Järjestyssäännöt - Tampereen kesayliopisto

Järjestyssäännöt

 

Tampereen kesäyliopiston järjestyssäännöt

Järjestyssäännöt koskevat Tampereen kesäyliopiston opiskelijoita ja soveltuvin osin opettajia ja hallintohenkilökuntaa.

Säännöt varmistavat työrauhan, opiskelun esteettömän sujumisen, turvallisuuden ja viihtyvyyden.

Järjestyssäännöt ovat voimassa kaikissa Tampereen kesäyliopiston oppimisympäristöissä.

 1. OPISKELIJAN VELVOLLISUUDET

Tampereen kesäyliopistossa on voimassa oleva Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma, jolla pyritään edistämään opiskelijoiden ja työntekijöiden tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. Tasa-arvossa on kyse ihmisyydestä, ihmisarvosta sekä jokaisen ihmisen ainutkertaisuudesta. Tampereen kesäyliopisto on kaikille avoin ikään, sukupuoleen, terveydentilaan ja muuhun taustaan kuten koulutukseen, ammattiin, elämänkatsomukseen, poliittiseen kantaan katsomatta.

Opiskelijan on Tampereen kesäyliopiston voimassa olevan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman mukaisesti käyttäydyttävä hyvien tapojen mukaisesti, taattava opiskelun esteetön sujuminen sekä noudatettava Tampereen kesäyliopiston henkilökunnan ja opettajan antamia ohjeita.

Opiskelijan tulee osallistua opetukseen ja tehdä opetussuunnitelman tai muun ohjeistuksen mukaiset tehtävät saadakseen hyväksytyn opintosuorituksen. Testi- ja koetilanteissa on noudatettava annettuja ohjeita.

Opiskelijan velvollisuutena on noudattaa järjestyssääntöjä ja ilmoittaa havaitsemistaan vakavista rikkeistä Tampereen kesäyliopiston henkilökunnalle.

 1. OPISKELUOIKEUS

Opiskelijan opiskeluoikeus alkaa, kun henkilö otetaan opiskelijaksi ja opinnot käynnistyvät.

Opiskeluoikeus päättyy, kun hän on suorittanut sen koulutuksen, johon hänet otettiin opiskelijaksi.

Opiskeluoikeus päättyy myös, kun koulutus päättyy, opintojen suoritusaika päättyy, opiskelija keskeyttää koulutuksen suorittamisen tai opiskelijan opiskeluoikeus perutaan.

 1. OPISKELU JA OPISKELUYMPÄRISTÖ

Oppimisympäristöt pidetään siisteinä ja jokainen huolehtii omalta osaltaan, että tila jää siistiksi myös seuraavalle käyttäjälle. Tampereen kesäyliopisto ei vastaa sen käyttämiin tiloihin jätetystä omaisuudesta.

Kännyköiden ja muiden laitteiden käyttö ei saa häiritä opetusta eikä opiskelua. Muista henkilöistä otettujen kuvien ja videoiden julkaisu ja jakaminen ilman asianomaisten lupaa on kielletty.

Tupakointi kaikissa Tampereen kesäyliopiston käyttämissä tiloissa ja niiden välittömässä yhteydessä on kielletty, ellei erityistä tupakointialuetta ole määritelty. Samoin tupakkatuotteiden, tupakan vastikkeiden, tupakkavälineiden, sähkösavukkeiden ja tupakkajäljitelmien sekä poltettavaksi tarkoitettujen kasviperäisten tuotteiden käyttö ja käsittely on kielletty. Oppimisympäristöissä ei saa olla päihtyneenä tai huumausaineen vaikutuksen alaisena.

Omaa tai toisen turvallisuutta vaarantavia tai muissa laissa kiellettyjä esineitä (esim. teräaseet ja aseet) tai aineita (esim. huumausaineet) ei saa tuoda tai pitää hallussa. Tampereen kesäyliopiston henkilökunta valvoo järjestyssääntöjen noudattamista.

