Business-terapeutti 40 op – Tampereen kesayliopisto

Kehitä ammatillista osaamistasiTyöelämä ja henkilökohtainen kehittyminen

Business-terapeutti 40 op

ENNAKKOTIETOA!

Sinustako business-terapeutti? Tule oppimaan tulevaisuuden hyvinvointia tuottavia lyhytterapeuttisia myönteisen vuorovaikuttamisen taitoja!

Katso videolta, mitä pääkouluttaja Sirkku Ruutu ja opiskelijat kertovat koulutuksesta: https://youtu.be/_lwfz3c5O5I

Lyhyt versio videosta: https://youtu.be/2c43IpiE0Jo

Johdanto

Business-terapeutti on Sirian rekisteröimä tavaramerkki ratkaisukeskeiseen lyhytterapiaan koulutetuille työelämäammattilaisille. Koulutuksesta on mahdollisuus saada myös johdon ja tiimien coach-pätevyys.

Globaalit uhat haastavat meitä edistämään omaa ja toistemme toipumiskykyä uusin tavoin eri elämän alueilla. Mielenterveyden ongelmat ja jaksamisen haasteet ovat lisääntyneet nuorilla ja työikäisillä. Etätyön lisääntymisen myötä tarvitaan yhteisöllisiä kohtaamisia ja rikastavaa vuorovaikutusta. 

Tässä koulutuksessa pureudutaan ratkaisukeskeisiin ja myönteisesti vaikuttaviin vuorovaikutuksen tapoihin ja käytännönläheisiin terapeuttisiin menetelmiin, joilla jokainen voi ennaltaehkäistä ongelmien kumuloitumista ja vahvistaa yhteisönsä voimavaroja ja toipumiskykyä.

Mielenterveydellinen pahoinvointi on kasvava ongelma, jonka selättämiseen tarvitaan laaja-alaista tunnetaitojen ja tunteidensäätelyn kehittämistä kaikkialla työelämässä. Kyse ei ole pelkästään terveydenhuollon ammattihenkilöiden toteuttamasta toiminnasta, vaan myönteisen ja voimavaraistavan terapeuttisen kohtaamisen taitoja tarvitsevat kaikki vuorovaikuttajat ja yhteisöissä toimivat.

Business-terapeutti -koulutuksen suorittaneet opiskelijat ovat perustaneet Business-terapeutti -yhdistyksen: https://www.business-terapeutit.fi/


Hinta, aikataulu ja ilmoittautumisohjeet

Koulutuksen hinta on 4400 €.

Ilmoittautumisen yhteydessä maksetaan 500 €:n varausmaksu, jota ei palauteta, mikäli opiskelija peruu osallistumisensa koulutukseen.
Loput opintomaksusta laskutetaan kolmessa tasasuuruisessa erässä (3/2025, 9/2025 ja 2/2026). 

Opiskelija sitoutuu maksamaan koko opintomaksunsa, jos hän peruu osallistumisensa alle kuukausi ennen opintojen alkua. Tampereen kesäyliopisto ei ole arvonlisäverovelvollinen.

Soveltuvat opiskelijat otetaan koulutukseen ilmoittautumisjärjestyksessä, rajattu osallistujamäärä. 

Koulutuksen aloituspäivä on 11.-12.3.2025, koulutus järjestetään verkkokoulutuksena.

Vuoden 2025 alustavat koulutuspäivät ovat:
11.3.

12.3.

9.4.

22.5.

18.9.

14.10.

18.11.

Koulutuspäivät pidetään aina noin klo 9-16. Koulutuspäivät järjestetään Zoomilla.

Koulutuksen rakenne

Koulutuksen kokonaiskesto on noin 1,5, vuotta. Koulutukseen sisältyy 15 koulutuspäivää, joiden väleissä on vertaisryhmätyöskentelyä, kirjallisuuden reflektointia ja oikeiden asiakkaiden coachaamista, valmentamista ja terapeuttisia kohtaamisia. Koulutukseen kuuluvassa opinnäytetyössä on teoreettinen osuus ja käytännön empirian osuus, jossa raportoidaan ratkaisukeskeisen ohjauksen asiakasprosessi. Koulutukseen kuuluu myös 7 pienryhmätyönohjauskertaa (yhteensä 14h), jotka totetetaan etänä. Työnohjaukseen tuodaan aitoja asiakastapausten reflektointeja ja varmistetaan ratkaisukeskeinen ja turvallinen työskentelyote. 

