Kehitä ammatillista osaamistasiOpetus, kasvatus ja ohjaus

Ratkaisukeskeinen nuorisoterapeutti/valmentaja, 20 op

Hinta

Koulutuksen hinta on 2900 €. Opintoihin hyväksymisen jälkeen laskutetaan 300 €:n varausmaksu. Loput opintomaksusta laskutetaan kahdessa tasasuuruisessa erässä (2x1300€).

Haku

Opiskelijavalinnat tekee Sirian kouluttajatiimi. Koulutukseen hyväksytään opiskelijoita sitä mukaa, kun hakemuksia tulee. Koulutukseen on rajattu osallistujamäärä. Haku koulutukseen aukeaa huhti-toukokuussa 2023.

Kohderyhmä

Henkilöt, jotka ovat kiinnostuneita ratkaisukeskeisistä lyhytterapeuttisista ja ohjauksellisista työskentelymenetelmistä ja niiden tuloksellisesta soveltamisesta omien asiakkaidensa kanssa. Peruskoulutukseksi soveltuu sosiaali-, terveys-, opetus- tai kasvatusalan ammatillisen opistoasteen, ammattikorkeakoulun- tai muun soveltuvan alan tutkinto. Koulutukseen osallistuminen edellyttää mahdollisuutta työskennellä nuorten kanssa.

Laajuus ja aikataulu

Koulutus toteutetaan verkkokoulutuksena. Opintojen laajuus on 20 op, opinnot kestävät noin vuoden ja sisältävät 10 verkko-opetuspäivää. Opintojen aloitus on 31.1.2024.

Alustavat koulutuspäivät vuodelle 2024:

31.1.

23.2.

11.3.

4.4.

8.5.

6.6.

Elo/syyskuu (tarkempi päivämäärä ilmoitetaan myöhemmin)

Lokakuu (tarkempi päivämäärä ilmoitetaan myöhemmin)

20.11.

20.12.


Koulutuspäivät toteututetaan Zoomilla. Opinnoissa käytössä myös Moodle-oppimisympäristö.


Koulutuksen oppimisfilosofia

Koulutus perustuu aikuispedagogiikkaan ja vaatii vahvaa itseohjautuvuutta. Merkittävässä
roolissa on opiskelijan itsearviointi ja kollegiaalinen vertaisarviointi, joita käytetään erilaisissa
koulutuksen harjoitteissa. Koulutuksen yksi työmuoto on opiskelijakollegan kirjallisten töiden
lukeminen ja vertaisryhmäpohdinnat. Koulutusmateriaaliin tulee tutustua ennakkoon ja
seminaaripäivissä käydään syventäviä keskusteluja liittyen käsiteltäviin teemoihin.


Tavoitteet

Koulutus antaa yleisnäkemyksen ihmisen kasvuun ja kehitykseen sekä ratkaisu- ja
voimavarakeskeisiin metodeihin lasten ja nuorten kohtaamisessa. Koulutuksen käytyään
osallistujalla on paremmat valmiudet toimia lasten ja nuorten hyvinvointia edistäen ja ongelmia
ennalta ehkäisten.

Tässä koulutuksessa oppimistavoitteet on jaoteltu neljään kategoriaan:

 1. Ratkaisukeskeisyyden taustafilosofia, ihmiskäsitys ja asenne
  • Osaat luoda lasten/nuorten kanssa toimiessasi toiveikkuutta ja valaa heihin
  pystyvyysuskoa.
  • Otat puheeksi nuorten ja lasten yksilölliset vahvuudet ja huomioit heidän osaamisensa.
  • Näet mahdollisuuksia ja osaat käyttää luovuuttasi uusien vaihtoehtojen ja näkökulmien
  laajentamisessa.
  • Olet aidosti ja arvostavasti läsnä ja rakennat luottamusta.
 2. Menetelmätaidot
  • Hallitset asteikon monipuolisen käytön.
  • Käytät visuaalisia apuvälineitä tarkoituksenmukaisesti ja oppimista edistäen (fläppi,
  valokuvat, piirtäminen jne.)
  • Osaat käyttää poikkeuskysymyksiä, selviytymiskysymyksiä, voimaannuttavaa visiointia,
  ihmekysymyksen eri variaatioita, näkökulman vaihtamisen taitoa, tarinallisuutta,
  ulkoistamista, sopivaa huumoria ja muita ratkaisukeskeisiä menetelmiä oikea-aikaisesti.
  • Normalisoit ja/tai validoit asiakkaan tunteita ja kokemuksia.
 3. Prosessinohjaustaidot
  • Käytät avoimia kysymyksiä ja oivallutat asiakkaiden omaa ajattelua.
  • Osaat liikkua joustavasti ratkaisukeskeisen ohjausprosessin eri osien välillä. Luot
  luottamusta, toimit tavoitteellisesti yhteistyössä asiakkaasi kanssa, vaalit ja edistät
  motivaatiota ja pystyvyysuskoa, oivallutat vahvojen kysymysten kautta ja vastuutat
  lasta/nuorta ikätasoisesti tekemään oman elämänsä myönteisiä muutoksia käytännössä.
 4. Asiakasryhmän kehityksellisen kontekstin huomiointi
  • Huomioit nuoruuden eri kehitysvaiheet ja herkkyyskaudet ohjaustyössäsi.
  • Ymmärrät riittävästi neuropsykiatrista diagnostiikkaa takertumatta kuitenkaan siihen
  liikaa.
  • Hyödynnät asiakkaan sosiaalisen kontekstin, vertaistuen ja lähipiirin
  yhteistyömahdollisuudet.
  • Hyödynnät lasten/nuorten omat kiinnostuksen kohteet heidän edistymisessään.