Turvallisemman tilan periaatteet:

 • Kunnioitamme toisen koskemattomuutta, joka koskee sekä fyysistä että suullista vuorovaikutusta. Kunnioitamme muiden yksityisyyttä. Arvostamme toisiamme ja toistemme erilaista osaamista ja kokemusta. Emme nolaa tai väheksy toisiamme.
 • Emme pilkkaa, ivaa, sysää syrjään tai nolaa ketään puheillamme, käytöksellämme tai teoillamme. Emme käytä halventavaa ja toiseuttavaa kieltä. Pidättäydymme ulkonäön arvostelusta, juoruilusta ja stereotypioiden ylläpitämisestä.
 • Emme tee oletuksia ulkonäköön tai toimintaan perustuen. Emme tee oletuksia kenenkään seksuaalisuudesta, sukupuolesta, kansallisuudesta, etnisyydestä, uskonnosta, arvoista, sosioekonomisesta taustasta, terveydestä tai toimintakyvystä.
 • Annamme tilaa. Pyrimme huolehtimaan siitä, että kaikilla on mahdollisuus osallistua keskusteluun. Emme jyrää muiden mielipiteitä ja annamme puheenvuoron toisille. Kunnioitamme myös toisten yksityisyyttä ja käsittele arkoja aiheita kunnioittavasti. Olemme ennakkoluulottomia muiden mielipiteille, näkökulmille ja uusille aiheille. Pyydämme ja annamme apua matalalla kynnyksellä.
 • Pyydämme anteeksi, jos loukkaamme toista tahallisesti tai tahattomasti. Emme kyseenalaista toisen kokemuksia, vaikka emme olisikaan samaa mieltä. Sen sijaan mietimme, miksi toinen saattoi pahoittaa mielensä.
 • Puutumme syrjintään, jos huomaamme asiatonta tai syrjivää käytöstä. Jokaisella meillä on velvollisuus puuttua siihen ja raportoida asiasta eteenpäin. Syrjintään puututaan aina.
  (Lähteinä käytetty: https://monikulttuurinen.fi/turvallisempi-tila/ ja https://www.ykliitto.fi/turvallinen-tila)
 1. OPISKELIJAN KURINPITO

Mikäli opiskelija ei noudata annettuja ohjeita tai rikkoo muutoin järjestyssääntöjä Tampereen kesäyliopiston henkilökunta tai koulutuksen opettaja voi poistaa opiskelijan tarvittaessa opetustilasta, oppimistilanteesta ja oppilaitoksen alueelta.

Tampereen kesäyliopiston rehtori voi antaa kirjallisen varoituksen opiskelijalle, joka häiritsee opetusta tai muuten toimii järjestyssääntöjen vastaisesti taikka menettelee vilpillisesti.

Jos rikkomus on vakava tai jos opiskelija jatkaa edellä tarkoitettua epäasiallista käyttäytymistä kirjallisen varoituksen saatuaan, hänen opiskeluoikeutensa voidaan perua. Opiskelijan opiskeluoikeus voidaan perua, mikäli opiskelija jättää saapumatta hänelle tarjottuun kuulemistilaisuuteen.

Opiskelijan kurinpitorangaistuksista päättää rehtori.

Ennen edellä todetun päätöksen tekemistä on yksilöitävä toimenpiteeseen johtava teko tai laiminlyönti, kuultava opiskelijaa ja hankittava muu tarpeellinen selvitys.

 1. TYÖTURVALLISUUS

Tampereen kesäyliopisto huolehtii työturvallisuudesta omissa oppimisympäristöissään.

Opiskelijan velvollisuutena on noudattaa annettuja työturvallisuusohjeita ja -sääntöjä sekä ilmoittaa havaitsemistaan epäkohdista.

 1. TAMPEREEN KESÄYLIOPISTON OMAISUUS

Opiskelija vastaa henkilökohtaisesti hänen käyttöönsä annetuista opiskeluvälineistä sekä yhteisistä tiloista. Korvausvelvollisuus määräytyy vahingonkorvauslain mukaisesti. Tampereen kesäyliopiston omaisuutta tulee käsitellä huolellisesti.

Vahingoista tulee ilmoittaa välittömästi Tampereen kesäyliopiston henkilökunnalle.

 1. VOIMAANTULO

Tampereen kesäyliopiston hallitus on hyväksynyt järjestyssäännöt 29.9.2022.

Nämä järjestyssäännöt ovat voimassa 30.9.2022 alkaen. Voimassa olevat järjestyssäännöt löytyvät Tampereen kesäyliopiston nettisivuilta.

Turvallisemman tilan periaatteet lisätty 25.3.2024

Häirintälomake