Kehitä ammatillista osaamistasiOpetus, kasvatus ja ohjaus

Lasten ja nuorten Tunnetaito-ohjaaja -koulutus 40 op

Katso videot koulutuksesta:

Lue koulutuksen esite tästä.

Aikataulu


Koulutuspäivät ovat klo 9-17.

 • Osio 1: 18.-20.9.2023
  Osio 2: 12.-13.12.2023
  Osio 3: 30.-31.1.2024
  Osio 4: 19.-20.3.2024
  Osio 5: 23.-24.4.2024
  Osio 6: 11.-12.6.2024
  Online-tapaaminen 1.8.2024 klo 18-19.30
  Osio 7: 24.-25.9.2024

 • Koulutukseen hakeminen


  Koulutukseen haetaan vapaamuotoisella hakemuksella. Lähetä hakemuksesi Jere Salolle osoitteeseen jere.salo[at]tampereenkesayliopisto.fi, 18.8.2023 mennessä. Ryhmä täytetään sopivista hakijoista ilmoittautumisjärjestyksessä ja voi tulla ennen viimeistä hakupäivää jo täyteen.
   
  Kirjoita itsestäsi ja elämäntilanteestasi vapaa, tiivis (max. 1,5s) kuvaus, jossa kerrot ainakin seuraavat asiat:

  • 1. Aiemmat koulutukset ja työtehtäväsi (eritoten tunnetaito-ohjaajuuteen mielestäsi liittyvät).
   2. Miksi haluat oppia tunnetaitojen ohjaamista lapsille ja/tai nuorille?
   3. Kerro lyhyesti elämäntilanteestasi ja siitä, millaista työskentelyä ehkä olet jo tunteidesi kanssa tehnyt?
   4. Miten mahdollistat opiskelun ajallisesti (sekä lähiosiot että niiden väliset oma-aikaiset opiskelut)?
   5. Tuo halutessasi esille myös muita asioita itsestäsi, kuten opiskeluun liittyviä vahvuuksia tai haasteita.
   6. Muistathan liittää mukaan yhteystietosi.


 • Koulutus ei sovellu akuutissa kriisissä oleville ilman henkilökohtaista terapiaa koulutuksen rinnalla ja mahdollisuutta terapiatyöskentelyyn lähiosioiden yhteydessä. Ilmoita silloin hakemuksessasi näistä. Tarvittaessa kouluttaja on sinuun yhteydessä ennen koulutuksen alkua.
   
  Koulutukseen voidaan ottaa enintään 16 opiskelijaa. Paikat varataan soveltuville hakijoille ilmoittautumisjärjestyksessä.

 

Opetuspaikka

Tampereen kesäyliopiston koulutustilat. Tarkka paikka ilmoitetaan osallistujille. 

Koulutus toteutetaan lähtökohtaisesti lähiopetuksena. Tarvittaessa kukin koulutusosio voidaan järjestää kokemuksellisena online-opetuksena.


Kuvaus

Vuoden täydennyskoulutus antaa lasten ja nuorten kanssa työskenteleville ammattilaisille valmiudet ohjata tunnetaitoja omaan ammattitaitoon ja työnkuvaan integroituna joko ryhmämuotoisesti tai yksilötyössä. Koulutuksen laajuus on 40 op, ja se voidaan suorittaa työn ohessa.

Koulutus on tarkoitettu lasten ja nuorten kanssa työskenteleville. Koulutus soveltuu mm. varhaiskasvatuksen opettajille ja ohjaajille, luokanopettajille, erityisopettajille, koulunkäynnin ohjaajille, kuraattoreille, sairaalakoulujen opettajille ja ohjaajille, toiminta-, puhe- ja fysioterapeuteille, lasten ja nuorten psykiatrisille hoitajille, perhetyöntekijöille ja lastensuojelun ohjaajille ja ohjaustyön yrittäjille.

Koulutuksen käytyään osallistuja on saanut työkalut ohjata tunnetaitohetkiä monimenetelmällisesti, auttaa lapsia ja nuoria tunnekehoyhteyden ja itsetunnon vahvistamisessa sekä tukea lasta vuorovaikutuksellisesti omassa tunneilmaisussaan. Koulutuksessa on mukana myös myönteinen kosketus, Draaman menetelmät, tunteiden vapautustekniikka EFT sekä tunne- ja tarvelähtöinen vuorovaikutus NVC-prosessiin pohjautuen. Koulutuksessa on kaksi rinnakkain etenevää oppimispolkua. Toinen on henkilökohtainen matka omien tunteiden äärelle sekä omien tunnetaitojen kehittäminen ja toinen on ammatillinen polku lapsen tunne-elämän kehittymisen ymmärtämiseen ja ohjaamisen taitojen kehittämiseen.

