Palvelumuotoilu

Palvelumuotoilun prosessi ja menetelmät 3 op - UPAMU1003 - kevät 2020 (ryhmä 2)

Service Design Process and Methods

Oppiaine

Palvelumuotoilu

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Lapin yliopisto – Taiteiden tiedekunta

Ajankohta

Kevät 2020.

Luennot:

la 4.4. klo 9.15-16.15, Linna K103
pe 17.4. klo klo 16.00-20.30, Väinö Linna sali
la  18.4. klo 9.15-15.45, Väinö Linna sali

Opettaja

Marjo Kamila

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

– eritellä palvelumuotoiluprosessin keskeiset vaiheet ja menetelmät

– käyttää palvelumuotoilun perusmenetelmiä erilaisissa suunnittelutehtävissä

– ymmärtää kehittämistyötä ja –projekteja palvelumuotoilun näkökulmasta

Sisältö

Kurssilla opitaan palvelumuotoilun prosessi ja käyttäjälähtöisen kehittämisen menetelmiä. Kurssi antaa opiskelijalle valmiudet näiden soveltamiseen yritysten ja yhteisöjen kehittämisprojekteissa.

Opetus- ja työmuodot: Luennot ja menetelmäharjoitukset, itsenäinen työskentely sekä luentoihin ja kirjallisuuteen perustuva oppimispäiväkirja.

Vaadittavat suoritukset: Aktiivinen osallistuminen luennoille sekä menetelmäharjoituksiin ja oppimispäiväkirja.

Kirjallisuus ja muu materiaali

Stickdorn, M. ym. (2018). This is Service Design Doing. O’Reilly Media.

Miettinen, S. (toim.) (2011). Palvelumuotoilu – Uusia menetelmiä käyttäjätiedon hankintaan ja hyödyntämiseen.

Miettinen, S. & Koivisto, M. (toim.) (2009). Designing Services with Innovative Methods.

Moritz, S. (2005). Service Design: Practical Access to an Evolving Field.

Muu aiheeseen liittyvä ja oppimista tukeva kirjallisuus ilmoitetaan kurssilla.

  
Marjo Kamila
Varattu täyteen, voit ilmoittautua varalle
4.4.2020 - 18.4.2020
Opintopisteet 3
Osallistumismaksu 0,00

Lue lisää