Sisältö


Koulutuksen painopistealueina ovat ratkaisukeskeinen taustafilosofia ja voimavarakeskeiset työmenetelmät
myönteisen muutoksen edesauttamiseksi vuorovaikutuksellisessa ohjaustyössä. 

Koulutuksessa käsiteltäviä teemoja:

Ratkaisukeskeisen työotteen perusteet, ratkaisukeskeisen työskentelyn prosessimalli
Ratkaisukeskeisiä perustyömenetelmiä
Ihmisen psyykkinen kasvu ja kehitys
Nuorten masennus, ryhmämuotoiset menetelmät nuorten tukemisessa
Lasten ja nuorten mielenterveys ja psykoterapia, ADHD, ADD, Asperger ja muut neuropsykiatriset oirekuvat
Nuorten sukupuolisuus ja seksuaalisuus
Nuorten pelot ja ahdistuneisuushäiriöt
Syömishäiriöt
Nuorten päihdeongelmat
Itsetunto-ongelmat
Nuorten stressi, kriisit ja traumat
Itsetuhoisuus
Mindfulness/tietoisuustaidotpsykoterapiassa


Koulutuksen rakenne
Opetus järjestetään monimuotokoulutuksena, johon sisältyy 10 päivää lähiopetusta. Koulutukseen kuuluu itsenäisiä
harjoituksia, kirjallisuuden reflektointia, asiakastyöskentelyä, vertaisryhmätyöskentelyä lähijaksojen välissä sekä
kirjallisia välitehtäviä ja opinnäytetyö, joka on ratkaisukeskeinen omaan työhön liittyvä kehittämishanke, joka
toteutetaan nuorten kanssa.
Seminaaripäivät koostuvat aamupäivän käytännönläheisestä teoriasta ja iltapäivän käytännön harjoittelusta ja
työnohjauksellisesta osuudesta.

Pienet muutokset koulutusrakenteissa ovat mahdollisia jatkuvan kehittämistyön edistämiseksi.

Soveltava oman työn kehittämishanke eli opinnäytetyö
Koulutukseen kuuluu soveltava oman työn kehittämishanke. Se on esimerkiksi ratkaisukeskeisten menetelmien
hyödyntämistä ja kokeilemista omassa työkontekstissa nuorten parissa. Tästä tehdään kirjallinen raportti ja analyysi
(noin 10 sivua).

Asiakastyö ja sen raportointi
Koulutukseen kuuluu vähintään 50h (vähintään viiden eri asiakkaan kanssa) oikeaa lyhytterapeuttista asiakastyötä
koulutuksen aikana. Osa asiakastyöstä nauhoitetaan asiakkaan luvalla ja opiskelija tekee siitä oppimisanalyysin.
Vastuukouluttajat hyväksyvät raportoinnin.

Vertaisryhmätapaamiset
Vertaisryhmätapaamiset tapahtuvat lähipäivien ulkopuolella noin kerran kuukaudessa pienryhmissä. Tapaamiset
voivat olla jonkun vertaisopiskelijan työpaikalla ja liittyä oikeiden asiakkaiden kohtaamiseen ja ratkaisukeskeisen
työotteen harjoittelemiseen ja vertaispalautteen antamiseen. Vertaisryhmätapaamisia voidaan myös käyttää
kirjallisuuden teemojen syventämiseen, opinnäytetyön sparraamiseen tai muuhun oman oppimisen edistämiseen.
Vertaistapaamista raportoidaan vastuukouluttajille.

