Opetushallinnon kurssi – Tampereen kesayliopisto

Kehitä ammatillista osaamistasiOpetus, kasvatus ja ohjaus

Opetushallinnon kurssi

Opetushallinnon kurssi

Aika: ma–ke 10.–12.6.2024

  • ma 10.6.2024 klo 10.00 – 17.00
  • ti 11.6.2024 klo 9.00 – 17.00
  • ke 12.6.2024 klo 9.00 – 15.00

Laajuus: 20 oppituntia (à 45 min.)

Kurssi järjestetään etäopetuksena Zoom-verkkokokousjärjestelmän avulla yhteistyössä Keski-Pohjanmaan ja Kainuun kesäyliopistojen kanssa. 

Saat linkin ja ohjeet osallistumiseen sähköpostitse ennen kurssin alkua.

Kouluttaja

OTK Lauri Liusvaara

Lauri Liusvaaralla on työkokemusta OPH:sta, OAJ:sta ja OPM:stä. Hän on kirjoittanut oppikirjoja rehtoreille ja sivistystoimen johdolle sekä toiminut rehtoreiden ja opettajien täydennyskouluttajana yli 15 vuoden ajan. Liusvaara on toiminut Opetushallinnon tutkinnon kouluttajana ja tentaattorina useita vuosia.

Kohderyhmä

Kurssi soveltuu opetushallinnon tutkintoon valmistautuville. Kurssi ei ole tutkinnon osasuoritus. Tutkinto suoritetaan tenttimällä (ks. alempana). Opetushallinnon tutkinto on tarkoitettu hallinnollisissa tehtävissä opetusalalla toimiville ja opetusalan esimies- ja hallintotehtäviin hakeutuville. Opetushallituksen hyväksymien perusteiden mukaisen opetushallinnon tutkinnon suorittaminen osoittaa, että henkilöllä on riittävä rehtorin tehtävässä edellytettävä opetushallinnon tuntemus (Asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 986/1998, 2§).

Asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista

Oppimateriaali

Kurssilla käytetään kouluttajan valmistamaa materiaalia, joka jaetaan osallistujille sähköisesti.

Tiedot opetushallinnon kuulusteluissa vaadittavasta materiaalista löytyvät Opetushallituksen sivuilta. Materiaaliin kannattaa mahdollisuuksien mukaan tutustua jo ennen kurssia.

Ilmoittautuminen Opetushallinnon kurssille

Opetushallinnon kurssille ilmoittaudutaan tämän sivun kautta klikkaamalla Ilmoittaudu-painiketta, täyttämällä ilmoittautumislomake ja maksamalla kurssimaksu verkkomaksuna.

Kuulustelut

Opetushallinnon kuulusteluita järjestetään Tampereen kesäyliopistossa ympäri vuoden kerran kuukaudessa.

Vuoden 2024 kuulustelupäivät löydät täältä.

Kuulustelut järjestetään Tampereen kesäyliopiston tai Tampereen yliopiston tiloissa, ellei muuta ole ilmoitettu. Tenttisali ilmoitetaan tenttikalenterissa.

Tulethan tenttiin vain terveenä!  

Tavoitteet

Opetushallinnon tutkinto ja kuulustelut
Tutkinnon tavoitteena on, että tutkinnon suorittanut on saavuttanut sellaiset hallinnolliset perustiedot ja -taidot, joita perusopetuslaissa, lukiolaissa, ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa, vapaasta sivistystyöstä annetussa laissa ja taiteen perusopetuksesta annetussa laissa tarkoitetun rehtorin tai muun vaativan opetushallinnon tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää.

