Etenevä gradu – uusi koulutus alkaa tammikuussa!

Etenevä gradu -koulutuksen tarkoituksena on antaa yleis­tie­teel­lis­tä oh­jaus­ta ja tarjota tukea työn tekemisen konk­reet­ti­sissa ky­sy­myk­sissä: ku­ten aika­tau­lu­tuk­sessa, kir­joi­tus­pro­ses­sin osit­ta­mi­sessa ja tut­ki­mus­ra­por­tin kirjoittamisessa. Pa­laut­teenanto kuuluu oleellisesti koulutukseen. Etenevä gradu -koulutus ei korvaa korkeakoulujen ohjausta vaan antaa tukea kirjoitus- ja tutkimusprosessiin, potkii eteenpäin ja tarjoaa vinkkejä tehokkaampaan työskentelyyn. Li­säk­si osal­lis­tu­jil­le tar­jo­taan ver­tais­ryh­mä, jottei gra­dua tar­vit­se teh­dä yk­sin.

Etenevä gradu -ryhmä käyn­nis­tyy ke 25.1.2017 klo 16.30–19.00. Ryh­mään ote­taan enin­tään 15 osal­lis­tu­jaa ja se ko­koon­tuu keskiviikkoisin 25.1., 15.2., 15.3., 5.4. ja 26.4.2017 klo 16.30–19.00 Lisäksi ohjauksessa käytetään oppimisalusta Moodlea. Sinne kirjataan työn eteneminen ja siellä keskustellaan ryhmän kanssa lähitapaamisten välillä. Opiskelijat saavat palautetta ja ohjausta tapaamisten välissä Moodlessa. Opiskelijalle tarjotaan myös mahdollisuus yhteen oppitunnin mittaiseen henkilökohtaiseen ohjaukseen koulutuksen aikana.

Ilmoittautumiset ja lisätiedot: https://tampereenkesayliopisto.fi/koulutus/eteneva-gradu/.