Markkinointi

Brändijohtaminen (5 op) MARK2032 - syksy 2019

Tämä kurssi on päättynyt Verkkokurssi

Markkinoinnin aineopintoja

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Vaasan yliopisto – Markkinoinnin ja viestinnän akateeminen yksikkö

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintojakson hinta on 100€. Yksittäiselle opintojaksolle ilmoittautuessa maksetaan verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon 50€. Vaasan avoimen yliopiston rekisteröintimaksun 50€ opiskelija maksaa Vaasan avoimeen yliopistoon ILPA-rekisteröitymisen yhteydessä. Ohjeet ILPA-rekisteröitymisestä lähetetään sähköpostilla ennen opintojakson alkua.

Aikataulu

Verkkotyöskentelyä Moodlessa vk 44-50 (28.10.-15.12.2019)

Suoritustapa

Verkkotyöskentelyä Moodlessa. Ryhmä- ja yksilötehtävä.

Opettaja

Maijastiina Jokitalo

Sisältö

Brändien rakentaminen ja asemointi, asiakaslähtöinen arvonmuodostus liiketoiminnan perustana,asiakkaan ja brändin vuorovaikutuksen merkitys brändien pitkäaikaisessa rakentamisessa ja brändistrategian merkitys yritykselle.

Tavoitteet

Osaamistavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija 1) tuntee brändin rakentamisen keskeisen käsitteistön, 2) osaa analysoida brändejä eri käsitteistöjä ja brändityökaluja käyttäen, 3) ymmärtää mistä asiakaslähtöisessä brändin hallinnassa on kyse ja kuinka sitä tulisi johtaa sekä 4) osaa soveltaa käytäntöön erilaisia teoreettisia brändin johtamisen malleja.

Työelämävalmiudet: Suullinen ja kirjallinen ilmaisu, yhteistyötaidot, kriittinen ajattelu ja analyyttisyys sekä ongelmanratkaisu- ja päätöksentekotaidot. Markkinoinnin ydintaidot: Brändin asemointi ja differointi strategiselle asiakasryhmälle.

Oppimateriaali

Keller (2013).Strategic Brand Management. Global Edition, 4/E. Pearson.

Lisätiedot

Lisätietoja opinnoista saa koulutuspäällikkö Anu Urhemaalta p. 040 706 5606 ja koulutuskoordinaattori Vappu Saloselta p. 040 081 3717.

  
Opettaja Avoin
Kurssilla on tilaa
28.10.2019 - 15.12.2019
Ilmoittautuminen alkaa
14.6.2019 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
28.10.2019
Opintopisteet
Osallistumismaksu 100,00

Lue lisää