Avoin yliopisto-opetusTulevaisuudentutkimus

Tulevaisuusajattelu ja skenaariot (5 op) - TUTU1

Opintojakso kuuluu opintokokonaisuuteen

Tulevaisuudentutkimuksen opintokokonaisuus 25 op

Aikataulu

Tiistaisin klo 16.30-19.00, 9.1.–20.2.2024, opintoryhmä 21 tuntia + verkkotyöskentelyä


Opetuspaikka


Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Turun yliopisto - Kauppakorkeakoulu

Sisältö

Opintojakso tarjoaa perustietoa tulevaisuusajattelusta ja ennakoivasta asenteesta. Opintojaksolla tutustutaan tulevaisuudentutkimuksen keskeisiin käsitteisiin ja tulevaisuusajatteluun. Lisäksi opetellaan skenaariotyöskentelyä.

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää tulevaisuustiedon monitieteisen ja systeemisen luonteen ja sen, miten tulevaisuudesta saadaan tietoa. Harjoitustyön hyväksytysti suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa skenaarioajattelua ja tulevaisuustaulukkomenetelmää tulevaisuuden vaihtoehtojen hahmottamiseen ja pystyy arvioimaan kehitystrendejä. Opiskelija tunnistaa ja osaa nimetä oppiaineen keskeiset toimijat, tulevaisuudentutkimuksen keskeiset kansalliset ja kansainväliset yhteisöt ja hyödyntää niiden tuottamaa materiaalia kurssin tulevaisuustyöskentelyssä.

Oppimateriaali

  • Aalto, Hanna-Kaisa; Heikkilä, Katariina; Keski-Pukkila, Pasi; Mäki, Maija & Pöllänen, Markus (toim.) Tulevaisuudentutkimus tutuksi – Perusteita ja menetelmiä. Tulevaisuudentutkimuksen Verkostoakatemian julkaisuja 1/2022, Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto, https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-249-563-1.
  • Kamppinen, Matti & Kuusi, Osmo & Söderlund, Sari (toim.) (2003) Tulevaisuudentutkimus. Perusteet ja sovellukset. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 896. Toinen painos. Helsinki.
  • Kurssin aikana jaettavat digitaaliset aineistot.

Suoritustapa

Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja verkkotehtäviin ja harjoitustyöhön pienryhmissä (15-20 sivun ryhmäraportti). Opintoihin sisältyy tuutoroitua opintoryhmätyöskentelyä (21 t) sekä verkkotyöskentelyä. Opintoryhmä kokoontuu ilta-aikaan (7 arki-illan kokoontumista, joista vähintään viiteen tulee osallistua). Opintoryhmäkokoontumiset järjestetään etäyhteydellä. TUTU1 verkkotuutoroinnit 9.1.–20.2. joka tiistai klo 16.30–19.00.

Lisätiedot

Tiedot ilmoitettu ennakkotietona. Muutokset mahdollisia. 

 

Opettaja

Katariina Heikkilä

Opintopisteet

5

Ilmoittautumisen tilanne

Hakuohjeet mainittu kuvauksessa

Kurssin ajankohta

9.1.2024 - 20.2.2024

Kurssimaksu

0€