Avoin yliopisto-opetusOikeustiede

Esineoikeus (7 op)

Laajuus (op)

7.0

Oppiaine

Oikeustiede

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Turun yliopisto – Oikeustieteellinen tiedekunta

Ajankohta

Verkkoluennot 

la 27.1.2024 klo 10.00–14.00  
su 28.1.2024 klo 10.00–14.00  
to 1.2.2024 klo 16.00–20.00  
la 10.2.2024 klo 10.00–14.00  
su 11.2.2024 klo 10.00–14.00  

Luennot välitetään Zoom-verkkokokousjärjestelmän kautta em. ajankohtina. Luennoille osallistutaan itsenäisesti omalla koneella, esim. kotoa käsin. Verkkokokousympäristön osoite ilmoitetaan opintojakson Moodle-alueella.

Opintoryhmäohjaus Tampereella:

Opintojaksoon kuuluu luentojen lisäksi vapaaehtoista opintoryhmäohjausta maanantaisin 29.1., 5.2. ja 12.2.2024 klo 17–19.30. 

Opintoryhmässä keskustellaan ohjaajan johdolla opintojakson aiheista. Käsiteltävät aiheet valikoituvat opiskelijoiden esittämien kysymysten ja aihe-ehdotusten perusteella.

Opintoryhmä kokoontuu Tampereen kesäyliopiston Helmi-koulutustilassa, os. Kalevantie 7 C, 7. krs.

Opettajat

Luennoitsija: OTT Karoliina Helle
Opintoryhmän ohjaaja: Asianajaja, varatuomari Johanna Renkola

Edeltävä opintojakso

Johdatus oikeustieteen opintoihin ja oikeudelliseen ajatteluun I (2 op)

Opiskelijan tulee olla suorittanut edeltävinä opintoina hyväksytysti Johdatus oikeustieteeseen tai vastaava opintojakso (2 – 5 op).

Edeltävän opintojakson voi suorittaa myös kokonaan itsenäisesti verkkokurssina esimerkiksi Turun yliopiston avoimessa yliopistossa.

Jos olet suorittanut edeltävän opintojakson muun kuin Turun yliopiston opintovaatimusten mukaan, sinun tulee hakea siitä korvaavuutta. Lisätietoja sivulla https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintotarjonta/oikeustieteellisen-tiedekunnan-opinnot/oikeustiede.

Ellet ole suorittanut edeltävää opintojaksoa, et voi saada opinto-oikeutta Esineoikeus-opintojaksolle.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
– tuntee esineoikeuden keskeiset käsitteet, periaatteet ja teoriat eli yleiset opit sekä esineoikeuden paikan varallisuusoikeuden järjestelmässä (erityisesti suhteessa velvoiteoikeuteen)
– tuntee pääpiirteet omistusoikeutta ja valittuja rajoitettuja esineoikeuksia koskevista säännöistä sekä varallisuusoikeuksien vaihdannassa ja maksukyvyttömyysmenettelyissä esiintyviä sivullissuhteita koskevista säännöistä (ns. kollisionratkaisusäännöistä)
– on muodostanut käsityksen esineoikeuden yhteiskunnallisesta merkityksestä, tuntee kotimaisen esineoikeuden erityispiirteitä oikeusvertailevassa katsannossa ja kykenee arvioimaan voimassa olevaa oikeustilaa kriittisesti niin esineoikeuden sisäisistä kuin ulkoisista näkökulmista
– tunnistaa esineoikeudellisia ongelmia ja on harjaantunut niiden ratkaisemisessa tarvittavan ajantasaisen oikeudellisen lähdeaineiston hakemiseen ja käyttöön.
Luentojen yhteydessä suoritettujen ryhmätehtävien ja vapaaehtoisten kirjallisten harjoitustehtävien sekä opintojakson tentin jälkeen opiskelija
– osaa analysoida varallisuusoikeudellisia oikeusasemia esineoikeudellisten ongelmien ratkaisemiseksi sekä argumentoida analyysinsä perusteella suullisesti ja kirjallisesti
– osaa suunnitella esineoikeudellisesti merkityksellisiä määräämistoimia ja järjestelyjä, tunnistaa niihin liittyviä riskitekijöitä sekä toimia niissä ammattieettisten vaatimusten mukaisesti
– osaa toimia rakentavasti osana ryhmää, jolla on esineoikeudellista analyysiä vaativa tehtävä
– on kehittänyt ajankäytön suunnitteluaan.

Sisältö

Esineoikeuden yleiset perusteet: esineet ja omaisuus, sopimusvapaus ja sen rajoitukset, julkisuusperiaate ja vilpittömän mielen suoja, hallinta, omistusoikeus, rajoitetut esineoikeudet, esineoikeuksien staattinen suoja, esineoikeudet vaihdannassa, esineoikeudellinen sivullissuoja, kirjaamisjärjestelmä.

Esinevakuudet: esinevakuuksien taloudelliset tarkoitukset, esinevakuustyypit, esinevakuuksien perustaminen ja sivullissitovuuden edellytykset, vakuudenantajan ja -saajan suhde, vakuudensaajan suorituksensaantioikeus ja asema vakuudenantajan maksukyvyttömyysmenettelyissä, esinevakuudet rahoitusjärjestelyissä.

