sekä aikuiskasvatuksessa. Lisäksi hän toimii työnohjaajana.  Vuosien varrella hän on työskennellyt myös pitkään järjestöjohtamisen parissa sekä toiminut yli 11 vuotta draamakasvatuksen vastuuopettajana Jyväskylän avoimen yliopiston opinnoissa. Lue lisää kouluttajan omilta sivuilta.

Koulutuspäivät

Päivät 1-2 Esiintymisen rakennuspalikat 
28.-29.3.2023

- Minä esiintyjänä

- Viestijäkuva

- Esiintymisjännitys

- Erilaiset esiintymistilanteet

- Toimivan esityksen rakennuspalikat

- Elävöittämisen merkitys

Päivät 3-4 Iloa ja varmuutta esiintymiseen 
18.-19.4.

- Esiintyjä improvisoijana - irti jännityksestä ja mokaamisen pelosta

- Yleisö haltuun! Esiintyjän sanaton viestintä, esiintyjän ilmaisuvoima, yleisön osallistaminen.

- Esiintyminen etänä

Päivät 5-6 Osaava esiintyjä 
16.-17.5.

- Esiintymisharjoituksia

- Videoitavia esiintymisharjoituksia + palaute

- Lopputyön esittäminen

Koulutuskokonaisuus sisältää oman esityksen sisällön rakentamista välitehtävien avulla. Koulutuskokonaisuuden päättää lopputyön esittely eli teemme esiintymisharjoittelua, jossa hyödynnetään omaa välitehtävien kautta valmisteltua esitystä.

Osaamistavoitteet

Koulutuksen käytyään opiskelija osaa

- selittää omaa viestijäkuvaansa ja tunnistaa sen vaikutuksen esiintymiseen 

- käyttää soveltuvia keinoja esiintymisjännityksen oireiden hallintaan ja lieventämiseen

- käyttää esiintymiseensä soveltuvia keinoja osallistujien kuuntelumotivaation herättämiseksi ja ylläpitämiseksi

- rakentaa tehokkaita ja tarkoituksenmukaisia, monipuolisia esityksiä

- havainnollistaa ja kohdentaa esityksiään

- mukauttaa omaa esiintymistään kohderyhmän mukaisesti

- käyttää ilmaisuaan osana esityksen havainnollistamista ja dynamiikkaa

- toimia esiintyjänä myös verkkovälitteisissä tilanteissa

Opetusmuodot

Luentoja, pari- ja ryhmätyöskentelyä, toiminnallista ja kirjallista itsenäistä työskentelyä. Koulutuskokonaisuuden tehtävät: ennakkotehtävä, kirjallisuuteen tutustumista sekä välitehtäviä, jotka liittyvät oman esityksen rakentamiseen ja koostamiseen. Muissa kuin webinaarisarjassa koulutuskokonaisuuteen kuuluu myös lopputyönä oman esityksen valmistelu, jota harjoitellaan viimeisellä jaksolla tai pienryhmissä (verkkokoulutus). Monipuoliset esiintymisharjoitukset ja niistä saatava palaute on arvokas mahdollisuus päästä kehittämään itseään esiintyjänä. Lisäksi oppimispäiväkirjan pitäminen koko koulutusjakson ajan ja oman osaamisen arviointia.

Arviointi: Hyväksytty/hylätty. Kurssi arvioidaan osallistumisen, oppimistehtävien sekä näytön perusteella. Kurssiin kuuluu myös oman oppimisen itsearviointi.

Arviointikriteerit

Opiskelija osoittaa

- osaavansa kuvata osaamistaan, vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan sekä osaa käyttää palautetietoa oman osaamisen kehittämiseen

- osaavansa havainnoida ja kuvata oman viestijäkuvan vaikutuksen esiintymiseen

- perehtyneisyytensä hyvän ja toimivan esityksen taustalla olevaan tietoperustaan

- osaavansa soveltaa opittuja tietoja käytännössä oman ilmaisun havainnollistamiseen ja elävöittämiseen esiintymistilanteen vaatimalla tavalla.


Tästä koulutuksesta on mahdollista saada hyväksytty suoritusmerkintä OPH:n ylläpitämään Oma Opintopolku -palveluun.  

Suostumusta kysytään koulutuksen alkaessa. Lisätietoja: https://tampereenkesayliopisto.fi/opiskelijalle/osaamisperusteisuus/

Kurssin hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista (vähintään 80 % läsnäolo), oppimistehtävien palauttamista ja käytännön harjoitustehtävien suorittamista.

Osallistumismaksu

1300 € maksetaan laskulla kolmessa erässä. Ensimmäinen erä maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä verkkomaksuna (200 €) - tai tilataan lasku ilmoittautumislomakkeen "yrityslaskutus" -kohdasta. Laskutuksesta voi tiedustella tarkemmin kesäyliopistosta:

Sanna Vaurulalta, sanna.vaurula(at)tampereenkesayliopisto.fi, puh. 040-3573232.

Opettaja

Jutta Laino-Tabell, Ohjaamo

Ilmoittautumisen tilanne

Kurssilla on tilaa

Kurssin ajankohta

28.3.2023 - 17.5.2023

Ilmoittautuminen alkaa

21.8.2022

Ilmoittautuminen päättyy

28.2.2023

Kurssimaksu

1300€

Ilmoittaudu