Avoin yliopisto-opetusLiikuntatiede

Orientaatio liikunta- ja hyvinvointiosaamiseen LTKY4005 (2 op)

Opintojakso kuuluu opintokokonaisuuteen

Liikunta- ja hyvinvointiosaaminen 15 op

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellinen tiedekunta

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Ilmoittautumisen voi tehdä vain koko opintokokonaisuuteen 15 op. Opintokokonaisuuden hinta on 390 €, joka maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon.

Aikataulu

Ma 23.9.2024 klo 17.30–20.00 (3 h) verkkotuutorointi

Sisältö

  • Opintojaksolla tutustutaan liikunnan ja hyvinvoinnin käsitteiden moninaisuuteen ja liikunnan rooliin hyvinvoinnin edistämisessä.
  • Kartoitetaan omaa aiempaa osaamistaan ja kehittämistarpeitaan uuden oppimiselle. Opintojakson osana suunnitellaan itselle sopiva opintojen kokonaisuus.
  • Tarkastellaan liikunta- ja hyvinvointikenttää tieteellisen tiedon valossa.
  • Kehitetään akateemisia opiskelutaitoja ja yleisiä työelämätaitoja.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tunnistaa hyvinvoinnin moninaisuuden ja liikunnan roolin hyvinvoinnin edistämisessä
  • osaa arvioida omaa osaamistaan ja tunnistaa omia kehittymistarpeita
  • osaa kiinnittää huomiota kriittiseen ajattelukykyyn ja akateemisiin opiskelutaitoihin

Suoritustapa

Opintojakso suoritetaan oppimistehtävänä. Oppimistehtävässä pohdit lähdemateriaalin avulla liikunta- ja hyvinvointikäsitteiden laaja-alaisuutta ja laadit henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPSin), jossa pohdit omia tavoitteitasi Liikunta- ja hyvinvointiosaamisen opintokokonaisuuteen. Suoritetaan syyslukukaudella 2024.

Kouluttaja

Liikuntatieteiden tohtori Maarit Marttila

Lisätiedot 

Koulutuskoordinaattori Leena Leiniö-Rönkkö p. 0400152888

leena.leinio-ronkko@tampereenkesayliopisto.fi


Tiedot on julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

Opettaja

Maarit Marttila

Opintopisteet

2

Ilmoittautumisen tilanne

Hakuohjeet mainittu kuvauksessa

Kurssin ajankohta

16.9.2024 - 31.7.2025

Kurssimaksu

0€