Sosiaali- ja terveysala

Psykofyysisen psykoterapian perusteet 30 op

Koulutuksen kaikki paikat on varattu. Muiden paikkakuntien ryhmistä saat lisätietoa Psykofyysinen psykoterapia ry:n sivuilta.

Seuraava koulutus Tampereella alkaa keväällä 2020.

Kohderyhmä

Psykoterapeutit, psykologit, psykiatrit, yleislääkärit, psykoterapiakoulutuksessa olevat opiskelijat, sosiaalityöntekijät, fysioterapeutit, toimintaterapeutit ja muut psykofyysisestä asiakastyöstä kiinnostuneet sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöt.

Opiskelijat valitaan hakemusten perusteella (kirjallinen hakulomake). Opiskelijavalinnoissa painotetaan koulutusta, kliinistä työkokemusta ja/tai kokemusta psykofyysisestä työskentelystä sekä motivaatiota.

Osallistumismaksu

1850 €. Koulutus laskutetaan kolmessa erässä koulutuksen käynnistyessä.

Sisältö

Psykofyysisen psykoterapian perusteiden koulutus on integratiivinen menetelmäkoulutus, joka pohjaa George Downingin kehittämään kehokeskeisen terapian menetelmään. Asiakkaita autetaan muuttamaan sekä ajatusmallejaan että kehollisen järjestäytymisen tapojaan. Apuna käytetään myös mindfulnessin ja mentalisaation työtapoja. Menetelmää voidaan käyttää sekä aikuisten että lasten kanssa työskentelyssä.

Kehokeskeistä terapiaa voidaan tehdä sekä lyhytterapian että pitkän psykoterapian muodossa. Perusopinnot antavat opiskelijoille valmiudet lyhytterapian tekemiseen ja tutustuttaa hieman myös pitkän terapian mahdollisuuksiin.

Eri suuntausten (kognitiivinen, ratkaisukeskeinen, psykodynaaminen, gestalt, perheterapia jne.) ammattilaiset voivat helposti yhdistää kehokeskeisen terapian työtapoja omaan viitekehykseensä.  

Koulutuksen tavoitteena on oppia

  • auttamaan asiakkaita havainnoimaan kehollisia kokemuksiaan
  • auttamaan asiakkaita sanoittamaan kehollisia kokemuksiaan
  • motivoimaan asiakkaita, joita kehollisen kokemuksen tarkastelu pelottaa tai arveluttaa
  • auttamaan asiakkaita säätelemään tunteitaan ja vireystilojaan
  • auttamaan asiakkaita löytämään uusia kehon järjestäytymisen tapoja ja selviytymiskeinoja, joiden avulla tulla toimeen vaikeiden oireiden kuten itsetuhoisuuden, syömishäiriöiden, riippuvuuksien ja traumaperäisten oireiden kuten takaumien ja dissosiaatiotilojen kanssa
  • auttamaan asiakkaita vaikuttamaan keholliseen olemiseensa ja ilmaisuunsa tavoilla, jotka mahdollistavat toimivamman vuorovaikutuksen muiden ihmisten kanssa
  • yhdistämään mindfulness-tekniikoita keholliseen työskentelyyn
  • huomioimaan verbaalisen kommunikaation lisäksi terapiasuhteen keholliset aspektit
  • kuljettamaan kehollista fokusta läpi terapiaprosessin.

Suoritustapa ja aikataulut

Seminaarit, torstaisin klo 10-17, perjantaisin ja lauantaisin klo 9-16. Lisäksi vähintään 4 pienryhmätapaamista seminaarien välissä (ryhmiin jakaudutaan ja aikataulut sovitaan 1. seminaarissa).

Seminaari I: Kehollisten menetelmien yhdistäminen verbaaliseen terapiaan 23.-25.8.2018

Seminaarissa demonstroimme ja harjoittelemme erilaisia kehollisia tekniikoita. Painopiste on siinä, miten käytämme kehollisia menetelmiä verbaalisen terapiatyöskentelyn rikastamiseen ja syventämiseen. Seminaarissa opettelemme strukturoimaan kehollisia menetelmiä sisältävää terapiatuntia. Harjoittelun lisäksi valotetaan kehopsykoterapian / psykofyysisen psykoterapian teoreettista perustaa. Kouluttajat: Aune Karhumäki & Laura Mannila

Seminaari II: Keholliset menetelmät ja vuorovaikutus 22.-24.11.2018

Psykofyysinen psykoterapia keskittyy auttamaan asiakkaita heidän tärkeissä vuorovaikutussuhteissaan: puolison, lapsen, muiden perheenjäsenten, ystävien tai kollegoiden kanssa. Lasten ja nuorten terapiassa keskitytään sekä vertaissuhteisiin että perhesuhteisiin. Tässä seminaarissa tarkastelemme sitä, miten terapeutti voi työskennellä yksilöterapiassa potilaan vuorovaikutussuhteiden kanssa. Käymme sekä kokemuksellisesti että teoreettisesti läpi terapeutin ja potilaan välistä suhdetta ja siihen liittyviä käsitteitä (transferenssi, vastatransferenssi, mentalisaatio, empatia).Kouluttajat: Laura Mannila ja Mikko Lounela.