Lopputyönään osallistuja suunnittelee ja toteuttaa omaa työnkuvaa tukevan, ohjatun lasten tai nuorten tunnetaitoryhmän omassa lähipiirissään tai työyhteisössään. Jos työskentelet etupäässä yhden lapsen tai nuoren kanssa kerrallaan, voit toteuttaa lopputyön heistä yhden tai muutaman kanssa eli integroimalla tunnetaitojen tukemista yksilötyöhön. Huom! Yksilöohjaus edellyttää aiempaa kokemusta yksilötyöskentelystä. Lopputyön kautta opiskelijan työyhteisö hyötyy koulutuksesta jo koulutuksen aikana.

Koulutuksessa on lähiosioiden lisäksi itsenäisenä työskentelynä kirjallisuuteen tutustumista, kirjallisia sekä toiminnallisia etätehtäviä ja pienryhmätyöskentelyä kunkin lähiosion välissä syventämässä oppimista.

 

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu pedagogisen, hoidollisen, terapeuttisen sekä sosiaalialan työntekijöille, jotka työskentelevät lasten ja lapsiryhmien kanssa päätoimisesti tai avustavissa tehtävissä tai aikovat sellaisiin tehtäviin.
Soveltuu myös esimerkiksi yrittäjille tai yhdistysten jäsenille, jotka haluavat tarjota tunnetaitoryhmiä tai tukea lasta tunnetaidoissa osana omaa toimintaansa.
 

Sisältö

Koulutuksessa on seitsemän lähiosiota, joissa kokemuksellisuus ja omat oivallukset ovat tärkeässä osassa teorian ja keskustelun lisäksi. Kesto yhteensä 15 lähipäivää. Aloitusosio 3 päivää, muut osiot 2 päivää, á 8h.

 

Koulutuksen läpikäyminen edellyttää läsnäoloa jokaisella lähijaksolla ja sitoutumista koulutukseen. Mikäli tiedät olevasi estynyt pääsemästä jollekin lähiosioille, haethan seuraavaan koulutusryhmään. Koulutus on intensiivinen matka tunteiden maailmaan eikä lähiosioiden kokemuksellisuutta voida korvata etätehtävillä.

 

1.osio TUNTEET, TARPEET JA TUNNETAIDOT (3 päivää)

 • Orientoituminen opintoihin ja ryhmäytyminen
 • Luovaan ja keholliseen tunnetyöskentelyyn ja sen teoreettiseen taustaan tutustuminen
 • Perustietoa tunteista, tarpeista ja tunnetaidoista
 • Emotionaalinen turva ja tunnetilanteissa toimiminen
 • Lapsen psyykkiset tarpeet ja niiden täyttämisen strategiat

2.osio TUNNE-ELÄMÄN KEHITTYMINEN JA SISÄINEN LAPSI  (2 päivää)

 • Tunne-elämän kehittymisen portaat ja kehitystä vakauttavat sekä myönteiseen ohjaavat tekijät
 • Kehitystä vakauttavat ja myönteiseen ohjaavat tekijät
 • Lapsuuden haitallisten kokemusten vaikutus (ACE)
 • Selviytymisstrategiat ja roolit
 • Sisäinen kanssasäätely: oma sisäinen lapseni

3.osio LAPSUUSKOKEMUSTEN VAIKUTUS  (2 päivää)

 • Stressinsäätely ja vireystilat tunne- ja itsesäätelyn perustana
 • Tutustuminen EFT:hen (Emotional Freedom Technique, Karita Palomäki verkkomateriaalin kautta)
 • Lapsuuden tarinan näkyväksi tekeminen

4.osio TUNNE- JA TARVELÄHTÖINEN VUOROVAIKUTUS  (2 päivää)

 • Tarpeet tunteiden takana
 • Kuunteleminen ja selkeä itseilmaisu
 • Myönteinen vuorovaikutus ja yhteyden rakentaminen
 • Kouluttajana Sara Hellsten

5.osio TUNNETAITOJEN OHJAAMINEN JA DRAAMAN MENETELMÄT  (2 päivää)

 • Ohjaajana toimiminen ja tunnetaito-ohjauksen periaatteet
 • Oppimisen kolmen tason aktivointi tunnetaitohetkissä
 • Nuorten tunnetaito-ohjaus
 • Lopputyöhön orientoituminen
 • Draaman menetelmiä (Leena Ylimäki verkkomateriaalin kautta)

6.osio OHJAUSHARJOITTELUT  (2 päivää)

 • Ohjausharjoittelut
 • Ohjaajatyöskentelyn syventämistä
 • Hyväksyvä, myönteinen kosketus

7.osio LOPPUTYÖT JA KOULUTUKSEN PÄÄTÖS  (2 päivää)

 • Lopputyön esittely – ohjaamistaitojen integrointi omaan työhön
 • Irtipäästäminen ja uuteen avautuminen luovan ja kehollisen työskentelyn kautta
 • Koulutuksen päätös ja todistusten jako


Osaamisen arviointi 

Osaaminen arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty. 

