Psykofyysisen psykoterapian perusteet 30 op – Tampereen kesayliopisto

Kehitä ammatillista osaamistasiSosiaali- ja terveysala

Psykofyysisen psykoterapian perusteet 30 op

9.10.2024 - 11.4.2025

Paikka: Tampereen kesäyliopiston koulutustilat, os. Yliopistonkatu 60 A

Kohderyhmä

Psykoterapeutit, psykologit, psykiatrit, yleislääkärit, psykoterapiakoulutuksessa olevat opiskelijat, sosiaalityöntekijät, fysioterapeutit, toimintaterapeutit ja muut psykofyysisestä asiakastyöstä kiinnostuneet sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöt.

Opiskelijat valitaan hakemusten perusteella (kirjallinen hakulomake, haku alkaa tammikuussa 2023). Opiskelijavalinnoissa painotetaan koulutusta, kliinistä työkokemusta ja/tai kokemusta psykofyysisestä työskentelystä sekä motivaatiota.

Osallistumismaksu

2250 € (alv 0 %) . Koulutus laskutetaan kolmessa erässä. 

Koulutuskuvaus

Psykofyysisen psykoterapian perusteiden koulutus on integratiivinen menetelmäkoulutus, joka pohjaa George Downingin kehittämään kehokeskeisen terapian menetelmään. Asiakkaita autetaan muuttamaan sekä ajatusmallejaan että kehollisen järjestäytymisen tapojaan. Apuna käytetään myös tietoisen hyväksyvän läsnäolon ja mielentämisen työtapoja. Menetelmää voidaan käyttää sekä aikuisten että lasten kanssa työskentelyssä.

Kehokeskeistä lähestymistapaa voidaan hyödyntää sekä lyhyt- että pidempikestoisissa työskentelysuhteissa.

Eri suuntausten (kognitiivinen, ratkaisukeskeinen, psykodynaaminen, gestalt, perheterapia jne.) ammattilaiset voivat yhdistää kehokeskeisen lähestymistavan työtapoja omaan viitekehykseensä.  

Osa-alueet

Psykofyysisen psykoterapian teoreettinen tietoperusta

Psykofyysisen psykoterapian menetelmäosaaminen:

 • Kehollisten menetelmien yhdistäminen verbaaliseen terapiaan
 • Vuorovaikutusosaaminen: Keholliset menetelmät ja vuorovaikutus
 • Keholliset menetelmät tunteiden säätelyssä
 • Keholliset menetelmät traumatisoituneiden asiakkaiden kanssa

Psykofyysisen psykoterapian reflektio- ja eettinen osaaminen:

 • oman työskentelyn arviointi ja kehittäminen
 • eettinen ja turvallinen terapiatyöskentely

Koulutuksen suoritettuaan opiskelija osaa

 • ohjata asiakkaita havainnoimaan kehollisia kokemuksiaan
 • ohjata asiakkaita sanoittamaan ja reflektoimaan kehollisia kokemuksiaan
 • motivoida asiakkaita, joita kehollisen kokemuksen tarkastelu pelottaa tai arveluttaa
 • auttaa asiakkaita tunnistamaan ja säätelemään tunteitaan ja vireystilojaan
 • ohjata asiakkaita löytämään uusia kehon järjestäytymisen tapoja ja selviytymiskeinoja, joiden avulla tulla toimeen vaikeidenkin oireiden kanssa
 • ohjata asiakkaita vaikuttamaan keholliseen olemiseensa ja ilmaisuunsa tavoilla, jotka mahdollistavat toimivamman vuorovaikutuksen muiden ihmisten kanssa
 • yhdistää läsnäolon ja kehotietoisuuden suhtautumistapoja työskentelyynsä
 • tuoda työskentelyyn sanallisen kommunikaation lisäksi terapiasuhteen kehollisia näkökulmia.

Osaamisen arviointi ja suorittaminen

Tästä koulutuksesta on mahdollista saada hyväksytty suoritusmerkintä OPH:n ylläpitämään Oma Opintopolku -palveluun. Osaamisperusteisesti kuvattujen ja opintopisteytettyjen koulutusten on tarkoitus parantaa mahdollisuuksiasi todentaa hankittua osaamista ja sisällyttää se osaksi yksilöllisiä oppimispolkujasi. Suostumusta kysytään koulutuksen alkaessa. Lisätietoja

Hyväksytty / hylätty. Osaamisen arvioinnin perustana on aktiivinen osallistuminen seminaariopetukseen ja pienryhmätyöskentelyyn. Oppimista arvioidaan läpi koko koulutusprosessin jatkuvassa dialogissa opiskelijan kanssa. Osaamista osoitetaan myös kirjallisuusreferaatin ja kirjallisen lopputyön avulla. Tarkemmat arviointikriteerit tiedotetaan koulutuksen alkaessa opiskelijaryhmälle.

