Kehitä ammatillista osaamistasiOrganisaatiot ja johtaminen

Positiivinen johtaminen ja kukoistavat organisaatiot 35 op

Huom! Aikataulu muuttunut aiemmin ilmoitetusta!

”Positiivinen johtaminen viittaa useiden sellaisten positiivisten käytänteiden toteuttamista, jotka auttavat yksilöitä ja organisaatioita saavuttamaan suurimman kapasiteettinsa, kukoistamaan työssä, kokemaan kohottavaa energiaa ja saavuttamaan sellaisen tehokkuuden tason, johon olisi vaikeaa muutoin yltää.” Professori Kim Cameron

Katso videolta, mitä kouluttaja Johanna Huhtamäki kertoo positiivisesta johtamisesta ja sen mahdollisuuksista: https://youtu.be/t7iwv_dLB-0


Aikataulu

Koulutus järjestetään verkkokoulutuksena 16.4.2024–14.1.2025


Kurssi jakautuu kahdeksaan noin kuukauden mittaiseen moduuliin, joissa jokaisessa on luentoja verkossa sekä erilaisia tehtäviä, joiden avulla oma johtamismalli ja -filosofia rakentuvat ja tarkentuvat.

16.4.2024 klo 9–10.30
14.5. klo 8.30–12.30
13.6. klo 8.30–12.30
13.8. klo 8.30–12.30
10.9. klo 8.30–12.30
8.10. klo 8.30–12.30
12.11. klo 8.30–12.30
10.12. klo 8.30–12.30
14.1.2025 klo 8.30–12.30


Hinta ja ilmoittautuminen

Koulutuksen hinta on 3390 €.

Ilmoittautumisen yhteydessä maksetaan 300 €:n varausmaksu, jota ei palauteta, mikäli opiskelija peruu osallistumisensa  koulutukseen. Loput opintomaksusta laskutetaan kahdessa tasasuuruisessa  erässä (03/2023, 08/2023). Mikäli työnantajasi maksaa opintomaksusi,  syötä kohtaan "yrityslaskutus" laskutustiedot, jolloin sinun ei tarvitse   maksaa varausmaksua ilmoittautumisen yhteydessä.

Tampereen kesäyliopisto ei ole arvonlisäverovelvollinen.

Opiskelijat otetaan koulutukseen ilmoittautumisjärjestyksessä. Rajattu osallistujamäärä. Koulutus järjestetään yhteistyössä Jyväskylän kesäyliopiston kanssa.

Kohderyhmä

Positiivinen johtaminen ja kukoistavat organisaatiot -koulutus soveltuu erilaisten organisaatioiden johtajille ja esihenkilöille, esihenkilötehtäviin tähtääville, henkilöstön tai organisaation kehittämisestä vastaaville, tiimin vetäjille, eri alojen valmentajille, mutta myös jokaiselle, joka haluaa kehittää itseään ja itsensä johtamista tai on kiinnostunut positiivisesta vaikuttamisesta. 

Tavoitteet

Mitä johtamisen työkaluja positiivinen johtaminen tarjoaa?

Koulutusohjelma tarjoaa monia positiivisen johtamisen työkaluja. Koulutusohjelman suorittamisen jälkeen osallistuja osaa:

Merkityksellisyys: Osaa arvioida organisaationsa merkityksellisyyden kokemusta ja tunnistaa, mistä ja miten merkityksellisyydenkokemus rakentuu. Osaa toimia tavoilla, jotka mahdollistavat merkityksellisyydentunteen syntymisen ja sen vahvistumisen. 

Hyvinvoinnin johtaminen: Osaa johtaa hyvinvointia. Pystyy kehittämään hyvinvointia, suorituskykyä ja tehokkuutta erilaisia hyvinvoinnin viitekehyksiä soveltaen.   

Sisäinen motivaatio: Osaa arvioida ja kehittää edellytyksiä sisäisen motivaation tukemiseen  ja vahvistamiseen. 

Sitoutuminen: Osaa mitata sitoutumista ja arvioida niiden vaikutuksia yksilöön, tiimiin ja organisaatioon. Osaa kehittää  oikeanlaista sitoutumista. 

Resilienssi: Osaa johtaa yksilöiden, tiimien ja organisaation joustavuutta ja muutoskykyisyyttä. Osaa luoda ja kehittää myönteistä lähestymistä haasteisiin ja vastoinkäymisiin. 

Positiivinen muutosjohtaminen: Osaa suunnitella positiivisia tavoitteita. Osaa suunnitella arvostavaa kyselyä hyödyntäen edellytykset positiiviselle muutokselle. Pystyy arviomaan ja suosittelemaan positiivista muutosta edistäviä toimenpiteitä. Osaa johtaa positiivista sitoutumista muutokseen.

Positiiviset tunteet: Osaa johtaa tunteita ja tunneilmapiiriä. Osaa toimia tavoilla, jotka tuottavat ja edistävät positiivisia tunteita ja kokemuksia. 

Psykologinen pääoma: Osaa kehittää ja rakentaa kestävää psykologista pääomaa ja osaa hyödyntää HERO-mallia (Hope, Efficacy, Resilience & Optimism) organisaation voimavarana ja resurssina. 

