Kehitä ammatillista osaamistasiTyöelämä ja henkilökohtainen kehittyminen

Palvelumuotoilun syventävä menetelmäkurssi 4 op

Palvelumuotoilun syventävällä menetelmäkurssilla kurssilla opiskelija oppii harjoitusten kautta soveltamaan useita palvelumuotoilun menetelmiä. Kurssi on tarkoitettu henkilöille, joilla on jo perusosaamista palvelumuotoilusta (esim. palvelumuotoilun perusopinnot). Kurssi tarjoaa pienen ryhmän oppimisympäristön ja opettajan tuen käytännön taitojen harjoitteluun. Yksittäisten menetelmien harjoittelu kytketään palvelumuotoiluprojektin suunnitteluun ja vetämiseen.

Mikäli opiskelijalla on omassa työssään ajankohtaista toteuttaa kurssin kanssa rinnakkain palvelumuotoiluprojekti, kurssilta saa tukea ja ideoita sen toteuttamiseen. 

Kurssin pääsisältö ovat yhteiset menetelmätyöpajat, joissa harjoitellaan menetelmiä yhdessä (opiskelijat myös itse fasilitoivat toisiaan) ja joissa samalla käydään läpi palvelumuotoilutyön suunnittelua ja toteutusta. Työpajat etenevät palvelumuotoilun prosessin mukaan asiakastutkimuksesta konseptointiin.

Kurssin suoritus edellyttää kaikkiin tapaamisiin osallistumista, vaadittavien harjoitustöiden tekemistä sekä oppimispäiväkirjaa. Oppimispäiväkirjaa voi hyödyntää oman projektin suunnitteluun ja reflektointiin. 

Kurssille otetaan enintään 12 opiskelijaa. Kurssi suoritetaan kokonaan etänä. Yhteisissä etätapaamisissa käytetään Zoomia. Lisäksi kurssilla on käytössä sähköinen oppimisympäristö Moodle.

Kouluttajana kurssilla toimii palvelumuotoilija Outi Nokkonen

Outi Nokkonen on kokenut palvelumuotoilija, jonka osaamisessa yhdistyy asiakaslähtöinen kehittäminen ja julkissektorin erityispiirteiden tuntemus. Outi on johtanut palvelumuotoilua useissa projekteissa, fasilitoinut monenlaista yhteiskehittämistä sekä valmentanut satoja ihmisiä palvelumuotoilun pariin. Tampereen kesäyliopiston lisäksi Outi on tehnyt palvelumuotoilun opetustöitä ammattikorkeakouluissa sekä toteuttanut räätälöityjä valmennuksia julkisten organisaatioiden ja yritysten henkilöstölle.


Aikataulu

Tapaamiset etänä Zoomin kautta.

To 21.9. klo 17.00-18.00 Aloitustapaaminen

To 28.9. klo 17.00-20.00 Menetelmätyöpaja: Asiakasymmärrys

Itsenäisesti suoritettavat asiakastutkimusharjoitukset

To 26.10. klo 17.00-20.00 Menetelmätyöpaja: Analyysi ja ideointi

To 2.11. klo 17.00-20.00 Menetelmätyöpaja: Prototypointi ja konseptointi

To 9.11. klo 17.00-19.00 Reflektointitapaaminen

Oppimispäiväkirjan palautus 27.11. mennessä

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Koulutuksen hinta on 510.Tampereen kesäyliopisto ei ole arvonlisäverovelvollinen. 

Kurssimaksu maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä verkkomaksuna.

Mikäli esim. työnantaja maksaa osallistumisen, syötä ilmoittautumislomakkeella laskutustiedot kohtaan "yrityslaskutus".

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa

●  suunnitella ja toteuttaa palvelumuotoiluprojektin

●  soveltaa palvelumuotoilun prosessia ja menetelmiä

●  analysoida palvelumuotoilutyön etenemistä prosessin eri vaiheissa

●  tunnistaa omat vahvuudet ja kehittämistarpeet omassa palvelumuotoiluosaamisessa

Opetus- ja työmuodot

Yhteiset menetelmätyöpajat, itsenäinen projektityöskentely ja muu itseopiskelu.

Arviointi

Opiskelijan osaaminen koulutuksessa arvioidaan hyväksytty / hylätty- asteikolla.  Koulutus on suoritettu hyväksytysti, kun opiskelijan osaaminen koulutuksen päätyttyä voidaan arvioida vähintään koulutuksen osaamisperusteiden tasoiseksi.
Osaamisen arviointi perustuu harjoitustöiden tekemiseen ja oppimispäiväkirjaan. Koulutuksen hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista läsnäoloa yhteisissä tapaamisissa.
Opiskelijan suoritusmerkintä viedään OPH:n ylläpitämään Oma Opintopolku -palveluun, mikäli opiskelija haluaa. Näin koulutuksessa hankittu osaaminen on tunnistettavissa ja tunnustettavissa myöhemmissä opinnoissa tai työelämässä. Lisätietoja.

Lisätiedot

Lisätietoja koulutuksesta saa koulutuskoordinaattori Vappu Saloselta p. 040 081 3717 ja kesäyliopiston toimistosta  050 303 1178.


Opettaja

Outi Nokkonen

Opintopisteet

4

Ilmoittautumisen tilanne

Ilmoittautuminen on päättynyt

Kurssin ajankohta

21.9.2023 - 27.11.2023

Ilmoittautuminen alkaa

12.4.2023

Ilmoittautuminen päättyy

17.9.2023

Kurssimaksu

510€