Tutkinnon sisältö

Opetushallinnon tutkinnon laajuus on 15 opintopistettä. Tutkinto jakautuu kahteen osaan ja käsittää seuraavat sisältöalueet:

A-osa: Hallinnon perusteet (8 opintopistettä)

1. Yleishallinto, julkisuus, tietosuoja sekä kunnallishallinto
2. Opetustoimen hallinto
3. Opetustoimen rahoitusjärjestelmä

B-osa: Rehtorin johtamisroolit (7 opintopistettä)

1. Rehtori koulun toiminnasta vastaavana johtajana
2. Rehtori pedagogisena johtajana
3. Rehtori henkilöstöjohtajana (palvelussuhde ja lakimääräiset velvoitteet)

Suoritustapa

Tutkinto suoritetaan kahtena kirjallisena kuulusteluna (A- ja B-osa). Tutkinto suositellaan suoritettavaksi kahdessa erillisessä kirjallisessa kuulustelussa (A- ja B-osa eri tenttikerroilla).

Tutkinnon A- ja B-osan tenttikysymykset voivat olla monivalinta- tai esseekysymyksiä. Sekä A- että B-osassa on kummassakin kolme osa-aluetta, jotka kaikki arvostellaan omana osa-alueenaan. Jos joku osa-alue tulee hylätyksi, niin vain hylätty osa uusitaan.

Sekä A- että B-osan kirjallinen kuulustelu kestää enintään neljä tuntia. Jos on kyse uusintatentistä (A- tai B-osa kokonaan tai niiden osa), on kuulusteluaika silloin enintään kolme tuntia. Kuulusteluun ei saa lisäaikaa, vaikka tenttisi tai uusisi samalla kerralla sekä A- että B-osaa.

Tutkinnon suorittaja saa kirjallisissa kuulusteluissa käyttää tutkintovaatimuksiin sisältyviä säädöksiä ja kirjallisuutta. Materiaali voi olla käsillä tentissä fyysisinä tai sähköisinä dokumentteina. Tenttijällä voi olla tentissä mukana mobiililaite tai tietokone, jota voi käyttää kaikenlaiseen tiedonhakuun, mutta ei yhteydenpitoon toiseen henkilöön. Tampereen yliopiston ja Tampereen kesäyliopiston tiloissa on käytettävissä avoin vierailijaverkko. Verkon häiriöiden varalta tenttijän kannattaa kuitenkin varautua siihen, että hänellä on myös omassa laitteessaan toimiva verkkoyhteys.

Kuulustelussa tutkinnon suorittajalla tulee olla mukana kirjoitusvälineet sekä kuvallinen henkilöllisyystodistus. Kysymyksiin vastataan käsin kirjoittamalla. Vastauspaperit jaetaan tenttipaikalla.

Tenttikysymykset ovat Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (julkisuuslaki) 24 § 1 mom 22-kohdan mukaan salassa pidettäviä. Salassapidon rikkominen on rangaistava teko.

Tutkinto tulee suorittaa ensimmäisestä hyväksytystä osasuorituksesta lukien kahden vuoden kuluessa. Muussa tapauksessa aikaisemmat osasuoritukset raukeavat. Tutkinnon suorittajan tulee itse huolehtia määräajoista.

Tutkintosuorituksia vastaanottavat ja arvioivat Opetushallituksen tehtävään nimeämät virkamiehet.
Yhteyshenkilöinä Opetushallituksessa toimivat Susanna Hörkkö ja Petri Keskinen:
opetushallinnontutkinto@oph.fi
Susanna Hörkkö puh. 0295331074
Petri Keskinen puh. 0295331093

Tentittävä materiaali

Opetushallinnon tutkintovaatimukset (tutkinnon perusteet) ovat opetushallituksen Internet-sivuilla https://www.oph.fi/fi/palvelut/opetushallinnon-tutkinto-ja-valmentava-koulutus

Opetushallinnon tutkinnon perusteet ja tutkintovaatimukset 11.4.2023 alkaen

Jos henkilö on suorittanut tutkinnon toisen osan, joko A- tai B-osan, 1.8.2022 voimaan tulleen määräyksen mukaisesti, myös tutkinnon jälkimmäisen osan voi suorittaa kyseisen määräyksen mukaisesti. Mahdollisuus tähän päättyy 28.2.2025. Maaliskuun 1.päivänä 2023 voimaan tulleen määräyksen osalta tämä mahdollisuus päättyy 31.8.2025.

