Palvelumuotoilun syventävä menetelmäkurssi 4 op – Tampereen kesayliopisto

Kehitä ammatillista osaamistasiTyöelämä ja henkilökohtainen kehittyminen

Palvelumuotoilun syventävä menetelmäkurssi 4 op

Palvelumuotoilun syventävällä menetelmäkurssilla kurssilla opiskelija oppii harjoitusten kautta soveltamaan useita palvelumuotoilun menetelmiä. Kurssi on tarkoitettu henkilöille, joilla on jo perusosaamista palvelumuotoilusta (esim. palvelumuotoilun perusopinnot). Kurssi tarjoaa pienen ryhmän oppimisympäristön ja opettajan tuen käytännön taitojen harjoitteluun. Yksittäisten menetelmien harjoittelun kytkemme palvelumuotoiluprojektin suunnitteluun ja vetämiseen.

Mikäli opiskelijalla on omassa työssään ajankohtaista toteuttaa kurssin kanssa rinnakkain palvelumuotoiluprojekti, kurssilta saa tukea ja ideoita sen toteuttamiseen. Projektiksi sopii erityisen hyvin sellainen, jonka aikatauluun sopii asiakastutkimusvaiheen aloitus tai toteutus kurssin aikataulussa (itsenäinen asiakastutkimusharjoitus toteutetaan ensimmäisen ja toisen työpajan välissä). 

Kurssin pääsisältö ovat yhteiset menetelmätyöpajat, joissa harjoitellaan menetelmiä yhdessä (opiskelijat myös itse fasilitoivat toisiaan) ja joissa samalla käydään läpi palvelumuotoilutyön suunnittelua ja toteutusta. Työpajat etenevät palvelumuotoilun prosessin mukaan asiakastutkimuksesta konseptointiin.

Kurssin suoritus edellyttää kaikkiin tapaamisiin osallistumista, vaadittavien harjoitustöiden tekemistä sekä oppimispäiväkirjaa. Oppimispäiväkirjaa voi hyödyntää oman projektin suunnitteluun ja reflektointiin. 

Kurssille otetaan enintään 12 opiskelijaa. Kurssi suoritetaan kokonaan etänä. Yhteisissä etätapaamisissa käytetään Zoomia. Lisäksi kurssilla on käytössä sähköinen oppimisympäristö Moodle.

Kouluttajana kurssilla toimii palvelumuotoilija Outi Nokkonen

Outi Nokkonen on kokenut palvelumuotoilija, jonka osaamisessa yhdistyy asiakaslähtöinen kehittäminen ja julkissektorin erityispiirteiden tuntemus. Outi on johtanut palvelumuotoilua useissa projekteissa, fasilitoinut monenlaista yhteiskehittämistä sekä valmentanut satoja ihmisiä palvelumuotoilun pariin. Tampereen kesäyliopiston lisäksi Outi on tehnyt palvelumuotoilun opetustöitä ammattikorkeakouluissa sekä toteuttanut räätälöityjä valmennuksia julkisten organisaatioiden ja yritysten henkilöstölle.


Aikataulu

Syksy 2024

Tapaamiset etänä Zoomin kautta.

To 12.9. klo 16.30-17.30 Aloitustapaaminen

To 26.9. klo 16.30-19.30 Menetelmätyöpaja: Asiakasymmärrys

Itsenäisesti suoritettavat asiakastutkimusharjoitukset

To 24.10. klo 16.30-19.30 Menetelmätyöpaja: Analyysi ja ideointi

To 7.11. klo 16.30-19.30 Menetelmätyöpaja: Prototypointi ja konseptointi

To 21.11. klo 16.30-18.30 Reflektointitapaaminen

Oppimispäiväkirjan palautus ma 2.12. mennessä

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Koulutuksen hinta on 580.Tampereen kesäyliopisto ei ole arvonlisäverovelvollinen. 

Kurssimaksu maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä verkkomaksuna.

Mikäli esim. työnantaja maksaa osallistumisen, syötä ilmoittautumislomakkeella laskutustiedot kohtaan "yrityslaskutus".

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa

●  suunnitella ja toteuttaa palvelumuotoiluprojektin

●  soveltaa palvelumuotoilun prosessia ja menetelmiä

●  analysoida palvelumuotoilutyön etenemistä prosessin eri vaiheissa

●  tunnistaa omat vahvuudet ja kehittämistarpeet omassa palvelumuotoiluosaamisessa

Opetus- ja työmuodot

Yhteiset menetelmätyöpajat, itsenäinen projektityöskentely ja muu itseopiskelu.

Arviointi

Opiskelijan osaaminen koulutuksessa arvioidaan hyväksytty / hylätty- asteikolla.  Koulutus on suoritettu hyväksytysti, kun opiskelijan osaaminen koulutuksen päätyttyä voidaan arvioida vähintään koulutuksen osaamisperusteiden tasoiseksi. Hyväksytty osaaminen edellyttää riittävää tietoperustan hallintaa ja sen soveltamista.
Osaamisen arviointi perustuu harjoitustöiden tekemiseen ja oppimispäiväkirjaan. Koulutuksen hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista läsnäoloa yhteisissä tapaamisissa.
Opiskelijan suoritusmerkintä viedään OPH:n ylläpitämään Oma Opintopolku -palveluun, mikäli opiskelija haluaa. Näin koulutuksessa hankittu osaaminen on tunnistettavissa ja tunnustettavissa myöhemmissä opinnoissa tai työelämässä. Lisätietoja.

Lisätiedot

Lisätietoja koulutuksesta saa koulutuskoordinaattori Vappu Saloselta p. 040 081 3717 ja kesäyliopiston toimistosta  050 303 1178.


Opettaja

Outi Nokkonen

Opintopisteet

4

Ilmoittautumisen tilanne

Kurssilla on tilaa

Kurssin ajankohta

12.9.2024 - 21.11.2024

Ilmoittautuminen alkaa

31.12.2023

Ilmoittautuminen päättyy

29.8.2024

Kurssimaksu

580€

Ilmoittaudu