Avoin yliopisto-opetusPalvelumuotoilu

Palvelumuotoilun johtaminen 4 op - PAMU1006 - kevät 2020

Tämä kurssi on päättynyt
Tälle kurssille ei voi ilmoittautua netin kautta

Service Design Management

Oppiaine

Palvelumuotoilu

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Lapin yliopisto – Taiteiden tiedekunta

Ajankohta

Luennot: pe-la 8.-9.5.2020 (pe klo 17-20.15 ja la klo 9-16), la 16.5. (klo 9-16) ja harjoitustöiden purku la 13.6. (klo 9-16).

Opettaja

Heikki Rajasalo

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

- kuvata muotoilijan ja muotoilun tehtävien eri tasoja yrityksen liiketoiminta kentässä

- soveltaa palvelumuotoilun menetelmiä ja prosessia organisaation sisäisen toiminnan kehittämiseen ja johtamiseen

- analysoida ja suunnitella johtamista muotoilun ja yrityksen liiketoiminnan kehittämisen näkökulmasta

Sisältö

Palvelumuotoiluosaaminen yrityksen toiminnassa, muotoilutoiminnan eri tasot yrityksissä ja organisaatioissa, muotoilun strateginen osaaminen ja johtaminen, muotoilu yrityksen toiminnan kehittämisessä ja päätöksenteossa, kyky kommunikoida muotoilun merkitys ja mahdollisuudet organisaatiossa. Kurssi toteutetaan yritykselle tai organisaatiolle tehtävänä muotoiluprojektina, jonka opiskelijat toteuttavat ryhmätyönä. Projektia ja ryhmätyötä ohjataan luennoilla. Kurssin aikana ja lopuksi ryhmät esittelevät konseptinsa toisille ryhmille.

Opetus- ja työmuodot: Luennot ja harjoitukset, itsenäinen työskentely ryhmän kanssa, kirjallisuuteen tutustuminen ja kirjallinen tehtävä.

Vaadittavat suoritukset: Aktiivinen osallistuminen luennoille ja ryhmätyöhön. Hyväksytysti suoritetut harjoitukset, muotoiluprojektin lopputulosten esittely ja essee.

Kirjallisuus ja muu materiaali

Boyer B., Cook J. W. & Steinberg M. (2011). Recipes for Systemic Change. Helsinki Design Lab, Sitra.

Holston D. (2011). The Strategic Designer: Tools and Techniques for Managing the Design Process. HOW books.

Phillips P. L. (2012). Creating the Perfect Design Brief. Allworth Press.

Muu aiheeseen liittyvä ja oppimista tukeva kirjallisuus ilmoitetaan kurssilla.

Opintopisteet

4

Ilmoittautumisen tilanne

Tälle kurssille ei voi ilmoittautua netin kautta

Kurssin ajankohta

8.5.2020 - 13.6.2020

Kurssimaksu

0€