Teoreettinen viitekehys

Koulutus perustuu tunnustettuihin poikkitieteellisiin motivaatio- ja tunneteorioihin (Ryan & Deci; itsemääräämisen teoriaan, kognitiiviseen emootioteoriaan/attribuutioteoriaan), mentalisaatioteoriaan (Fonagy), positiiviseen pedagogiikkaan (Seligman) sekä ratkaisukeskeisen lyhytterapian metodeihin (Helsingin psykoterapiatutkimus). Koulutuksen aikana tarjotaan tutkimusperusteista tietoa, valmiita menetelmiä ja tutkittuja toimintamalleja, joilla ihmisten mielenterveyttä, psykologista turvallisuudentunnetta, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä voidaan arjen konteksteissa edistää. 

Kohderyhmä

Koulutus soveltuu laajasti työelämän eri toimijoille. Erityisen hyödyllinen se on esimiehille, johtajille, HR-ammattilaisille, kehittäjille, tiiminvetäjille, työnohjaajille, konsulteille, muutosprosessien ohjaajille ja muille itsensä johtamisesta ja yhteisöllisestä organisaation oppimisen edistämisestä kiinnostuneille. 

Koulutus soveltuu erityisesti niille, joiden taustakoulutus ei riitä sote-alan täydennyskoulutuksena toteutettavaan lyhytterapeuttikoulutukseen, mutta jotka haluavat opiskella samoja vuorovaikuttamisen taitoja ja toteuttaa myönteistä ja ennaltaehkäisevää toimintaa omissa verkostoissaan.Koulutuksessa edistetään moniammatillista yhteistyötä ja opitaan verkostomaisesti toinen toisiltaan parhaita käytäntöjä laaja-alaisen ammattiyhteisön kesken.

Oppimistavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on tukea jokaisen mielenterveyden rakentumista jokapäiväisessä arjessa ilman että ongelmiin tarvitsee välttämättä pyytää apuun terveydenhuollon henkilöstöä. Koulutuksessa kehitetään tunnetaitojen edistämisen tapoja arjen jokapäiväisissä konteksteissa, joissa jokainen pääsee osalliseksi kehittämään ongelmanratkaisutaitojaan ja edistämään toimijuuden kulttuuria yhteisöissään. 

Koulutuksessa opitaan vastuuttamaan ja oivalluttamaan hyvien kysymysten ja ratkaisukeskeisen asenteen omaksumisen kautta. Tavoitteena on luoda ongelmia ennaltaehkäisevää työkulttuuria vahvuusajattelun kautta. Koulutuksen käytyään osallistuja osaa käytännönläheisiä ja turvallisia ratkaisukeskeisen lyhytterapian ja toimintafilosofian keinoja. 

Koulutuksen käytyään osallistujilla on valmiudet edistää matalan kynnyksen psykososiaalisen avun kohdentumista oikea-aikaisesti omassa työarjessaan. Osallistujat verkostoituvat ja ovat osallisina muiden alan ammattilaisten kanssa ja kehittävät yhdessä parhaita arjen hyvinvointia tuottavia salutogeenisiä käytäntöjä. 

Tällä koulutuksella siis edistetään matalan kynnyksen psykososiaalisen avun kohdentumista oikea-aikaisesti ja niin, että osallistujat saavat keinoja kohdata yhteisönsä jäseniä terveyttä edistävällä otteella voimavaroja ja vahvuuksia esiin tuoden. Samalla, kun edistetään myönteisen kohtaamisen keinoja luodaan edellytyksiä yhteiseen osallisuuteen ja syvempään oivalluttavaan ongelmanratkaisuun. Koulutuksen käytyään osallistujalla on rohkeutta puuttua akuutteihin ongelmatilanteisiin eteenpäin vievällä, ratkaisukeskeisellä otteella ennen kuin ongelmat ehtivät kumuloitua.

