Kehitä ammatillista osaamistasiOpetus, kasvatus ja ohjaus

Opetushallinnon kuulustelut 2023 (A- ja B-osa)

Ajankohta

Kuulusteluita on mahdollista suorittaa ympäri vuoden.

Opetushallinnon kuulustelupäivät Tampereen kesäyliopistossa 2023:

ma 16.1.2023 klo 16.00–20.00
ma 13.2.2023 klo 16.00–20.00
ma 20.3.2023 klo 16.00–20.00
ma 24.4.2023 klo 16.00–20.00
ma 22.5.2023 klo 16.00–20.00
ke 28.6.2023 klo 16.00–20.00
ke 26.7.2023 klo 16.00–20.00
ma 21.8.2023 klo 16.00–20.00
ma 25.9.2023 klo 16.00–20.00
ma 23.10.2023 klo 16.00–20.00
ma 20.11.2023 klo 16.00–20.00
ma 11.12.2023 klo 16.00–20.00

Kuulustelut järjestetään Tampereen kesäyliopiston tai Tampereen yliopiston tiloissa, ellei muuta ole ilmoitettu. Tenttisali ilmoitetaan tenttikalenterissa.

Tulethan paikalle vain terveenä! 

Kohderyhmä

Opetushallinnon tutkinto on tarkoitettu hallinnollisissa tehtävissä opetusalalla toimiville ja opetusalan esimies- ja hallintotehtäviin hakeutuville. Tutkinnon suorittaminen on yksi tapa osoittaa opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen mukainen riittävä opetushallinnon tuntemus, jota rehtorilta edellytetään. 

Asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista

Tavoitteet

Opetushallinnon tutkinto ja kuulustelut
Tutkinnon tavoitteena on, että tutkinnon suorittanut on saavuttanut sellaiset hallinnolliset perustiedot ja -taidot, joita perusopetuslaissa, lukiolaissa, ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa, vapaasta sivistystyöstä annetussa laissa ja taiteen perusopetuksesta annetussa laissa tarkoitetun rehtorin tai muun vaativan opetushallinnon tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää.

Tutkinnon sisältö

Opetushallinnon tutkinnon laajuus on 15 opintopistettä. Tutkinto jakautuu kahteen osaan ja käsittää seuraavat sisältöalueet:

A-osa: Hallinnon perusteet (8 opintopistettä)

1. Yleishallinto, julkisuus, tietosuoja sekä kunnallishallinto
2. Opetustoimen hallinto
3. Opetustoimen rahoitusjärjestelmä

B-osa: Rehtorin johtamisroolit (7 opintopistettä)

4. Rehtori koulun toiminnasta vastaavana johtajana
5. Rehtori pedagogisena johtajana
6. Rehtori henkilöstöjohtajana (palvelussuhde ja lakimääräiset velvoitteet)

Suoritustapa

Tutkinto suoritetaan kahtena kirjallisena kuulusteluna (A- ja B-osa). Tutkinto suositellaan suoritettavaksi kahdessa erillisessä kirjallisessa kuulustelussa (siis A- ja B-osat eri tenttikerroilla).

Tutkinnon A- ja B-osan tenttikysymykset voivat olla monivalinta- tai esseekysymyksiä. Sekä A- että B-osassa on kummassakin kolme osa-aluetta, jotka kaikki arvostellaan omana osa-alueenaan. Jos joku osa-alue tulee hylätyksi, niin vain hylätty osa uusitaan.

Sekä A- että B-osan kirjallinen kuulustelu kestää enintään neljä tuntia. Jos on kyse uusintatentistä (A- tai B-osa kokonaan tai niiden osa), on kuulusteluaika silloin enintään kolme tuntia. Kuulusteluun ei saa lisäaikaa, vaikka tenttisi tai uusisi samalla kerralla sekä A- että B-osaa.

Tutkinnon suorittaja saa kirjallisissa kuulusteluissa käyttää tutkintovaatimuksiin sisältyviä säädöksiä ja kirjallisuutta. Materiaali voi olla käsillä tentissä fyysisinä tai sähköisinä dokumentteina. Tenttijällä voi olla tentissä mukana mobiililaite tai tietokone, jota voi käyttää kaikenlaiseen tiedonhakuun, mutta ei yhteydenpitoon toiseen henkilöön. Tampereen yliopiston ja Tampereen kesäyliopiston tiloissa on käytettävissä avoin vierailijaverkko. Verkon häiriöiden varalta tenttijän kannattaa kuitenkin varautua siihen, että hänellä on myös omassa laitteessaan toimiva verkkoyhteys.