Kiinteistövaihdanta: kiinteistön kauppasopimuksen muoto ja sisältö sekä esisopimus, kiinteistön kaupan ehtojen sääntely, kiinteistön kaupan virheet ja niiden seuraamukset, kiinteistönkauppa ja sivullissuoja, muut kiinteistön luovutukset kuin kiinteistön kauppa, kiinteistökirjaaminen.

Suoritustapa

Luennot (20 oppituntia à 45 min.) ja kirjallinen tentti luennoista ja oppimateriaalista sekä vapaaehtoiset harjoitustehtävät

Luennoilla tehdään ja puretaan käsiteltäviin aiheisiin liittyviä ryhmätehtäviä. Luentojakson aikana annettuja vapaaehtoisia kirjallisia harjoitustehtäviä suorittamalla voi korvata yhden kysymyksen tentissä. Osa harjoitustehtävistä auttaa valmistautumaan luennoille, osa syventää luennoilla käsiteltyä.

Arviointi

Asteikolla 0-5

Opintojakson tentissä on kolme 10 pisteen kysymystä, joten tentin maksimipistemäärä on 30. Opiskelija voi korvata yhden vapaavalintaisen kysymyksen pisteillä, jotka hän on kerännyt suorittamalla luentojakson aikana annettuja vapaaehtoisia kirjallisia harjoitustehtäviä. Korvaavia pisteitä on mahdollista saada enintään 10, ja kysymyksen korvaamiseen niitä tarvitaan vähintään 5. Korvaavat pisteet lasketaan tentin kokonaispisteisiin. Jos opiskelija korvaa kysymyksen, tentin hyväksytty suorittaminen edellyttää, että hän saa kahdesta jäljelle jäävästä kysymyksestä yhteensä vähintään 10 pistettä. Korvaavat pisteet ovat voimassa saman lukuvuoden tenttikierroksen loppuun asti.

Oppimateriaali

Luennot

Saarnilehto, Ari ym., Varallisuusoikeus (2., uudistettuun painokseen, 2012, perustuva päivittyvä e-kirja), pääjakso VI Esineoikeus.
Tammi-Salminen, Eva, Esinevakuusoikeuden perusteet (2015, saatavana myös e-kirjana), lukuun ottamatta sisennettyjä kappaleita.
Jokela, Marjut – Kartio, Leena – Ojanen, Ilmari, Maakaari (5., uudistettu painos, 2010, saatavana myös e-kirjana), s. 1–390, lukuun ottamatta sisennettyjä kappaleita.

Moodlessa ilmoitettava muu aineisto, ml. säädökset.

Harjoitustehtävien aineistona on myös englanninkielistä tutkimuskirjallisuutta.

Kuulustelut

ma 4.3.2024 klo 18–21
ma 8.4.2024 klo 18–21
ma 13.5.2024 klo 18–21

  • Kuulustelut järjestetään valvottuina Moodle-tentteinä kesäyliopiston  ilmoittamassa tenttisalissa. Tentin suorittajalla tulee olla käytössään  oma kannettava tietokone. Yhteyksien varmistamiseksi on suositeltavaa  olla paikalla hyvissä ajoin ennen tentin alkua.

  • Kuulusteluihin ilmoittaudutaan viimeistään kaksi viikkoa ennen tenttiä sähköisellä lomakkeella. Tenttipaikan voit tarkistaa tenttikalenterista.

Vastaavuus

Esineoikeus-opintojakso on Turun yliopiston Oikeustieteellisen tiedekunnan opintovaatimusten mukainen oikeustieteelliseen tutkintoon sisältyvä aineopintojen oikeudenalojen perusteiden opintojakso.

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintojakson hinta vahvistetaan myöhemmin. Ilmoittautumisen yhteydessä maksetaan verkkomaksuna Tampereen kesäyliopiston osuus maksusta. Turun yliopiston avoimen yliopiston opintomaksun 105 € opiskelija maksaa avoimeen yliopistoon ilmoittautumisen yhteydessä. Ohjeet avoimeen yliopistoon ilmoittautumisesta lähetetään sähköpostitse ennen opintojakson alkua. Opintomaksu ei ole sidoksissa opintosuorituksiin, vaan se on maksu määräaikaisesta ja rajatusta opinto-oikeudesta.

Toisen asteen yhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulujen opetussuunnitelmien mukaisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta vahvistetaan myöhemmin.

Toisen asteen opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Lisätiedot

Marja Hoivala, puh 040 761 5952, marja.hoivala(at)tampereenkesayliopisto.fi
Sanna Hirvi, puh 044 901 8411, sanna.hirvi(at)tampereenkesayliopisto.fi

 

Tiedot on julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

Opettaja

OTT Karoliina Helle ja varatuomari Johanna Renkola

Opintopisteet

7

Ilmoittautumisen tilanne

Kurssilla on tilaa

Kurssin ajankohta

27.1.2024 - 13.5.2024

Ilmoittautuminen alkaa

18.8.2023

Ilmoittautuminen päättyy

11.1.2024

Kurssimaksu

175€

Ilmoittaudu