Avoin yliopisto-opetusLaskentatoimi

Tilintarkastus ja sisäinen tarkastus 5 op - ayLASK2054 - kevät 2024

Oppiaine

Laskentatoimi ja rahoitus

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Vaasan yliopisto – Laskentatoimen ja rahoituksen akateeminen yksikkö

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintojakson kokonaishinta on 105€. Opintojaksolle ilmoittauduttaessa maksetaan verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon 80€. Vaasan avoimen yliopiston rekisteröintimaksu 25€ maksetaan Vaasan avoimeen yliopistoon rekisteröitymisen yhteydessä.  Ohjeet avoimeen yliopistoon rekisteröitymisestä lähetetään sähköpostilla ennen opintojakson alkua.

Ennakkotieto! Ilmoittautuminen avautuu kun aikataulu varmistuu.

Ajankohta

Kevät 2024, tarkempi aikataulu varmistuu myöhemmin.

Etäluennot Zoomin kautta. Etäluennoista tulee myös tallenteet Moodleen. 

Tilintarkastuksen osuus (Tuukka Järvinen)

Sisäisen tarkastuksen osuus (Elina Haapamäki)


Opettajat

Tuukka Järvinen ja Elina Haapamäki

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää tilintarkastukseen ja sisäiseen tarkastukseen  sisältyvät tavoitteet, tehtäväkentät ja keskeisimmät prosessit.  Opiskelija osaa soveltaa hyvä tilintarkastustapaa, kuvata tarkastustyön  vaiheet ja menetelmät sekä osaa arvioida niiden merkitystä riskiperustaisessa tilintarkastuksessa. Opintojakso kehittää opiskelijan  valmiuksia valita tarkoituksenmukaisia tarkastusmenetelmiä sekä  analysoida ja raportoida tarkastustyön tuloksia. Opintojakso kehittää  tilintarkastuksessa tarvittavaa ajattelutapaa. Opiskelija osaa soveltaa  sisäisen valvonnan viitekehyksiä ja ymmärtää sisäisen valvonnan roolin  organisaation eri toiminnoissa. Opintojakso edistää opiskelijan  vuorovaikutus-, esiintymis- ja ryhmätyötaitoja. Kurssi tukee  kansainvälisyyttä perehdyttämällä opiskelijan kansainvälisiin  ISA-standardeihin.

Sisältö

Tilintarkastusprosessiin liittyvät tavoitteet ja keskeiset käsitteet,  hyvä tilintarkastustapa, keskeisimmät ISA-standardit, riskiperustainen  tilintarkastus, toimeksiantosuhteen hyväksyminen ja jatkaminen,  kokonaisstrategia ja tilintarkastussuunnitelma, tarkastuksen lähestymistavat, resursointi, tilinpäätöskannanotot, riskien  arviointitoimenpiteet, riskien keskinäinen suhde, olennaisuus,  analyyttiset menetelmät, väärinkäytösten huomiointi, evidenssi,  aineistotarkastus, data-analyysit, hallinnon tarkastus, tilintarkastajan  raportit ja raportoinnin systematiikka, toiminnan jatkuvuus,  tarkastuksen erityispiirteitä PIE-yhteisöissä, säätiöissä ja  yhdistyksissä, sisäisen valvonnan ja tarkastuksen tavoitteet ja  viitekehykset, sisäinen valvonta käytännössä, sisäisen valvonnan  kehittäminen ja dokumentointi, sisäinen valvonta eri prosesseissa,  väärinkäytökset yrityksissä.

Suoritustapa

Välitentit (tilintarkastuksen ja sisäisen tarkastuksen luento-osuuksien jälkeen).

Arviointiasteikko 0-5

Edeltävät opinnot

Suositus: Liiketoiminnan perusteet ja Liiketoiminnan kehittäminen.  Edeltäväksi opinnoksi suositellaan TOIK3019 Tilintarkastus- ja kirjanpito-oikeus.

Oppimateriaali

1. Horsmanheimo, P. – Steiner M-L.: Tilintarkastus – asiakkaan opas.  WSOYpro, 2017. 5.painos. (Finna -tietokannassa e-kirjana) 3. Tomperi,  S.: Tilintarkastus - Normeista käytäntöön.Edita Publishing Oy, 2018. 4.  painos.(Finna-tietokannassa e-kirjana) 4. Niemi, P. Sisäinen tarkastus  käytännössä, 2018.(Finna-tietokannassa e-kirjana) 5. Luennoitsijoiden  materiaalit Oheismateriaali: 6. Johnstone, K. – Gramling, A. –  Rittenberg, L.:Auditing - A Risk-Based Approach. Cengage, 11th edition.  7. Jokipii, A. (toim). Tutkimuskohteena sisäinen tarkastus ja valvonta.  Opetusjulkaisuja, Vaasan yliopisto, 2008. 8. Ratsula, N.: Yrityksen  sisäinen valvonta. Edita Publishing Oy, 2016. 2.painos

Kirjallisuus on lainattavissa esim. Tiedekirjasto Tritoniasta. Lisätietoa kirjastopalveluista.

Esseet ja tutkielmat tarkistetaan Turnitin-järjestelmällä (verkkoarviointi, plagiaatintunnistus, vertaisarviointi).

Lisätiedot

Lisätietoja opinnoista saa koulutuskoordinaattori Vappu Saloselta p. 040 081 3717 ja kesäyliopiston toimistosta  p. 050 303 1178.

Opettaja

Tuukka Järvinen & Elina Haapamäki

Opintopisteet

5

Ilmoittautumisen tilanne

Hakuohjeet mainittu kuvauksessa

Kurssin ajankohta

1.1.2024 - 31.7.2024

Kurssimaksu

105€