Kuulustelussa tutkinnon suorittajalla tulee olla mukana kirjoitusvälineet sekä kuvallinen henkilöllisyystodistus. Vastauspaperit jaetaan tenttipaikalla.

Tenttikysymykset ovat Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (julkisuuslaki) 24 § 1 mom 22-kohdan mukaan salassa pidettäviä. Salassapidon rikkominen on rangaistava teko.

Tutkinto tulee suorittaa ensimmäisestä hyväksytystä osasuorituksesta lukien kahden vuoden kuluessa. Muussa tapauksessa aikaisemmat osasuoritukset raukeavat. Tutkinnon suorittajan tulee itse huolehtia määräajoista. Tutkinnon suorittamiseen voidaan myöntää lisäaikaa, mikäli siihen on erityinen peruste.

Tutkintosuorituksia vastaanottavat ja arvioivat Opetushallituksen tehtävään nimeämät virkamiehet.
Yhteyshenkilöinä Opetushallituksessa toimivat Susanna Hörkkö ja Petri Keskinen:
opetushallinnontutkinto@oph.fi
Susanna Hörkkö puh. 0295331074
Petri Keskinen puh. 0295331093

Oppimateriaali

Opetushallinnon tutkintovaatimukset (tutkinnon perusteet) ovat opetushallituksen Internet-sivuilla http://www.oph.fi/koulutus_ja_tutkinnot/opetushallinnon_tutkinto.

Opetushallinnon tutkinnon perusteet ja tutkintovaatimukset 1.3.2023 alkaen

Jos olet suorittanut tutkinnon toisen osan, joko A- tai B-osan, vuoden 2021 tai 2022 määräysten mukaisesti, voit suorittaa tutkinnon jälkimmäisen osan joko vuoden 2021, 2022 tai 2023 määräysten mukaisesti.

Tutkinnon suorittajan on tunnettava tutkintovaatimuksiin sisältyviin säädöksiin tehdyt muutokset, jotka on julkaistu Suomen säädöskokoelmassa viimeistään kaksi kuukautta ennen kuulustelutilaisuutta.

Tutkinnon suorittajien tulee itse hankkia tutkintovaatimuksissa mainittu kirjallisuus sekä lait ja asetukset (esim. kirjastoista ja Internetistä).

Ilmoittautuminen

Kuulusteluihin ilmoittaudutaan viimeistään viikkoa ennen tenttipäivää Opetushallituksen OTI-järjestelmän kautta. Tutkintomaksu maksetaan verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä. Ilmoittautuminen on sitova. Jos henkilö on estynyt osallistumaan tenttiin ja toimittaa Opetushallitukseen lääkärintodistuksen esteestä, maksun voi saada hyväksi luetuksi toiseen tenttitilaisuuteen.

Kuulusteluihin ei tarvitse ilmoittautua erikseen Tampereen kesäyliopistoon, vaan ilmoittautuminen OTI-järjestelmään riittää.

Kuulustelu- ja tutkintomaksut

Opetushallitus perii tutkinnon suorittajalta tutkintomaksun 256 euroa (kattaa kaikki kustannukset uusintatenttejä lukuunottamatta). Tutkinnon osan uusimisesta peritään 87 euron maksu. Mahdolliset muutokset ilmenevät Opetushallituksen verkkosivuilta. 

Suoritustiedot ja todistus

Suoritustiedot ylläpidetään OTI-järjestelmässä, josta lähetetään tenttitulos suorittajalle sähköpostitse. Osasuorituksen arviointiaika on 4 - 6 viikkoa. Kesälomakausi voi tuoda viivästyksiä tarkastuksessa. 

Tutkintotodistus muodostetaan OTI-järjestelmässä ja tulostetaan sieltä. Todistus tutkinnon suorittamisesta lähetetään tutkinnon suorittajalle sen jälkeen, kun kaikki tutkintoon sisältyvät suoritukset on hyväksytty.

Lisätiedot

Marja Hoivala, marja.hoivala@tampereenkesayliopisto.fi, puh. 040 761 5952
Tampereen kesäyliopiston toimisto, toimisto@tampereenkesayliopisto.fi, puh. 03 223 8433

 

Tiedot on julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

Ilmoittautumisen tilanne

Hakuohjeet mainittu kuvauksessa

Kurssin ajankohta

16.1.2023 - 11.12.2023

Kurssimaksu

0€