Kehitä ammatillista osaamistasiOpetus, kasvatus ja ohjaus

Kieli- ja kulttuuritietoinen osaaja

Tämä kurssi on päättynyt

Ilmoittautumisia otetaan vielä verkkoluennoille!

Kieli- ja kulttuuritietoinen osaaja -koulutus tarjoaa osallistujille tietoperustaisia toimintamalleja ja menetelmiä erilaisista taustoista tulevien oppijoiden opetukseen ja kasvatukseen. Tavoitteena on vahvistaa osallistujien kieli- ja kulttuuritietoista osaamista vuorovaikutustilanteissa ja opetuksessa. 

Tule mukaan Opetushallituksen rahoittamaan koulutukseen. Koulutuksen järjestävät yhdessä Tampereen kesäyliopisto ja Finest Future Oy.

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu ensisijaisesti perusopetuksen luokanopettajille, ja sopii myös esimerkiksi varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opettajille.

Ilmoittautuminen

Koulutukseen otetaan 30 kohderyhmään kuuluvaa osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Tässä ilmoittaudut kokonaisuuteen, joka koostuu 5 opetuspäivästä ja niihin sisältyvistä 3 verkkoluennosta. Voit osallistua myös pelkkiin verkkoluentoihin. Silloin sinun tulee ilmoittautua jokaiselle verkkoluennolle erikseen.

Sisältö

Koulutukseen kuuluu viisi opetuspäivää, joista kolmeen sisältyy 90 minuutin verkkoluennot. Voit osallistua myös pelkkiin verkkoluentoihin. Verkko-opetus toteutetaan Zoom-alustalla, osallistujat saavat osallistumislinkin sähköpostitse.


Kieli- ja kulttuuritietoinen osaaja -opetuspäivät:

1. pe 4.8.2023 klo 9.00–15.00 (verkossa)

Kulttuurinen osaaminen opetuksessa ja ohjauksessa. Kouluttajana Harri Mustonen

Kulttuurien välisen viestinnän päivänä pohdimme, mitä samaa ja mitä erilaista eri kulttuureissa on ja miten erot vaikuttavat viestintätilanteisiin. Pohdimme myös, millaista on olla ja elää itselle vieraassa kulttuurissa ja mitä on kulttuurinen osaaminen. Luento-osuuden jälkeen on kulttuurien väliseen viestintään liittyviä ryhmätöitä ja niiden esittelyjä. 


2. pe 8.9.2023 klo 9.00–15.00 (verkossa)

Kielitaidon arviointi ja toisella kielellä oppiminen. Kouluttajina Pia Friberg ja Raisa Haikala

Päivä alkaa Pia Fribergin puolentoista tunnin luennolla, jonka jälkeen asioita syvennetään keskustelulla ja harjoituksilla Raisa Haikalan johdolla. Päivä on vuorovaikutteinen verkkotapahtuma, joten osallistujien on pystyttävä käyttämään vähintään mikrofonia osallistumisensa aikana. Päivän aikana osallistuja

- tuntee eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoja jonkin verran
- tietää, millaisissa tilanteissa eri taitotasojen puhujat selviytyvät
- ymmärtää kielitaidon eri osa-alueet ja niiden vaikutuksen oppimiseen tai osaamisen osoittamiseen
- tietää keinoja tukea oppijaa kielitaidossa


3. pe 6.10.2023 klo 9.00–15.00 (verkossa)

Monikielinen ja kielitietoinen opetus. Kouluttajina Marja Ahola ja Mari Kokkonen

Päivä alkaa kouluttajien puolentoista tunnin luento-osuudella, jonka jälkeen asioihin keskitytään syvemmn keskustelujen ja omaan työhön sidottavien hrjoitusten avulla.Päivä jatkuu vuorovaikutteisilla työpajoilla, joten osallistujilta toivotaan aktiivista läsnäoloa käyttäen mikrofonia ja videokameraa
osallistumisensa aikana, jos mahdollista. Päivän aikana osallistuja

- saa näkökumia mahdollisen apukielen käyttämisen eri vaikutuksiin,
- tutustuu kielitaitoon resurssina: miten valjastaa oppijoiden yksilöllisiä kielitaitoja oppimisen työkaluiksi,
- saa näkökulmia siihen, mihin kannattaa käyttää energiaa,
- löytää keinoja lisätä läsnäoloa ja oikea-aikaista vuorovaikutuksellista tukea opetuksessa,
- tunnistaa äidinkielen vaikutuksen toisen kielen oppimisessa,
- tietää mediaation keinoja (vuorovaikutuksen, tekstin ja käsitteiden välittäminen),
- pohtii erilaisia tapoja muuttaa monikielisten tilanteiden haasteet vahvuuksiksi ja
- tuntee tietoperusteisia suuntaviivoja monikielisyyteen kulttuurisessa ja globaalissa viitekehyksessä sisältäen lainsäädännön suuntaviivat.