Psykologinen turvallisuus: Pystyy arvioimaan tiimien ja organisaation psykologisen turvallisuuden tasoja. Osaa rakentaa, kehittää ja johtaa organisaation psykologista  turvallisuutta. 

Ihmissuhteet: Osaa kehittää ja johtaa positiivisia  ihmissuhteita työssä. Osaa ratkaista ristiriitoja positiivisella ja  yhteistyötä rakentavalla otteella. 

Virheistä oppiminen: Osaa luoda, kehittää ja johtaa oppivia tiimejä. Osaa muuttaa virheet oppimiseksi ja  voimavaroiksi. 

Vahvuudet: Osaa arvioida omia vahvuuksiaan ja laajentaa niiden hyödyntämistä tehokkaasti  positiivisena johtajana. Osaa tunnistaa, hyödyntää ja kehittää yksilöiden  ja tiimien vahvuuksia, joiden avulla voidaan saavuttaa suurempi potentiaali niin yksilö-, tiimi-, kuin organisaatiotasollakin.

Mittaaminen: Osaa mitata positiivisen johtamisen tuloksia, ymmärtää mittaamisen tuloksia ja osaa suositella niiden perustella korjaavia toimenpiteitä. 

Interventiot: Osaa ehdottaa, suunnitella ja toteuttaa erilaisiin tilanteisiin ja tavoitteisiin parhaiten soveltuvat interventiot ja toiminnot.          

Myötätunto: Osaa luoda, kehittää ja johtaa ilmapiiriä, jossa myötätunto toimii tiimien ja organisaation vahvuutena ja suorituskyvyn parantajana.

Kasvunajattelu: Osaa kehittää yksilöiden ja tiimien kasvunajattelua menestyksen saavuttamiseksi. 

Kommunikaatio: Osaa kehittää ihmisten ja tiimien välistä kommunikaatiota positiiviseksi, rakentavaksi ja vahvistavaksi. Osaa rakentaa positiivisen kommunikaatioyhteyden myös haasteellisissa      tilanteissa.  

Palautteen antaminen: Osaa rakentaa ja kehittää positiivisen palautteen kulttuurin. Osaa luoda olosuhteet, joissa korjaavaa palaute voidaan muuttaa rakentavaksi kasvuksi. 

Kuunteleminen: Osaa kuunnella aktiivisesti. Osaa rakentaa kunnioittavan ja kuuntelevan ilmapiirin. 


Sisältö

Muuttuva  työelämä ja lisääntyvä pahoinvointi huutavat uudenlaista johtamisotetta  – se mikä toimi aiemmin, ei yleensä ole toimivaa uuden edessä.  Tarvitaan taitoa kohdata ihmiset ja aitoa ymmärrystä heidän tunteistaan  ja tarpeistaan. Tarvitaan positiivista johtamista, joka  haasteiden keskellä keskittyy siihen, mikä on hyvää, toimivaa ja tulosta  tuottavaa niin yksilön, tiimin kuin organisaatioidenkin kannalta. 

Nimestään  huolimatta positiivinen johtaminen ei ole varsinaisesti positiivista,  vaan tieteellistä tutkimusta siitä, mikä mahdollistaa sekä yksilöiden  että organisaatioiden kukoistuksen, optimaalisen hyvinvoinnin.  Positiivinen johtaminen keskittyy heikkouksien sijaan vahvuuksiin,  ongelmien sijaan mahdollisuuksiin ja haasteiden sijaan siihen, mikä on  erinomaista yksilöissä ja organisaatioissa. Se edistää innostusta,  oppimista, hyvinvointia ja suoritustasoa samoin kuin työyhteisöjen  tuloksellisuutta, tehokkuutta, tuottavuutta ja laatua. 

Positiivinen johtaminen korostaa kolmea näkökulmaa:

  1. Se painottaa positiivisesti poikkeavaa suorituskykyä ja merkittävästi tavanomaisen tai odotetun ylittäviä tavoitteita.
  2. Se  keskittyy vahvuuksiin, siihen, mikä on hyvää – mahdollisuuksiin ja  inhimillisen potentiaalin vahvistamiseen, kukoistuksen ja menestymisen mahdollistamiseen.
  3. Se vahvistaa ihmisissä olevaa hyvää


Koulutusohjelma tarjoaa opiskelijoille laajan, monipuolisen ja kattavan näkemyksen ja ymmärryksen positiivista johtamisesta ja positiivisista organisaatioista  sekä niiden keskeistä teorioista ja viitekehyksistä. Lisäksi osallistujat osaavat soveltaa erilaisia teorioita omissa organisaatioissaan. Kehittyminen positiiviseksi johtajaksi vaatii  teorioiden tuntemisen lisäksi itsensä kehittämistä ja omien  ajattelumalliensa haastamista. Koulutusohjelmassa syvennytään myös itseensä positiivisena johtajana: kehitetään omia vahvuuksia ja  haastetaan itseä kohti uudenlaista ajattelu- ja toimintatapaa. Koulutuksen aikana jokaiselle rakentuu aikana henkilökohtainen  positiivinen johtamismalli ja -filosofia, joka mahdollistaa tiedon ja  käytännön yhdistämisen itselle merkityksellisellä tavalla. 

