Avoin yliopisto-opetusBiologia

Ihminen ja ympäristö BENP1005 (5 op)

Laajuus (op)

5.0

Oppiaine

Biologia

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Jyväskylän yliopisto – Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, Bio- ja ympäristötieteet

Aikataulu

La 16.3.2024 klo 9.30-14.00 (5 h) Hybridiopetus (lähiopetus Aarre-opetustila/verkko-opetus)

To 28.3.2024 klo 17.30-20.30 (3,5 h) Verkko-opetus

To 4.4.2024 klo 17.30-20.30 (3,5 h) Verkko-opetus

To 11.4.2024 klo 17.30-20.00 (3 h) Verkko-opetus

La 13.4.2024 klo 9.30-14.00 (5 h) Verkko-opetus

Sisältö    

Ympäristön tilan ja ihmisen ja ympäristön välisen vuorovaikutuksen kriittinen tarkastelu osin Suomen ja osin koko maailman osalta sisältäen: kestävän kehityksen edellytykset, uusiutuvat ja uusiutumattomat energia- ja luonnonvarat, ilmastonmuutos, luonnon monimuotoisuuden muutokset, yhdyskuntarakenteen kehitys ja urbanisaatio, ympäristön saastuminen ja haitalliset aineet, ihmisen ja luonnon terveyden uhat, jätehuolto sekä ympäristösuojelun ohjauskeinot.

Osaamistavoitteet    

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää joitakin keskeisimpiä ihmisen ja luonnon välisiä vuorovaikutussuhteita sekä ympäristöongelmien lähteitä. Opiskelija kehittää kurssilla kriittisen ajattelun taitojaan, ryhmätyötaitojaan ja ympäristöongelmien ratkaisukeinojen ymmärtämystään.

Esitiedot    

BENP1001, BENP1002, BENP1003 ja BENP1004 käytynä ennen kurssin ryhmätöiden tekoa.

Suoritustavat    

Luentotallenteita n. 10 tuntia, ryhmäopetus ja -ohjaus (lähiopetuksena/verkkovälitteisesti) n. 20 tuntia (à 45 min.), seminaariesityksen valmistelu ryhmissä ja esittäminen sekä lopputentti pohjautuen luentoihin, kirjallisuuteen ja seminaariesityksiin.

Katso opiskeluohjeet Moodlesta: https://moodle.jyu.fi/

Moodleen kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla, jotka saat käyttöösi ilmoittautuessasi opintoihin. Lisätietoa käyttäjätunnuksesta.

Kirjallisuus    

978-952-11-4239-0Putkuri E., Lindholm M. & Peltonen A. 2013. Ympäristön tila Suomessa 2013. Suomen ympäristökeskus.


Kuulustelut

Tentti toteutetaan verkkovälitteisesti Moodle-oppimisympäristössä. Opettaja ohjeistaa tenttiin liittyvissä käytännöissä.

Ti 16.4.2024 klo 17–20 Moodle-tentti

Tentteihin ilmoittaudutaan viimeistään viikkoa ennen tenttiä sähköisellä lomakkeella

Uusintatentit Moodlessa ti 7.5.2024 klo 17–20 ja ti 28.5.2024 klo 17–20

Vastaavuus

Opintojakso on Jyväskylän yliopiston Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan opintovaatimusten mukainen Bio- ja ympäristötieteiden perusopintojen opintojakso.

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintomaksu 95 euroa maksetaan verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä. Maksu sisältää Jyväskylän yliopiston perimän yliopistomaksun. Opintomaksu ei ole sidoksissa opintosuorituksiin, vaan se on maksu määräaikaisesta opinto-oikeudesta.

Lisätiedot 

Koulutuskoordinaattori Leena Leiniö-Rönkkö p. 040 015 2888


Tiedot on julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

Opettaja

Heidi Kervinen

Opintopisteet

5

Ilmoittautumisen tilanne

Kurssilla on tilaa

Kurssin ajankohta

16.3.2024 - 31.7.2024

Ilmoittautuminen alkaa

21.3.2023

Ilmoittautuminen päättyy

2.3.2024

Kurssimaksu

95€

Ilmoittaudu