Avoin yliopisto-opetusLaskentatoimi

Kirjanpidon jatko ja tulossuunnittelu 5 op - ayLASK2051 - syksy 2024

Oppiaine

Laskentatoimi ja rahoitus

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Vaasan yliopisto – Laskentatoimen ja rahoituksen akateeminen yksikkö

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintojakson kokonaishinta on 85€. Opintojaksolle ilmoittauduttaessa maksetaan verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon 60€. Vaasan avoimen yliopiston rekisteröintimaksu 25€ maksetaan Vaasan avoimeen yliopistoon rekisteröitymisen yhteydessä. Ohjeet avoimeen yliopistoon rekisteröitymisestä lähetetään sähköpostilla ennen opintojakson alkua.

Ennakkotieto! Ilmoittautuminen avautuu kun aikataulu varmistuu.

Ajankohta

Alustavasti etäluennot syksy 2024, aikataulu varmistuu myöhemmin.

Suoritustapa

Tehtävät Moodlessa. Verkkotentti.

Opettaja

Jouni Laitinen

Edeltävät opinnot

Edellytetään opintojakson Kirjanpidon ja tilintarkastuksen perusteet hyväksyttyä suoritusta.

Tavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija osaa ulkoisen laskentatoimen käsitteistön, tehtävät ja menetelmät, pystyy muodostamaan tilinpäätöksen ja hallitsee tilinpäätöksen tekoon liittyvät jaksotus- ja arvostusongelmat. Opiskelija ymmärtää voitonjaon merkityksen ja verokohtelut eri yhteisömuodoissa omistajan ja yhteisön itsensä kannalta tarkasteltuna. Kurssin suoritettuaan opiskelijalla on valmiudet kohdata ja ratkaista kirjanpidollisia erityistilanteita ja lisäksi kurssi antaa valmiudet tulkita tilinpäätökseen syntyyn vaikuttaneiden reaalimaailman tapahtumien merkityksen numeroiden taustana.

Sisältö

Perehdyttää opiskelija ulkoisen laskentatoimen käsitteistöön, tehtäviin ja menetelmiin. Antaa tiedot tilinpäätöksen muodostumisesta, siihen liittyvistä arvostus- ja jaksotusongelmista ja niiden vaikutuksesta yrityksen verotukseen. Lisäksi tavoitteena ymmärtää voitonjaon merkitys ja verotus eri yhteisömuodoissa omistajanäkökulmasta tarkasteltuna. Perehdyttää joihinkin kirjanpidon erityiskysymyksiin ja antaa valmiuksia analyyttiseen lähestymistapaan kirjanpidollisia haasteita ratkaistaessa.

Oppimateriaali

Ihantola E-M – P.Leppänen: Yrityksen kirjanpito:liiketapahtumista  tilinpäätökseen (>=2018) Leppiniemi. 

J – Walden. R:Tilinpäätös- ja  verosuunnittelu, 2017 tai uudempi painos Luentomonisteet 

Moodlessa jaettava aineisto

Kirjallisuus on lainattavissa esim. Tiedekirjasto Tritoniasta. Lisätietoa kirjastopalveluista.

Kirjalliset tuotokset tarkistetaan Turnitin-järjestelmällä (verkkoarviointi, plagiaatintunnistus, vertaisarviointi).

Lisätiedot

Lisätietoja opinnoista saa koulutuskoordinaattori Vappu Saloselta p. 040 081 3717 ja kesäyliopiston toimistosta  p. 050 303 1178.

Opettaja

Jouni Laitinen

Opintopisteet

5

Ilmoittautumisen tilanne

Hakuohjeet mainittu kuvauksessa

Kurssin ajankohta

1.9.2024 - 31.12.2024

Kurssimaksu

85€