Poissaolot
Koulutukseen kuuluu 100% suoritusvelvollisuus.

Kouluttajat

Koulutusjohtaja, yhteyshenkilö:

Sirkku  Ruutu PsM, KM, ratkaisukeskeinen VET-psykoterapeutti, kognitiivinen lyhytterapeutti, työnohjaaja, tietokirjailija
sirkku.ruutu@siria.fi.  

Pääkouluttaja:
• Katriina Lyttinen, ratkaisukeskeinen psykoterapeutti, työnohjaaja, psykiatrinen sairaanhoitaja

Muut kouluttajat:
• Maria Matilainen, Lasten ja nuorten psykoterapeutti, Neuropsykiatrinen valmentaja, Erityisopettaja
• Marjo Kokko, ratkaisukeskeinen psykoterapeutti,
• Johanna Perttilä, KM, ratkaisukeskeinen psykoterapeutti, työnohjaaja

Hakulomakkeella kysyttävät asiat

 1. Peruskoulutukseksi soveltuu sosiaali-, terveys-, opetus- tai kasvatusalan ammatillisen
  opistoasteen, ammattikorkeakoulun- tai muun soveltuvan alan tutkinto. Taustakoulutuksesi ja
  työkokemuksesi sosiaali-, kasvatus- tai terveysalalta (tai muu
  soveltuva tutkinto). Mikä tutkinto, missä ja milloin suoritettu?
 2.  Koulutukseen osallistuminen edellyttää mahdollisuutta työskennellä nuorten kanssa. Pystytkö
  suorittamaan nuorten valmentamiseen liittyvän asiakasharjoittelun (50h) omassa työpaikassasi?
  Kyllä/Ei
  a. Jos pystyt, millaisista nuorista asiakaskuntasi koostuu?
  b. Jos et pysty, sinun tulee itse hankkia asiakkaasi esim. vapaaehtoistyön kautta. Mitä ideoita
  sinulla on, miten aiot hankkia asiakkaasi?
 3. Koulutus perustuu aikuispedagogiikkaan ja vaatii itseohjautuvuutta. Jokaisen
  seminaaripäivän välissä on luettavaa kirjallisuutta. Miten kykenevä olet
  huolehtimaan suunnitelmallisesta ja itsenäisestä omien opintojesi aikataulussa
  pysymisestä? (asteikolla 1-10)? Perustele numeerinen vastauksesi, kiitos.
 4. Koulutuksen yksi työmuoto on opiskelijakollegan kirjallisten töiden lukeminen ja
  vertaisryhmäpohdinnat. Miten sitoutunut olet löytämään yhteistä aikaa
  vertaiskeskusteluihin seminaaripäivien ulkopuolella (0-10)?
 5.  Koulutuksessa harjoitellaan nuorten valmentamiseen soveltuvia työmenetelmiä pienryhmissä.
  Tämä edellyttää kykyä ja halua jakaa oman elämän pienehköjä työstettäviä teemoja ja eläytyä
  nuorten maailmaan. Miten halukas koet olevasi tämänkaltaiseen työskentelyyn?
 6. Kuinka kykenevä koet olevasi itsearviointiin ja vertaisarviointiin opinnoissa?
 7.  Mitkä ominaisuudet tekevät sinusta omasta mielestäsi soveltuvan nuorten valmentajaksi?
 8.  Kerro lyhyesti, miksi juuri tämä koulutus kiinnostaa sinua.
 9. Asteikolla 0-10, paljonko koet, että sinulla on tällä hetkellä psyykkistä energiaa
  suoriutua vaativasta koulutuksesta? Kerro, millainen yleinen elämäntilanteesi on

Lisätiedot

Tampereen kesäyliopisto rehtori Anu Urhemaa, anu.urhemaa@tampereenkesayliopisto.fi, puh 040 706 5606.

Sisältöasiat koulutuksen johtaja Sirkku Ruutu, sirkku.ruutu@siria.fi

Opintopisteet

20

Ilmoittautumisen tilanne

Ilmoittautuminen on päättynyt

Kurssin ajankohta

31.1.2024 - 20.12.2024

Ilmoittautuminen alkaa

6.3.2023

Ilmoittautuminen päättyy

19.12.2023

Kurssimaksu

2900€