Osaamisen arviointi perustuu osallistumisen havainnointiin koulutuspäivinä, kirjallisiin välitehtäviin, ohjausharjoitteluun ja lopputyöhön. Koulutuksen hyväksytty suorittaminen edellyttää kaikkien välitehtävien ja lopputyön hyväksyttyä arviointia. Hyväksytty koulutuksen suorittaminen edellyttää läsnäoloa reaaliaikaisessa opiskelussa 13/15 koulutuspäivästä. 

Arviointikriteerit

Hyväksytty osaamisen arviointi edellyttää, että opiskelija: 

 • osoittaa perehtyneisyytensä tunteiden, tunnetaitojen ja tunnetaitojen ohjaamisen tietoperustaan 
 • osaa soveltaa opittuja tietoja käytännössä 
 • osaa käyttää tarkoituksenmukaisesti oppimiaan menetelmiä tunnetaito-ohjaajana 
 • osaa suunnitella ja organisoida tunnetaitojen monimenetelmällistä ohjaamista omaan työnkuvaansa
 • osaa havainnoida ja kuvata tunteiden ja tarpeiden vaikutusta omaan ja toisten toimintaan
 • osaa auttaa lasta tai nuorta toimimaan tunteiden kanssa rakentavasti
 • osaa tukea omaa emotionaalista hyvinvointiaan
 • osaa toimia turvallisesti ja vastuullisesti lasten ja nuorten tunnetaito-ohjaajana

Suoritustapa

Lähiopetus, etätehtäviä, lopputyö. Koulutus vastaa laajuudeltaan noin 40 opintopistettä.


Itsenäinen opiskelu etäjaksoilla sisältää:
•Kirjallisuuteen tutustumista
•Opitun soveltamista arkeen ja työhön sekä sen kirjallista pohdintaa
•Vertaisryhmätyöskentelyä itsenäisesti toimivissa pienryhmissä etäjaksoilla
•Kaksi lyhyttä vertaispalautetta erikseen ohjeistetuista töistä
•Lopputyönä oman tunnetaitoryhmän suunnittelu, toteutus ja raportointi

Koulutukseen sisältyy lopputyöhön liittyvä konsultaatio kouluttajan kanssa ja Zoom-tapaaminen ryhmän kesken. Koulutukseen liittyvää lisämateriaalia löytyy koko koulutuksen ajan verkko-oppimisympäristö Moodlessa, Opiskelijan sivuilla.
 

Kouluttajat:

Koulutuksen pääkouluttajana toimii Titta Karanta, Lasten ja nuorten tunnetaito-ohjaaja MM®-kouluttaja, rakentavan vuorovaikutuksen ohjaaja (RVO) sekä NLP Associated Trainer.


Titta on kokenut kouluttaja ja on tehnyt myös yksilöohjausta asiakkailleen tunnetaitojen parissa. Hän on empaattinen ja rauhallinen persoona. Kouluttajana Titta haluaa herättää tunteita ja löytää sen kautta väylän ihmisen kokemusmaailmaan, jotta käsiteltävät asiat jäävät mieleen.Anne-Mari Jääskinen on Lasten ja nuorten tunnetaito-ohjaaja -koulutuksen kehittäjä ja johtaja, ja vastaa koulutuksen sisällöstä. Hän on tunnetaitokouluttaja, luennoitsija, tunne- ja taideterapiaohjaaja, nepsy-valmentaja sekä kirjailija. Anne-Mari on myös itse pitänyt lastentunnetaitoryhmiä.Vierailevat kouluttajat koulutuksen aikana:

Leena Ylimäki, Sara Hellsten, Karita Palomäki (verkkomateriaali).

 

Hintatiedot

3450 €. Hinta sisältää opetuksen, materiaalin lähiopetuspäivillä ja tehtävien arvioinnin. Laskutus erissä, lähiosioiden yhteydessä.


Lisäksi opiskelija hankkii pienen tarvikepaketin, jota hän käyttää lähijaksoilla ja itsenäisessä työskentelyssään.

 

Peruutusehdot

Mikäli koulutukseen osallistumista ei peruta 18.8.2023 mennessä, perimme puolet koulutuksen hinnasta. Mikäli peruutusta ei tehdä lainkaan ennen opintojen alkua, tai osallistuminen perutaan opintojen aikana, osallistujalta laskutetaan ja peritään koko koulutuksen hinta. Peruutukset tehtävä kirjallisesti osoitteeseen toimisto@tampereenkesayliopisto.fi.

 

Lisätiedot

Tampereen kesäyliopisto, koulutuskoordinaattori Jere Salo: jere.salo[at]tampereenkesayliopisto.fi, puh 0400 818 229.

 

Sisältöasiat koulutuksen kehittäjä Anne-Mari Jääskinen: anne-mari[at]tunnejataida.fi, tunnejataida.fi

Tiedot ilmoitettu ennakkotietona, muutokset mahdollisia.

Opettaja

Titta Karanta

Opintopisteet

40

Ilmoittautumisen tilanne

Hakuohjeet mainittu kuvauksessa

Kurssin ajankohta

18.9.2023 - 25.9.2024

Kurssimaksu

3450€