Tavoitteiden toteutumisen arviointi

Koulutuksen aikana oppimistehtävät (kirjallisuusreflektoinnit, kehittämistehtävä, seminaaripäivien harjoitteet jne.) arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Koulutus perustuu aikuispedagogiikkaan ja vaatii runsaasti itsearviointia, vertaisarviointia ja itsereflektiivisiä taitoja. 

Koulutuksen sisältöjä

 1. Tunnetaidot, sosiaaliset taidot ja mentalisaatiokyvyn kehittäminen. 
 2. Psykologisen turvallisuuden luominen. 
 3. Oma ihmisenä kehittyminen ja voimaantuminen. 
 4. Yksilöohjaamisen ja oivalluttamisen taidot. 
 5. Tunteiden muodostumisen teoria ja uskomusten muokkaaminen. 
 6. Narratiivisuus ja tarinallisuus oman elämäntapahtumien integroijana. 
 7. Ratkaisukeskeisen ja positiivisen psykologian elämänfilosofia ja arvostavan vuorovaikutuksellisen kohtaamisen taidot. 
 8. Motivoiva vuorovaikutus. Mahdollisuuksien, voimavarojen, vahvuuksien ja edistymisen kartoitus.
 9. Arkikäyttöön soveltuvat ratkaisukeskeisen lyhytterapian metodit. 
 10. Tunne-energian voimavarakeskeinen johtaminen työyhteisössä –ratkaisukeskeiset tunnetaidot.
 11. Resilienssikyvykkyyden kasvattaminen muuttuvassa työelämässä ja itsensä johtamisessa.
 12. Ongelmista ratkaisuihin – Ratkaisukeskeinen ongelmanratkaisuprosessi mielenterveyttä edistämässä.
 13. Osallistujien omien ydinvahvuuksien tiedostaminen ja piilopotentiaalin käyttöönotto.
 14. Coaching kehittämisen, johtamisen ja muutoksen työkaluna.
 15. Coachaava/valmentava esimiestyö ja siihen liittyvät ydintaidot.
 16. Ratkaisukeskeinen coachingprosessi ja pragmaattisen oivalluttavat vuorovaikutustyökalut.
 17. Rikastavan vuorovaikutusilmapiirin luominen.
 18. Itsensä johtaminen ja tunteiden säätely.
 19. Haasteellisten vuorovaikutustilanteiden rakentava kohtaaminen (vaikeiden asioiden puheeksiottamisen kortit).
 20. Ammattimaisen coachin ydintaidot (ICF-malli).
 21. Moniammatillinen yhteistyö ja muiden toimivista käytännöistä oppiminen. Työhyvinvoinnin ja itsensä johtamisen edistäminen. 
 22. Työelämässä ilmenevät mielenterveyshaasteet (työuupumus, sosiaaliset pelot, uniongelmat, stressi ym.)
 23. Vertaisryhmätyöskentely


Vertaisryhmät tapaavat itse määrittäminään aikoina seminaarijaksojen välissä. Tapaamiset voivat tapahtua lähinä tai etänä tai hybridinä. Vertaisryhmissä syvennetään seminaarijaksoilla käsiteltyjä teemoja itseohjautuvasti, vertaistyönohjataan kollegoita, pohditaan luetun kirjallisuuden antia ja luetaan toinen toistensa kirjallisia reflektioita sekä jaetaan kollektiivisesti omia hyvin toimineita käytänteitä muita rikastavalla tavalla. Vertaisryhmä on itse vastuussa hyödyllisen agendan pohtimisesta ja mielekkään työtavan löytämisestä.

Todellisen terapeuttisen tai coachingtapaamisen nauhoittaminen, litterointi ja analysointi ICF:n PCC-markkereihin peilaten tai ratkaisukeskeisen ohjausprosessin osia noudattaen

Asiakkaan luvalla nauhoitetaan vähintään yksi coachaava istunto (20-59 minuuttia). Nauhoite litteroidaan ICF:n standardien mukaisesti ja annetaan opiskelijakollegalle kuunneltavaksi ja arvioitavaksi. Kun molemmat ovat tehneet arviointinsa pidetään palautesessio, jossa syvennetään oppimista eri näkökulmista ja tuodaan molempien PCC-kriteerit yhteiseen reflektointiin. 