4. pe 3.11.2023 klo 9.00–15.00 (lähiopetuksena)

S2-työpajat. Kouluttajina Raisa Harju-Autti ja Alba Moreno 

Päivän avaa Raisa Harju-Autti 1,5 tunnin luennolla aiheesta Kielellisen moninaisuuden huomioiminen kasvatuksen ja koulutuksen konteksteissa. Päivä jatkuu työpajoilla, joiden aikana osallistuja

- tuntee keinoja, joilla vahvistaa suomi toisena kielenä -puhujien osallisuutta
- osaa helpottaa omaa puhettaan ja tapaansa esittää asioita
- sietää epävarmuutta toisen kielen puhujan kanssa olevissa vuorovaikutustilanteissa enemmän ja pystyy auttamaan heitä ilmaisussaan
- tunnistaa koulutusjärjestelmien mahdollisia poikkeavuuksia ja kulttuurisia eroja oppimisen kontekstissa


5. pe 1.12.2023 klo 9.00–15.00 (lähiopetuksena)

Pelillisyys kieliopetuksen tukena. Kouluttajana Krista Jokinen.

Koulutuksen viimeisenä lähipäivänä tutustumme opetuksen pelillistämiseen ja pohdimme erilaisia digitaalisia ja fyysisiä pelityyppejä kielenopetuksen tukena. Päivän päätteeksi opettajat rakentavat yksin tai ryhmissä pelin, jota voivat käyttää omassa opetuksessaan.


Lähiopetuspäivät toteutetaan Tampereella. Koulutuspaikka ilmoitetaan osallistujille sähköpostitse.


Kieli- ja kulttuuritietoinen osaaja -verkkoluennot:

1. verkkoluento, pe 4.8.2023 klo 9-10.30

Kulttuurinen osaaminen opetuksessa ja ohjauksessa. Kouluttajana Harri Mustonen

Mihin ja miten kulttuuri vaikuttaa? Kulttuurienvälinen viestintä.


2. verkkoluento pe 8.9.2023 klo 9-10.30

Kielitaidon arviointi ja toisella kielellä oppiminen. Kouluttajina Pia Friberg ja Raisa Haikala.

Kielen rakenne. Kielitaidon arviointi.


3. verkkoluento pe 6.10.2023 klo 9-10.30

Monikielinen ja kielitietoinen opetus. Kouluttajana Kouluttajina Marja Ahola ja Mari Kokkonen.

Akateeminen ja arkipäivän kielitaito. Johdatus toisen kielen oppimiseen.


Kouluttajat

Pääkouluttajina toimivat Finest Future Oy:n Raisa Haikala ja Krista Jokinen.

Kouluttajilla on pitkä kokemus kielellisen ja kulttuurisen osaamisen teemoista ja opetustoimen henkilökoulutuksesta. Raisa Haikala on työskennellyt pitkään opettajakoulutuksen parissa sekä yhteistyössä yliopistojen kanssa että opettajatiimien esihenkilönä. Haikalan erityisosaamista ovat kielitaidon arviointi sekä verkko-opetuksen kehittäminen S2-opetuksessa. Krista Jokinen on suomen kielen opettaja, jolla on laaja kokemus opettajien  S2-opetuksesta. Jokisen erityisosaamiseen kuuluu monikielisen opetuksen pedagoginen kehittäminen, mm. pelillisyys S2-opetuksessa.

FM Raisa Haikala on työskennellyt lähes kaksi vuosikymmentä maahanmuuttaneiden ja suomen kielen parissa opettajana ja johtotehtävissä. Nyt hän on väitöstutkija kansainvälisen kaupan ja johtamisen koulutusohjelmassa.

FT Raisa Harju-Autti on kielellisesti tuetusta opetuksesta väitellyt kielikasvatuksen tutkija ja kouluttaja, jonka tavoitteena on edistää kielitietoisuutta ja kielellistä vastuullisuutta niin koulutuksessa kuin yhteiskunnassa laajemminkin.


Lisätiedot

Koulutussihteeri Sanna Hirvi
sanna.hirvi(at)tampereenkesayliopisto.fi
044 901 8411

Opettaja

Pääkouluttajat Raisa Haikala, Krista Jokinen

Ilmoittautumisen tilanne

Ilmoittautuminen on päättynyt

Kurssin ajankohta

4.8.2023 - 1.12.2023

Ilmoittautuminen alkaa

19.6.2023

Ilmoittautuminen päättyy

2.8.2023

Kurssimaksu

0€