Arviointikriteerit

Hyväksytty osaaminen edellyttää riittävää tietoperustan hallintaa ja sen soveltamista. 

Opiskelija osaa

 • osoittaa perehtyneisyytensä psykofyysisen näkökulman tietoperustaan
 • osaa reflektoida psykofyysisen näkökulman soveltamista omassa työssään
 • osaa arvioida työskentelynsä eettisyyttä ja turvallisuutta psykofyysisessä kehyksessä
 • osoittaa perehtyneensä koulutuksen edellyttämällä tavalla annettuun kirjallisuuteen
 • yhdistää oman ammattinsa teoreettista kehystä psykofyysiseen työskentelyyn
 • osaa arvioida kehittymistään edellä mainituissa osaamisen alueissa.

Seminaarit

Päivä 1 klo 10-17, päivä 2 ja 3 klo 9-16. Lisäksi vähintään 4 pienryhmätapaamista seminaarien välissä (ryhmiin jakaudutaan ja aikataulut sovitaan 1. seminaarissa).

Seminaari I: Kehollisten menetelmien yhdistäminen keskusteluun perustuvaan työskentelyyn 9.-11.10.2024

Seminaarissa havainnollistamme ja harjoittelemme erilaisia kehollisia työskentelytapoja. Painopiste on siinä, miten käytämme kehollisia menetelmiä keskusteluun perustuvan työskentelyn rikastamiseen ja syventämiseen. Seminaarissa opettelemme strukturoimaan kehollisia menetelmiä sisältävää vuorovaikutusta. Harjoittelun lisäksi valotetaan kehopsykoterapian / psykofyysisen psykoterapian teoreettista perustaa.

Seminaari II: Keholliset menetelmät ja vuorovaikutus 30.10.-1.11.2024

Psykofyysinen psykoterapia keskittyy auttamaan asiakkaita heidän tärkeissä vuorovaikutussuhteissaan: puolison, lapsen, muiden perheenjäsenten, ystävien tai kollegoiden kanssa. Lasten ja nuorten terapiassa keskitytään sekä vertaissuhteisiin että perhesuhteisiin. Tässä seminaarissa tarkastelemme sitä, miten ammattihenkilö voi työskennellä potilaan vuorovaikutussuhteiden kanssa. Käymme sekä kokemuksellisesti että teoreettisesti läpi ammattihenkilön ja asiakkaan välistä suhdetta ja siihen liittyviä käsitteitä (transferenssi, vastatransferenssi, mielentäminen, empatia).

Seminaari III: Keholliset menetelmät tunteiden säätelyssä 12.-14.2.2025

Keholliset menetelmät voivat olla erittäin hyödyllisiä tunteiden säätelyn opettelussa. Tässä seminaarissa opettelemme sitä, miten asiakkaita voi auttaa sietämään ja rauhoittamaan vaikeita tunteita ja vahvistamaan tunteidensäätelytaitojaan. Tutustumme myös kehollisiin säätelykeinoihin, jotka voivat auttaa tulemaan toimeen haastavien tunteiden ja käyttäytymisen kanssa. Tutustumme itsesäätelyn että vuorovaikutteisen säätelyn käsitteisiin ja harjoittelemme säätelyä sekä asiakkaan auttamiseksi että ammattihenkilön työssäjaksamisen tukemiseksi.

Seminaari IV: Traumaseminaari 12.-14.3.2025

Keholliset menetelmät tarjoavat erityisiä työtapoja työskentelyyn traumaoireista kärsivien asiakkaiden kanssa. Harjoittelemme keinoja, joiden avulla asiakasta voidaan auttaa selviytymään traumaattisten kokemusten vaikutusten kanssa. Kehollisin työtavoin voidaan myös oppia vireystilan säätelyä ja vakauttamista, työstää traumamuistoja sekä auttaa potilaita löytämään uudenlaisia toimintamalleja vuorovaikutussuhteissa traumaperäisten defensiivisten mallien sijaan. Tämän jakson alussa opiskelijat myös esittelevät toisilleen lukemaansa kirjallisuutta ja sen pohjalta kirjoittamansa referaatit.