Luettava kirjallisuus

Koulutukseen kuuluu noin 10 lyhytterapia- tai coaching-/valmennusaiheista kirjaa. Opiskelija voi soveltuvin osin vaikuttaa kirjojen valintaan. Opetusohjelmaan on laitettu suuntaa antavia kirjoja, joissa on ratkaisukeskeinen ote. Kirjoista tehdään omakohtainen reflektio, käsitekartta, havainnollistus tai soveltava kiteytys oman oppimistyylin mukaisesti. Tuotokset tallennetaan sähköiseen oppimisympäristöön niille osoitettuihin kansioihin ja tuotoksia käsitellään vertaisryhmissä. 

Vertaiscoaching

Koulutukseen kuuluu 15h annettua ja saatua vertaiscoachingia (yhteensä 30h kontaktityötä). Vertaiscoachingin aiheiksi otetaan aitoja oman elämän dilemmoja, jotta saadaan aito asiakaskokemus coachattavana olemisesta ja toisaalta päästään harjoittelemaan omia terapeuttisen kohtaamisen taitoja ja coachingtaitoja turvallisessa oppimisympäristössä. Coachingringit jaetaan koulutuksen alussa ja vertaiscoachit vaihtuvat viiden istunnon jälkeen. Kaikenkaikkiaan osallistuja saa kolmelta eri kollegalta vertaiscoachingia. 

Lunttilapun työstäminen

Osallistujat tuottavat koulutuksen aikana omakohtaiseen käyttöteoriaan kytkeytyvän lunttilapun linkittyen ratkaisukeskeisen ohjauksen prosessiin. Tähän lunttilappuun osallistuja kerää omia suosikki-interventioitaan, ratkaisukeskeisen lyhytterapian turvallisia metodeja ja coachaavia kysymyksenasetteluita. Lunttilappu toimii oppimisen edistäjänä. 

Asiakastyön seuranta

Koulutukseen kuuluu 50h oikeaa asiakasharjoittelua. Tämä raportoidaan erillisen dokumentointiohjeen mukaisesti. Seuranta toimii ratkaisukeskeisen ohjaamisen ja coaching-teorian käytännnönläheisenä sovelluksena. 

Kouluttajat

Tässä koulutuksessa kouluttajina toimivat ratkaisukeskeisen psykoterapian ammattilaiset. Koulutusjohtajana on Sirkku Ruutu.

Sirkku on vaativan erityistason ratkaisukeskeinen psykoterapeutti, kognitiivinen lyhytterapeutti ja Suomen ensimmäinen MCC-tason coach. Sirkun ohjaustyö muodostuu psykoterapiasta, työnohjaamisesta, coachaamisesta ja kouluttamisesta. Hän on coachannut satoja esimiehiä työuransa aikana. Sirkku on myös valittu kansainvälisen coachingyhdistyksen (ICF) Suomen jaoston taholta vuoden coachiksi ansioidensa perusteella. Sirkku on kirjoittanut useita ohjausalan tietokirjoja, joista uusin on ”Coachin työkalupakki”. Työn alla on myös lyhytterapiaa käsittelevä tietokirja, joka ilmestyi syksyllä 2022.

Lisätiedot

Tampereen kesäyliopisto rehtori Anu Urhemaa, anu.urhemaa@tampereenkesayliopisto.fi, puh 040 706 5606.

Sisältöasiat: Sirkku Ruutu, sirkku.ruutu@siria.fi

Opintopisteet

40

Ilmoittautumisen tilanne

Kurssilla on tilaa

Kurssin ajankohta

11.3.2025 - 31.12.2026

Ilmoittautuminen alkaa

3.3.2024

Ilmoittautuminen päättyy

16.2.2025

Kurssimaksu

4300€

Ilmoittaudu