Kehitä ammatillista osaamistasiTyöelämä ja henkilökohtainen kehittyminen

Palvelumuotoilun projektikurssi 7 op

Palvelumuotoilun projektikurssi on tarkoitettu henkilöille, joilla on jo aiempaa palvelumuotoiluosaamista sekä halu tehdä palvelumuotoilua tutuksi omalla työpaikallaan.

Kurssilla opiskelija suunnittelee ja toteuttaa omassa organisaatiossaan palvelumuotoiluprojektin. Koulutus toteutetaan aikataulutettuna verkkokoulutuksena. Vuorovaikutteisten luentotapaamisten lisäksi opiskelija käy itsenäisesti läpi projektityötä tukevia materiaaleja. Opiskelijan omaa palvelumuotoiluprojektia ja osaamisen edistymistä tuetaan henkilökohtaisilla ja pienryhmäsparrauksilla projektin eri vaiheissa. Kurssin lopussa opiskelija esittelee oman palvelumuotoiluprojektinsa yhteisessä esittelytilaisuudessa.

Kurssilla käydään läpi palvelumuotoiluprojektin suunnittelemista ja toteuttamista, palvelumuotoilun menetelmien soveltamista, palvelumuotoilun “myymistä” sidosryhmille (ml. oma työyhteisö) sekä fasilitointitaitoja.

Koulutttajana kurssilla toimii palvelumuotoilija Outi Nokkonen.

Kurssille otetaan enintään 12 opiskelijaa. Kurssi suoritetaan kokonaan etänä. Yhteisissä etätapaamisissa käytetään Zoomia. Lisäksi kurssilla on käytössä sähköinen oppimisympäristö Moodle.

Aikataulu

Huom! Syksyn 2022 kurssi siirtyy pidettäväksi myöhemmin (alustavasti syksyllä 2023). Tarkempi aikataulu varmistuu myöhemmin.

Kurssin tapaamisten välissä pidetään yhteyttä sekä  opettajan että muiden opiskelijoiden kanssa yhdessä sovituilla tavoilla. Yhteiset tapaamiset toteutetaan etänä Zoomin kautta.

Ennakkotieto, muutokset mahdollisia.

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Koulutuksen hinta on 725€.Tampereen kesäyliopisto ei ole arvonlisäverovelvollinen. 

Kenelle kurssi soveltuu?

Ennakkovaatimukset kurssille osallistumiseen:

●    Olet opiskellut palvelumuotoilun perusteita esim. palvelumuotoilun perusopinnot 25 op tai muita vastaavia opintoja.
●    Eduksi on, jos olet ollut aiemmissa opinnoissa mukana palvelumuotoiluprojekteissa.
●    Tarvitset lisää käytännön kokemusta palvelumuotoilusta, ja haluat seuraavan itsenäisen palvelumuotoiluprojektisi toteuttamiseen tukea.
●    Haluat tutustuttaa työyhteisöäsi palvelumuotoiluun.
●    Sinulla on mahdollisuus toteuttaa kurssin aikana palvelumuotoiluprojekti omassa organisaatiossasi ja osallistaa työhön olennaisia sidosryhmiä (henkilöstö, asiakkaat).

Projektityön aiheesta tulee keskustella oman työnantajan kanssa ennen kurssin ensimmäistä yhteistä tapaamista. Projektin rajaamiseen ja tarkentamiseen saa tukea kurssin aikana.

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa
●    suunnitella ja toteuttaa palvelumuotoiluprojektin
●    soveltaa palvelumuotoilun prosessia ja menetelmiä
●    analysoida ja esitellä palvelumuotoilutyön etenemistä prosessin eri vaiheissa
●    tunnistaa omat vahvuudet ja kehittämistarpeet omassa palvelumuotoiluosaamisessa.

Opetus- ja työmuodot

Yhteiset luennot, erilliset sparraukset, itsenäinen projektityöskentely ja muu itseopiskelu.

Arviointi

Opiskelijan osaaminen koulutuksessa arvioidaan hyväksytty / hylätty- asteikolla.  Koulutus on suoritettu hyväksytysti, kun opiskelijan osaaminen koulutuksen päätyttyä voidaan arvioida vähintään koulutuksen osaamisperusteiden tasoiseksi.
Osaamisen arviointi perustuu palvelumuotoiluprojektityön tekemiseen ja loppuraporttiin. Koulutuksen hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista läsnäoloa yhteisissä tapaamisissa.
Opiskelijan suoritusmerkintä viedään OPH:n ylläpitämään Oma Opintopolku -palveluun, mikäli opiskelija haluaa. Näin koulutuksessa hankittu osaaminen on tunnistettavissa ja tunnustettavissa myöhemmissä opinnoissa tai työelämässä. Lisätietoja.

Lisätiedot

Lisätietoja koulutuksesta saa koulutuskoordinaattori Vappu Saloselta p. 040 081 3717 ja kesäyliopiston toimistosta  050 303 1178.


Opettaja

Outi Nokkonen

Ilmoittautumisen tilanne

Hakuohjeet mainittu kuvauksessa

Kurssin ajankohta

1.9.2023 - 31.12.2023

Kurssimaksu

725€