Tutkinnon suorittajan on tunnettava tutkintovaatimuksiin sisältyviin säädöksiin tehdyt muutokset, jotka on julkaistu Suomen säädöskokoelmassa viimeistään kaksi kuukautta ennen kuulustelutilaisuutta.

Tutkinnon suorittajien tulee itse hankkia tutkintovaatimuksissa mainittu kirjallisuus sekä lait ja asetukset (esim. kirjastoista ja Internetistä).

Ilmoittautuminen kuulusteluihin

Kuulusteluihin ilmoittaudutaan viimeistään viikkoa ennen tenttipäivää Opetushallituksen OTI-järjestelmän kautta. Tutkintomaksu maksetaan verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä. Ilmoittautuminen on sitova. Jos henkilö on estynyt osallistumaan tenttiin ja toimittaa Opetushallitukseen lääkärintodistuksen esteestä, maksun voi saada hyväksi luetuksi toiseen tenttitilaisuuteen.

Kuulusteluihin ei tarvitse ilmoittautua erikseen Tampereen kesäyliopistoon, vaan ilmoittautuminen OTI-järjestelmään riittää.

Kuulustelu- ja tutkintomaksut

Opetushallitus perii tutkinnon suorittajalta tutkintomaksun 290 euroa (kattaa kaikki kustannukset uusintatenttejä lukuunottamatta). Tutkinnon osan uusimisesta peritään 98 euron maksu. Mahdolliset muutokset ilmenevät Opetushallituksen verkkosivuilta.

Suoritustiedot ja todistus

Suoritustiedot ylläpidetään OTI-järjestelmässä, josta lähetetään tenttitulos suorittajalle sähköpostitse. Osasuorituksen arviointiaika on 4 - 6 viikkoa. Kesälomakausi voi tuoda viivästyksiä tarkastuksessa. 

Tutkintotodistus muodostetaan OTI-järjestelmässä ja tulostetaan sieltä. Todistus tutkinnon suorittamisesta lähetetään tutkinnon suorittajalle sen jälkeen, kun kaikki tutkintoon sisältyvät suoritukset on hyväksytty.

Kurssin käyneiden kommentteja 

"Kouluttajan substanssiosaaminen ja kokemus oli erittäin vahvaa, paljon käytännön esimerkkejä ja tiiviistä koulutuskokonaisuudesta huolimatta jaksoi hyvin seurata ja olla mukana."                                    
"Asiantunteva luennoitsija, joka vastasi aktiivisesti kuuntelijoiden kysymyksiin opetuksensa aikana. Onnistunut kokonaisuus. Kiitokset."                        
"Kaikki toimi erittäin hyvin; niin tiedottaminen kuin ohjaaminen sähköisten alustojen käytössä. Koulutuksen sisältö oli hyödyllinen ja kouluttaja erittäin asiantunteva. Uskon, että kurssista oli minulle paljon hyötyä tenttiä ajatellen ja se antoi myös paljon ajattelemisen aihetta käytännön työn kannalta."    

Lisätiedot

Marja Hoivala, marja.hoivala(at)tampereenkesayliopisto.fi, puh. 040 761 5952
Tampereen kesäyliopiston toimisto, toimisto(at)tampereenkesayliopisto.fi, puh. 050 303 1178 


 

Tiedot on julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

Opettaja

OTK Lauri Liusvaara

Ilmoittautumisen tilanne

Enää muutama paikka jäljellä

Kurssin ajankohta

10.6.2024 - 12.6.2024

Ilmoittautuminen alkaa

11.8.2023

Ilmoittautuminen päättyy

2.6.2024

Kurssimaksu

240€

Ilmoittaudu