Moduuli 1: Mitä positiivinen psykologia tarjoaa työelämään?
•    Mitä on positiivinen psykologia
•    Hyvinvointi ja sen merkitys työssä
•    Hyvinvoinnin johtaminen
•    Työn imu ja flow
Moduuli 2: Positiiviset organisaatiot
•    Millaisia ovat positiiviset organisaatiot?
•    Positiivinen organisaatiotiede (POS)
•    Positiivinen organisaatiokäyttäytyminen (POB)
•    Psykologinen pääoma (psyCap) ja HERO-malli
•    Hyveet organisaatiossa ja työssä
Moduuli 3: Positiivinen johtaminen
•    Mitä on positiivinen johtaminen?
•    Positiivisen johtaminen mallit
•    Positiivisen johtamisen strategiat
•    Transformationaalinen ja autenttinen johtajuus  
•    Positiivisen johtajan ominaisuudet
Moduuli 4: Positiivinen ilmapiiri
•    Tunteiden merkitys työssä
•    Positiivisten tunteiden vahvistaminen ja jaettu positiivinen affekti
•    Tunteiden johtaminen
•    Myötätunnon merkitys ja vahvistaminen
•    Kiitollisuus ja anteeksianto työssä
Moduuli 5: Positiiviset ihmissuhteet  
•    Korkealaatuiset yhteydet ja niiden rakentaminen (HQR)
•    Ihmissuhde-energia
•    Psykologinen turvallisuus ja sen tasot
•    Virheistä oppiminen
•    Sitoutuminen
Moduuli 6: Positiivinen kommunikaatio
•    Kuuntelemisen taito
•    Tukea antava kommunikaatio
•    Jämäkkä kommunikaatio
•    Heikko ja vahva kommunikaatio
•    Positiivisen palautteen tärkeys ja sen antaminen
•    Negatiivisen palautteen antaminen rakentavasti
Moduuli 7: Positiivisen merkityksen luominen
•    Merkityksellisyyden mallit
•    Mitä merkitys merkitsee?
•    Työorientaatiot
•    Vahvuusperusteisen ajattelun johtaminen
•    Kasvuajattelyún tukeminen
•    Sisäinen motivaatio
Moduuli 8: Positiivinen muutos
•    Muutokset organisaatioissa
•    Positiivinen muutosjohtaminen
•    Suunniteltu organisaatiomuutos
•    Muutosten vastustaminen, muutosvalmius ja tunteet muutostilanteissa
•   Positiivisia lähestymistapoja organisaatiomuutoksiin: Arvostava kysely, SOAR ja dialoginen ajattelutapa
•   Positiivisten tavoitteiden voima 

Suoritustapa

Koulutusohjelma koostuu luennoista, tehtävistä ja yhteisistä työskentelyhetkistä. 

Koulutusohjelman suoritustapa on tukee joustavuutta ja mahdollistaa osallistumisen työn ohessa. Moduulien luennot ja tehtävät löytyvät kurssialustalta ja niihin voi perehtyä juuri sillioin, kun se parhaiten itselle sopii. Yhteisissä hetkissä syvennytään moduulin aiheisiin yhteisillä keskusteluilla ja harjoitusten avulla. 

Opiskelijat saavat koulutusohjelmasta 35 opintopistettä, kun he perehtyvät luentomateriaaliin, tekevät tehtävät ja osallistuvat yhteisiin  työskentelyhetkiin. Lisäksi opiskelijoilla on niin halutessaan mahdollisuus saada koulutusohjelmasta 42 opintopistettä tekemällä edellä  mainittujen lisäksi kirjallisen syventävän Case-kuvauksen jostain kurssin aihepiiristä. 


Kouluttaja

Kouluttajana  toimii kansainvälisesti palkittu johtajuuden kehittäjä Johanna  Huhtamäki. Hän on väitöstutkija, konsultti, tietokirjailija, motivaatio-  ja menestysvalmentaja sekä positiivisen psykologian asiantuntija ja  tuotantotalouden DI. Johanna on suorittanut laajasti opintoja  positiivisesta psykologiasta Itä-Lontoon yliopistossa. Monipuolisten  opintojen lisäksi hänellä on vahva käytännön työelämäkokemus  organisaatioiden kehittämisestä ja esihenkilötyöstä.

Tutustu aiheesen ja kouluttajaan tarkemmin os. https://tampereenkesayliopisto.fi/opiskelijalle/blogi/


Lisätiedot

Tampereen kesäyliopisto Anu Urhemaa, anu.urhemaa@tampereenkesayliopisto.fi, puh 040 706 5606

Opettaja

Johanna Huhtamäki

Opintopisteet

35

Ilmoittautumisen tilanne

Kurssilla on tilaa

Kurssin ajankohta

16.4.2024 - 14.1.2025

Ilmoittautuminen alkaa

16.4.2023

Ilmoittautuminen päättyy

2.4.2024

Kurssimaksu

3390€

Ilmoittaudu