Seminaari V: Lopputyö- ja lopetusseminaari 9.-11.4.2025

Tässä seminaarissa jaetaan kokemuksia ja oivalluksia koulutuksen kirjallisten lopputöiden pohjalta. Seminaarin tavoitteena on vetää yhteen aiemmissa seminaareissa ja kirjallisuuden pohjalta opittua sekä ideoida sitä, miten kukin voi soveltaa koulutuksen antia omassa työssään. Seminaari on koulutuksen viimeinen, joten toisena teemana on prosessin lopetus ja reflektointi. Teemme myös kokemuksellista, kehollista työskentelyä. Lopetusseminaariin kuuluu loppujuhla (iltajuhla pe) ja todistusten jako (la).

Opetusmenetelmät

Seminaarit perustuvat kokemukselliseen oppimiseen. Opiskelijat työskentelevät pareissa ja pienryhmissä harjoitellen erilaisia kehollisia työskentelymenetelmiä. Pienryhmätyöskentelyn kautta on mahdollista saada kokemuksia niin asiakkaan, terapeutin kuin havainnoijankin rooleista. Käytännön harjoittelun lisäksi opetus sisältää teoriaa, keskustelua ja opetuksellisia havainnollistuksia työskentelystä.

Seminaarien lisäksi koulutusvaatimuksiin kuuluu opitun reflektointiin ja harjoitteluun keskittyvät pienryhmätapaamiset seminaarien välillä, kirjallisuusreferaatin ja oppimispäiväkirjan laatiminen sekä kirjallinen lopputyö.

Lähiopetus (64 %) ja itsenäinen työskentely (36 %). Opiskelu koostuu seuraavista oppimistavoista:

 • Luento-opetusta, ryhmäkeskustelua, kehollisia harjoituksia, menetelmädemonstraatioita (vuorovaikutteinen luento)
 • Pienryhmäharjoittelua (harjoitukset ohjattuna ja oman työn osana)
 • Lopputöiden esittelyt (seminaarit ja oman osaamisen esittely) 
 • Itsenäistä pienryhmätyöskentelyä seminaarien välissä 

20 op

Kirjallisuus, kirjalliset tehtävät ja muu itsenäinen työskentely:

 • Seminaarikirjallisuuteen perehtyminen, n. 1 000 sivua (sis. muiden referaattien lukeminen)
 • Kirjallisuusreferaatti 2 sivua (200 sivua luettavaa + kirjoittaminen)
 • Lopputyö 12-15 sivua (seminaarien, kirjallisuuden, harjoittelun ja oppimispäiväkirjan pohjalta)
 • Oppimispäiväkirja 10 sivua, jossa reflektoidaan itsenäistä harjoittelua asiakastyössä ja pienryhmätyöskentelyä seminaarien välissä.
 • Oppimisympäristöön tutustuminen ja toiminnallinen verkko-opiskelu (mm. keskustelut ja kommentoinnit)

10 op

Koulutuksen kokonaislaajuus on 30 opintopistettä.

Kouluttajat

Minna Martin, psykologi, psykoterapeutti VET.

Jaana Rajaveräjä, TtM, psykoterapeutti, kehopsykoterapeutti ja työnohjaaja.

Haku koulutukseen

Koulutusvalinnat on tehty. Valinnat tehtiin ennen hakuajan päättymistä, koska hakemuksia tuli runsaasti enemmän kuin vapaita paikkoja on, ja hakujärjestys vaikutti valintaan. 

Koulutukseen 23.2. mennessä tulleet hakemukset on käsitelty. Koulutukseen valituille ja muille hakeneille on ilmoitettu päätöksistä. Otamme edelleen vastaan hakemuksia varasijoille.


 •  > Hakulomake 

 • Hakulomakkeissa kiinnitetään huomiota seuraaviin kriteereihin:
  * Psykoterapeutti- tai muu hoito- ja terveysalan koulutus
  * Kokemus kliinisestä potilastyöstä ja psykofyysisistä menetelmistä
  * Motivaatio koulutukseen!

Hakemukset ovat sitovia 10.6.2024 alkaen. Tutustu perumisehtoihimme ennen hakemuksen jättämistä:

Perumisehdot

Lisätiedot ja kysymykset:

Sanna Vaurula, puh. 040-3573232
Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Opettaja

Jaana Rajaveräjä ja Minna Martin

Opintopisteet

30

Ilmoittautumisen tilanne

Hakuohjeet mainittu kuvauksessa

Kurssin ajankohta

9.10.2024 - 11.4.2025

Kurssimaksu

2250€