Seminaari III: Keholliset menetelmät tunteiden säätelyssä 13.-15.12.2018

Keholliset menetelmät voivat olla erittäin hyödyllisiä tunteiden säätelyn opettelussa. Tässä seminaarissa opettelemme sitä, miten potilaita voi auttaa sietämään ja rauhoittamaan vaikeita tunteita ja vahvistamaan positiivisia tunteita. Tutustumme myös kehollisiin säätelykeinoihin, jotka voivat auttaa tulemaan toimeen vaikeiden oireiden, kuten itsetuhoisuuden, raivon tunteiden, päihdeongelmien ja paniikkikohtausten kanssa. Tutustumme itsesäätelyn että vuorovaikutteisen säätelyn käsitteisiin ja harjoittelemme säätelyä sekä potilaan auttamiseksi että terapeutin työssäjaksamisen tukemiseksi. Kouluttajat: Aune Karhumäki ja Mikko Lounela.

Seminaari IV: Traumaseminaari 14.-16.3.2019

Keholliset menetelmät tarjoavat erityisiä työtapoja työskentelyyn traumatisoituneiden potilaiden kanssa. Harjoittelemme keinoja, joiden avulla potilasta voidaan auttaa selviytymään takaumien, painajaisten, turtumustilojen ja traumaan liittyvän itsetuhoisen käytöksen kanssa. Kehollisin työtavoin voidaan myös oppia vireystilan säätelyä ja vakauttamista, työstää traumamuistoja sekä auttaa potilaita löytämään uudenlaisia toimintamalleja vuorovaikutussuhteissa traumaperäisten defensiivisten mallien sijaan. Tämän jakson alussa opiskelijat myös esittelevät toisilleen lukemaansa kirjallisuutta ja sen pohjalta kirjoittamansa referaatit. Kouluttajat: Aune Karhumäki ja Laura Mannila.

Seminaari V: Lopputyö- ja lopetusseminaari 25.-27.4.2019

Tässä seminaarissa jaetaan kokemuksia ja oivalluksia koulutuksen kirjallisten lopputöiden pohjalta. Seminaarin tavoitteena on vetää yhteen aiemmissa seminaareissa ja kirjallisuuden pohjalta opittua sekä ideoida sitä, miten kukin voi soveltaa koulutuksen antia omassa työssään. Seminaari on koulutuksen viimeinen, joten toisena teemana on prosessin lopetus ja reflektointi. Teemme myös kokemuksellista, kehollista työskentelyä. Lopetusseminaariin kuuluu loppujuhla (iltajuhla pe) ja todistusten jako (la). Kouluttajat: Laura Mannila ja Aune Karhumäki.

Opetusmenetelmät

Seminaarit perustuvat kokemukselliseen oppimiseen. Opiskelijat työskentelevät pareissa ja pienryhmissä harjoitellen erilaisia kehollisia työskentelymenetelmiä. Pienryhmätyöskentelyn kautta on mahdollista saada kokemuksia niin potilaan, terapeutin kuin havainnoijankin rooleista. Käytännön harjoittelun lisäksi opetus sisältää teoriaa, keskustelua ja opetuksellisia työskentelydemonstraatioita.

Seminaarien lisäksi koulutusvaatimuksiin kuuluu opitun reflektointiin ja harjoitteluun keskittyvät pienryhmätapaamiset seminaarien välillä, kirjallisuusreferaatin (1-2 s.) laatiminen sekä kirjallinen lopputyö (6-10 s.).

Kouluttajat

Mikko Lounela, FM, psykoterapeutti, hahmoterapeutti
Laura Mannila, psykoterapeutti, työnohjaaja
Aune Karhumäki, VTM, psykoterapeutti(ET), seksuaaliterapeutti (NACS)

Ilmoittautuminen

Lähetämme ilmoittautuneille hakulomakkeen, jonka perusteella koulutukseen valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä enintään 24 henkilöä. HUOM! Ilmoittautumiset muuttuvat sitoviksi viimeisenä hakemuksen jättöpäivänä 5.6.2018. Perumisehdot.

Hakulomakkeissa kiinnitetään huomiota seuraaviin kriteereihin:

* Psykoterapeutti- tai muu hoito- ja terveysalan koulutus

* Kokemus kliinisestä potilastyöstä ja psykofyysisistä menetelmistä

* Motivaatio koulutukseen!

Lisätiedot:

Koulutuskoordinaattori Sanna Vaurula, puh. 040 3573232

  
Useita opettajia
Varattu täyteen, voit ilmoittautua varalle
23.8.2018 - 27.4.2019
Ilmoittautuminen alkaa
1.12.2017 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
11.3.2018
Opintopisteet 30
Osallistumismaksu 1850,00

Lue lisää