Kehitä ammatillista osaamistasiSosiaali- ja terveysala

Eläinavusteinen valmentaja SFAAT® 30 op

Eläinavusteinen valmentaja -koulutus perustuu Suomessa kehitettyihin koulutusmenetelmiin, joissa eläin toimii sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan ammattilaisen työparina. Koulutus antaa valmiudet yhdistää eläinavusteisuus osallistujan omaan ammatilliseen viitekehykseen ja työhön.

Koulutus perustuu muun muassa seuraaviin taustateorioihin: ratkaisukeskeisyys, sosiaalinen konstruktionismi, biofilia, sosiaalisen tuen teoria, etologia sekä ekopsykologia.

Ratkaisukeskeisen lähestymistavan keskeisiä osia ovat voimavarakeskeisyys, asiakaslähtöisyys, arvostava vuorovaikutus, luovuus ja huumori. Haastavaa tai muutosta kaipaavaa tilannetta käsitellään tavalla, jossa keskustelujen ja työskentelyn pääpaino on tulevaisuudessa, tavoitteissa, ideoissa sekä toivon herättämisessä. Eläin on suunnitellusti ja tavoitteellisesti mukana asiakastyössä.

Koulutuksen sisältö

• Terapeuttinen työskentely, eläinavusteisuuden teoriapohja ja asiakastyö

• Eläinavusteisen toiminnan ja terapian työmuodot, tietoa eläimistä, niiden tarpeista ja käyttäytymisestä sekä kouluttamisesta

• Valmentajan ja eläintyöparin toiminta, harjoittelu oman eläimen kanssa

• Eläinavusteiseen työskentelyyn tutustuminen ja käytännön harjoitukset, tilavierailut

Toteutus

Koulutus  toteutetaan monimuotokoulutuksena, johon sisältyy 12 koulutuspäivää,  joista 8 päivää lähiopetusta ja 4 etäopetusta (reaaliaikainen  verkko-opetus).
Lähi- ja etäopetuspäivien ajankohdat tarkentuvat myöhemmin.

• Oppimispäiväkirja

• Kirjalliset oppimistehtävät, kirjallisuuteen tutustuminen ja kirjallisuusreferaatit

• Opinnäytetyö

• Asiakastyöhön liittyvää harjoittelua

• Turvallisuus- ja hyvinvointisuunnitelmat asiakastyöhön

Aikataulu

Alustavat päivät (osa päivistä toteutetaan etäpäivinä)

la 17.2.2024 lähi

su 18.2.2024 lähi

la 23.3.2024 etä

su 24.3.2024 etä

la 27.4.2024 (tila minne kaikki koirat mahtuvat harjoittelemaan), paikka ilmoitetaan myöhemmin.

la 25.5.2024 lähi

su 26.5.2024 lähi

la 17.8.2024 lähi

su 18.8.2024 lähi

la 14.9.2024 etä

su 15.9.2024 etä

la 19.10.2024 lähi

Koulutuspäivät toteutetaan yleensä noin klo 9–16. 

Lähipäivät pidetään Tampereen kesäyliopiston koulutustiloissa, lukuunottamatta lauantaina 27.4.  

Hinta

Koulutuksen hinta on 2350 €, josta 200 € varausmaksu maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä. Varausmaksua ei palauteta, jos opiskelija peruu ilmoittautumisensa. Loput opintomaksusta laskutetaan kahdessa tasasuuruisessa erässä. Opiskelijat otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä, opintoihin on rajattu opiskelijamäärä.

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka haluavat saada ammatillista osaamista eläinavusteiseen työskentelyyn. Koulutus soveltuu sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaisille sekä green care -yrittäjille. Koulutus soveltuu myös hyvinvointialan ammattilaisille sekä eläimensä kanssa vapaaehtoistyötä tekeville.

Osaamistavoitteet

Koulutuksen suoritettuaan opiskelija osaa:

• Tunnistaa eläinavusteisuuden eri muodot ja pääperiaatteet sekä ymmärtää eri vaikutusmekanismit eläinavusteisessa työskentelyssä.

• Yhdistää eläinavusteisuuden omaan ammatilliseen viitekehykseensä ja työhönsä sekä osaa toimia yrittäjänä.

• Ymmärtää eläinavusteisessa työssä toimivien eläinlajien lajityypilliset tarpeet ja käyttäytymisen sekä perusperiaatteet eläinten kouluttamisesta eläinavusteiseen työhön.

• Tunnistaa hyvinvoivan eläimen eläinavusteisen työskentelyn lähtökohdaksi.

• Arvioida eri eläinlajien ja -yksilöiden soveltuvuutta eläinavusteisen työn eri muotoihin ja eri asiakasryhmille.

• Kuvata ja selittää ratkaisukeskeisen ajattelun ja työotteen periaatteet ja soveltaa niitä asiakastyössä.

• Arvioida ja varmistaa eläinten ja ihmisten hyvinvoinnin ja turvallisuuden eläinavusteisissa interventioissa.

• Suunnitella ja arvioida tavoitteellisia eläinavusteisia interventioita ja pystyy perustelemaan eläimen lisäarvon.

• Ennakoida ja välttää eläinavusteiseen työskentelyyn liittyviä riskejä sekä toimii eettisesti ja lakeja noudattaen.


Koulutuskokonaisuuden hyväksytysti suorittaneet saavat eläinavusteisen valmentajan todistuksen sekä oikeuden käyttää Eläinavusteisen valmentajan tunnusta (SFAAT, englanniksi Solution Focused Animal Assisted Therapy).

Tämän koulutuksen jälkeen on mahdollista hakeutua Eläinavusteinen neuropsykiatrinen valmentaja -koulutukseen.

Arviointi

Osaaminen arvioidaan otsikolla hyväksytty/hylätty. Arvioinnin perustana on aktiivinen osallistuminen opetukseen, oppimistehtävät, opinnäytetyö sekä asiakastyöhön liittyvä harjoittelu.

Eläintyöpari soveltuvuustesti

Useat työpaikat ja asiakkaat vaativat koiralta ammattilaisten tekemää soveltuvuusarviointia työkoiraksi. Koulutuksen jälkeen on mahdollisuus suorittaa Eläintyöpari -soveltuvuustesti oman työkoiran kanssa. Soveltuvuustestin hyväksytysti suorittanut työpari on oikeutettu koiran työhuivin käyttöön ja diplomiin. Myös muiden eläinlajien soveltuvuutta testataan. Koulutuksen osallistumismaksun voi maksaa useammassa erässä.

Kouluttajat

Tanja Paasonen (vastuukouluttaja), Sosionomi YAMK, Eläintenkouluttaja AT, eläinavusteinen valmentaja, neuropsykiatrinen valmentaja, ammatillinen opettaja

Iris Vainio, erityisopettaja, KM ja tutkija, eläinavusteinen valmentaja, eläintenkouluttaja AT

Muut kouluttajat varmistuvat myöhemmin.

Lisätiedot

Tampereen kesäyliopisto rehtori Anu Urhemaa, anu.urhemaa@tampereenkesayliopisto.fi, puh 040 706 5606.

Opintopisteet

30

Ilmoittautumisen tilanne

Kurssilla on tilaa

Kurssin ajankohta

1.2.2024 - 31.12.2024

Ilmoittautuminen alkaa

20.6.2023

Kurssimaksu

2350€

Ilmoittaudu