Markkinointi

Myynnin johtaminen ja henkilökohtainen myyntityö (5 op) MARK2041 - kevät 2020

Verkkokurssi

Markkinoinnin aineopintoja

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Vaasan yliopisto – Markkinoinnin ja viestinnän akateeminen yksikkö

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintojakson hinta on 100€. Yksittäiselle opintojaksolle ilmoittautuessa maksetaan verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon 50€. Vaasan avoimen yliopiston rekisteröintimaksun 50€ opiskelija maksaa Vaasan avoimeen yliopistoon ILPA-rekisteröitymisen yhteydessä. Ohjeet ILPA-rekisteröitymisestä lähetetään sähköpostilla ennen opintojakson alkua.

Aikataulu

Verkkotyöskentelyä Moodlessa vk 17-21 (20.4.-24.5.2020). Opintojaksolle tulee mahdollisesti aloitusluento (ajankohta varmistuu myöhemmin).

Opettaja

Heidi Kock

Suoritustapa

Verkkotyösketelyä Moodlessa. Harjoitustehtävät ja verkkotentti.

Sisältö

Opintojakso perehdyttää opiskelijan palvelukeskeisen myynnin ja strategisten asiakasverkostojen hallinnan tehtäväkenttiin, haasteisiin ja käytäntöihin eri toimialoilla B2C ja B2B konteksteissa. Opintojaksolla käsitellään seuraavia teema-alueita: Myynnin toimintaympäristöt, Myynnin prosessimallit ja myynnin muuttuminen markkinoinniksi, Asiakastietoon perustuvan strategisen myyntiohjelman osa-alueet, Myynti- ja neuvottelutilanteet ja henkilökohtainen myyntityö, Myynnin henkilöstöresurssien johtaminen, Myynnin automaatio (SFA) ja asiakkuudenhallintajärjestelmät (CRM/ERP), Ratkaisu- ja järjestelmämyynti.

Tavoitteet

Osaamistavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija: 1) osaa hahmottaa myynnin muuttuvaa tehtäväkenttää ja muutoksen ajureita, 2) osaa suunnitella asiakastietoon ja yrityksen ydinresursseihin ja -kyvykkyyksiin perustuvan myyntiohjelman, 3) osaa myynnin automaation ja asiakasverkostojen hallinnan perusteet, 4) ymmärtää ratkaisu- ja järjestelmämyynnin erityisluonteen, keskeiset haasteet ja peruskäytännöt, 5) osaa soveltaa henkilökohtaisen myyntityön prosessia käytännössä.

Työelämävalmiudet: Suullinen ja kirjallinen ilmaisu, yhteistyötaidot, IT-taidot, kriittinen ajattelu ja analyyttisyys sekä ongelmanratkaisu- ja päätöksentekotaidot. Markkinoinnin ydintaidot: Myyntityön käytännöt, asiakasportfolion hallinta, myyntiohjelman laatiminen.

Oppimateriaali

1) Johnson & Marshall (2016). Sales Force Management. Leadership, Innovation, Tehnology. London: Routledge. 2) Artikkeleita ja oheismateriaalia opettajan ilmoituksen mukaan.

  
Heidi Kock
Paikkoja vapaana
20.4.2020 - 24.5.2020
Ilmoittautuminen alkaa
14.6.2019 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
6.4.2020
Opintopisteet 5
Osallistumismaksu 100,00