Avoin yliopisto-opetusTulevaisuudentutkimus

Tulevaisuudentutkimuksen opintokokonaisuus 25 op

Vastaava yliopisto - Tiedekunta/Yksikkö

Turun yliopisto - Kauppakorkeakoulu

Opetuspaikka ja -aika (ennakkotieto)

Opinnot alkavat verkossa 9.1.2024. Tarkat aikataulut näet yksittäisten opintojaksojen tiedoista. 

Kohderyhmä

Tulevaisuudentutkimus on tiedonala, joka tarjoaa käyttöön tietoa, työkaluja ja menetelmiä vaihtoehtoisten tulevaisuuksien hahmottamisen, analysoinnin ja tekemisen sekä päätöksenteon tueksi. Opintokokonaisuuden aikana tutustutaan sekä tulevaisuudentutkimuksen käytännönläheiseen soveltamiseen että tiedonalan akateemisiin erityispiirteisiin ja tutkimusmenetelmiin. Monitieteisenä alana tulevaisuudentutkimus tarjoaa holistisia menetelmiä ja lähestymistapoja hahmottaa muutosta.

Tulevaisuudentutkimusta ja ennakointia tarvitaan hyvin erilaisissa työtehtävissä yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin organisaatioissa tai vaikka yrittäjänä. Tulevaisuudentutkimusta ja ennakointia hyödynnetään esimerkiksi yhdyskuntasuunnittelussa ja osaamistarpeiden ennakoinnissa, asiantuntija-, ohjaus-, strategia-, tuotekehitys-, suunnittelu-, konsultointi- ja muissa kehittämistehtävissä.

 

Suoritustapa

Opinnot järjestetään monimuoto-opintoina. Opetuksessa keskeistä on monitieteisuus, tieteiden ja käytännön vuorovaikutus sekä opetuksen monimuotoisuus. Opiskelijana osallistut aktiivisesti opintoryhmä- ja verkkotyöskentelyyn ja verkkovälitteisille luennoille sekä kirjoitat yksilö- ja ryhmätöinä laadittavia harjoitustehtäviä ja esseitä. Opiskeluasi tukee tuutorin ohjaama ryhmätyöskentely Tampereen kesäyliopistossa. Ryhmä kokoontuu vuoden ajan. Opiskelun tukena on verkko-oppimisympäristön (Moodle) oppimateriaali ja keskustelualueet. Opetus järjestetään tietoverkkojen välityksellä (esim. AC-luennot, Moodle, eDelfoi ja Second Life) Opintosuoritusten arvioinnissa käytetään asteikkoa 1-5 tai asteikkoa hyväksytty-hylätty.

 

Sisältö

Monitieteisenä alana tulevaisuudentutkimus tarjoaa holistisia menetelmiä ja lähestymistapoja hahmottaa muutosta. Kyseessä on valtakunnallinen sivuaine ja opintojaksoille osallistuu opiskelijoita useista suomalaisista yliopistoista. Myös paikalliset opintoryhmät ovat monitieteisiä ja lisäksi monitieteisyys huomioidaan monipuolisissa oppimistehtävissä.

Tulevaisuudentutkimusta ja ennakointia tarvitaan hyvin erilaisissa työtehtävissä yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin organisaatioissa. Tulevaisuudentutkimusta ja ennakointia hyödynnetään esim. yhdyskuntasuunnittelussa ja osaamistarpeiden ennakoinnissa, asiantuntija-, ohjaus-, strategia-, tuotekehitys-, suunnittelu-, konsultointi- tai muissa kehittämistehtävissä niin yksityisellä kuin julkisella sektorilla, järjestöissä tai vaikka yrittäjänä.

Kokonaisuuden hyväksytysti suoritettuaan opiskelija kykenee kriittisesti analysoimaan yhteiskunnallista tulevaisuuskeskustelua ja osallistumaan siihen vahvalla tietopohjalla. Hän hallitsee myös pienimuotoiseen ennakointitutkimuksen suunnittelun ja toteutuksen valitsemallaan tulevaisuudentutkimuksen menetelmällä. Lisäksi opiskelija kykenee arvioimaan monitieteisten tutkimuskysymysten haasteita ja hahmottamaan tulevaisuudentutkimuksen menetelmäkenttää ja menetelmien yhteiskäytön mahdollisuuksia ja haasteita.

 

Opinnot alkavat tammikuussa 2024. Opintoihin sisältyy opintoryhmä- ja verkkotyöskentelyä, verkkovälitteisiä luentoja sekä käytäntöä ja akateemisuutta yhdistäviä harjoituksia.

 

Tulevaisuudentutkimuksen perusopintoihin kuuluvat seuraavat opintojaksot ja niiden aikataulut:

TUTU1 Tulevaisuusajattelu ja skenaariot 5 op

TUTU2 Tulevaisuudentutkimuksen menetelmät 5 op

TUTU3 Tulevaisuudentutkimuksen menetelmien soveltaminen 5 op (verkkokurssi)

TUTU4 Tulevaisuudentutkimuksen tieteellinen perusta 5 op (verkkokurssi)

TUTU5 Vaihtuvateemainen tulevaisuudentutkimuksen opintojakso 5 op, kesä 2024

 

Tutu 1, 2, 4 ja 5 soveltuvat myös yksittäisiksi opintojaksoiksi. Tutu 3 osallistuminen edellyttää 1 ja 2 hyväksyttyä suorittamista tai vastaavia tietoja.

 

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintokokonaisuuden hinta on 560 €. Ilmoittautumisen yhteydessä maksetaan verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon 310 €.

Turun yliopiston avoimen yliopiston opintomaksun 250 € opiskelija maksaa avoimeen yliopistoon ilmoittautumisen yhteydessä. Ohjeet avoimeen yliopistoon ilmoittautumisesta lähetetään sähköpostitse ennen opintojakson alkua. Opintomaksu ei ole sidoksissa opintosuorituksiin, vaan se on maksu määräaikaisesta ja rajatusta opinto-oikeudesta ja se sisältää verkkomateriaalit ja verkko-opetukset.

Mikäli työnantajasi / yrityksesi maksaa koulutuksen laskulla, Tampereen kesäyliopisto laskuttaa opintokokonaisuuden koko hinnan 560 € ja maksaa puolestasi Turun yliopiston avoimen yliopiston opintomaksun 250 €. 

Tiedot ilmoitettu ennakkotietona. 

Opintopisteet

25

Ilmoittautumisen tilanne

Ilmoittautuminen on päättynyt

Kurssin ajankohta

1.1.2024 - 31.12.2024

Ilmoittautuminen alkaa

2.10.2023

Ilmoittautuminen päättyy

7.1.2024

Kurssimaksu

560€