Avoin yliopisto-opetusOikeustiede

Valtiosääntöoikeus (7 op)

Laajuus (op)

7.0

Oppiaine

Oikeustiede

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Turun yliopisto – Oikeustieteellinen tiedekunta

Ajankohta ja paikka

Verkkoluennot 

ti 24.10.2023 16.30–20.00
to 26.10.2023 16.30–20.00
ti 31.10.2023 16.30–20.00
to 2.11.2023 16.30–20.00
ti 7.11.2023 16.30–20.00

Luennot välitetään Zoom-verkkokokousjärjestelmän kautta em. ajankohtina. Luennoille osallistutaan itsenäisesti omalla koneella, esim. kotoa käsin. Verkkokokousympäristön osoite ilmoitetaan opintojakson Moodle-alueella.

Luennot myös tallennetaan.

Edeltävä opintojakso

Johdatus oikeustieteen opintoihin ja oikeudelliseen ajatteluun I (2 op)

Opiskelijan tulee olla suorittanut edeltävinä opintoina hyväksytysti Johdatus oikeustieteeseen tai vastaava opintojakso (2 – 5 op).

Edeltävän opintojakson voi suorittaa myös kokonaan itsenäisesti verkkokurssina esimerkiksi Turun yliopiston avoimessa yliopistossa.

Jos  olet suorittanut edeltävän opintojakson muun kuin Turun yliopiston opintovaatimusten mukaan, sinun tulee hakea siitä korvaavuutta. Lisätietoja sivulla https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintotarjonta/oikeustieteellisen-tiedekunnan-opinnot/oikeustiede.

Ellet ole suorittanut edeltävää opintojaksoa, et voi saada opinto-oikeutta Valtiosääntöoikeus-opintojaksolle.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalle on muodostunut käsitys valtiosääntöoikeuden asemasta Suomen oikeusjärjestelmässä ja suhteesta muihin oikeudenaloihin. Hänellä on selkeä kokonaiskuva valtiosääntöoikeuden yleisistä opeista, yksilön perusoikeuksista, ylimmistä valtioelimistä sekä lainsäädäntövallan, hallitusvallan ja tuomiovallan käytön perusteista.

Hän pystyy tunnistamaan oikeudellisten ilmiöiden  valtiosääntöoikeudellisia kytkentöjä ja soveltamaan perustuslain säännöksiä oikeudellisten ilmiöiden tarkastelussa. Hän ymmärtää erityisesti perus- ja ihmisoikeuksien oikeudellisen merkityksen ja kykenee hyödyntämään niitä oikeudellisessa argumentaatiossa. 

Sisältö

 •     Valtiosääntö ja perustuslaki, oikeusnormien hierarkia
 •     Valtiojärjestyksen perusteet: kansanvalta, edustusperiaate, vallanjako, parlamentarismi ja oikeusvaltioperiaate
 •     Yksilön perusoikeudet ja ihmisoikeuksien valtionsisäinen asema
 •     Eduskunta, tasavallan presidentti, valtioneuvosto
 •     Lainsäädäntövalta
 •     Hallitusvalta
 •     Tuomiovallan käytön perusteet
 •     Laillisuusvalvonta
 •     Kansainvälisten velvoitteiden hyväksyminen ja voimaansaattaminen
 •     EU-oikeuden ja Suomen valtiosäännön yhteensovittaminen, Euroopan unionin asioiden kansallinen valmistelu

Suoritustapa

Luennot 20 oppituntia (à 45 min.)

Suoritusvaihtoehto 1:
Kirjallinen tentti JA harjoitustyö (aineistotehtävä). Tätä vaihtoehtoa suositellaan opintojakson pääasialliseksi suoritustavaksi.   

Vapaaehtoisesta aineistotehtävästä voi saada lisäpisteitä tenttiin. Tehtävän voi tehdä vain kerran ennen osallistumista ensimmäiseen tenttiin. 

Suoritusvaihtoehto 2:
Kirjallinen tentti. Tässä vaihtoehdossa kirjallisuustentin aineisto on laajempi kuin niillä, jotka suorittavat myös aineistotehtävän.

Ennen luento-opetusta ja luento-opetuksen aikana kannattaa perehtyä opintojakson kirjallisuuteen. Luennoille osallistuminen ei ole  pakollista, mutta suositeltavaa, koska luennot edesauttavat oppimista ja asioiden ymmärtämistä. 

Arviointi

Asteikolla 0-5

Jos opiskelija suorittaa harjoitustyön (aineistotehtävän), on kirjallisen tentin osuus suorituksen arvioinnissa 75 % ja aineistotehtävän 25 %.

Harjoitustyöstä saadut pisteet ovat voimassa opintojakson tenttikierroksen loppuun saakka.

Oppimateriaali

Luennot

Moodlessa ilmoitettava materiaali (ml. aineistotehtävän aineisto + säädökset)

Kirjallisuus:

Aineistotehtävän suorittavat lukevat kirjalliseen tenttiin seuraavan kirjallisuuden:

 • Husa, Jaakko - Jyränki, Antero: Valtiosääntöoikeus, Kauppakamari 2021, s. 17-140 ja 222-441.

Hallberg, Pekka - Karapuu, Heikki - Ojanen, Tuomas - Scheinin, Martin  - Tuori, Kaarlo - Viljanen, Veli-Pekka: Perusoikeudet, (2011), s.  61-213, 227-315, 389-491, 549-604, 671-752 ja 783-808 (eli luvut II ja  III.2-4, III.6-8, III.11, III.14-15 ja III.17), e-kirja.

Jos opiskelija ei suorita aineistotehtävää, suorittaa hän  kirjallisessa tentissä edellä esitetyn kirjallisuuden lisäksi seuraavat  artikkelit (e-materiaali):

Ojanen, Tuomas: Valtiosääntöoikeus kansainvälistymisen välittäjänä ja kohteena. Lakimies 2014, s. 937-952.  

Ojanen, Tuomas: Perusoikeuspluralismi kotimaisessa tuomioistuimessa. Defensor Legis 2011, s. 442-455.   

Tuori, Kaarlo: Tuomarivaltio - uhka vai myytti? Lakimies 2003, 915-943.      

Tuori, Kaarlo: Vallanjako - vaiettu oppi. Lakimies 2005, s. 1021-1049.     

Viljanen, Veli-Pekka: Onko eduskunnan asema lainsäädäntövallan käyttäjänä muuttunut? Lakimies 2005, s. 1050-1064.

Kuulustelut

 • ke 29.11.2023 klo 18–21
  ma 8.1.2024 klo 18–21
  ke 14.2.2024 klo 18–21

  Kuulustelut järjestetään valvottuina Moodle-tentteinä kesäyliopiston ilmoittamassa tenttisalissa. Tentin suorittajalla tulee olla käytössään oma kannettava tietokone. Yhteyksien varmistamiseksi on suositeltavaa olla paikalla hyvissä ajoin ennen tentin alkua.

Kuulusteluihin ilmoittaudutaan viimeistään kaksi viikkoa ennen tenttiä sähköisellä lomakkeella. Tenttipaikan voit tarkistaa tenttikalenterista.

Vastaavuus

Valtiosääntöoikeus-opintojakso on Turun yliopiston Oikeustieteellisen tiedekunnan opintovaatimusten mukainen oikeustieteelliseen tutkintoon sisältyvä aineopintojen oikeudenalojen perusteiden opintojakso.

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintojakson hinta on 150 €. Ilmoittautumisen yhteydessä maksetaan verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon 45 €. Turun yliopiston avoimen yliopiston opintomaksun 105 € opiskelija maksaa avoimeen yliopistoon ilmoittautumisen yhteydessä. Ohjeet avoimeen yliopistoon ilmoittautumisesta lähetetään sähköpostitse ennen opintojakson alkua. Opintomaksu ei ole sidoksissa opintosuorituksiin, vaan se on maksu määräaikaisesta ja rajatusta opinto-oikeudesta.

Toisen asteen yhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulujen opetussuunnitelmien mukaisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 150 euroa.

Toisen asteen opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Lisätiedot

Marja Hoivala, puh 040 761 5952, marja.hoivala(at)tampereenkesayliopisto.fi
Sanna Hirvi, puh 044 901 8411, sanna.hirvi(at)tampereenkesayliopisto.fi

 

Tiedot on julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

Opettaja

OTM Juhani Kortteinen ja OTT Pauli Rautiainen

Opintopisteet

7

Ilmoittautumisen tilanne

Kurssilla on tilaa

Kurssin ajankohta

24.10.2023 - 14.2.2024

Ilmoittautuminen alkaa

16.6.2022

Ilmoittautuminen päättyy

10.10.2023

Kurssimaksu

150€

Ilmoittaudu