Kehitä ammatillista osaamistasiOpetus, kasvatus ja ohjaus

Oivaltava® Voimavara- ja vahvuuspainotteinen Mindfulness -ohjaajakoulutus

Maksuton infowebinaari 29.8. 

Ajankohta

Perjantaisin ja lauantaisin klo 9-16:

4.-5.10.2024

8.-9.11.2024

10.-11.1.2025

7.-8.2.2025

14.-15.3.2025

Kuvaus

Oivaltava® Mindfulness-ohjaajakoulutus – läsnäolon, itsetuntemuksen, voimavarojen lähteenä

Maailma ja todellisuus muuttuvat koko ajan. Muutokset koskettavat meitä jokaista. Me emme ole niin kuin älypuhelin, jonka akun voi kytkeä tarvittaessa virtalähteeseen. 

Muuttuvat, monimuotoiset toimintaympäristöt ja erilaiset elämäntilanteet haastavat meitä tiedostamaan hyvinvointimme lähteitä ja pitämään huolta voimavaroistamme ja tunnistamaan vahvuuksiamme entistäkin tietoisemmin. 

Oivaltava® Voimavara- ja vahvuuspainotteisessa Mindfulness- ohjaajakoulutuksessa vietät 10 arvokasta päivää itsesi ja tärkeiden teemojen parissa, kuten esimerkiksi:

 • Mitä läsnäolo juuri minulle merkitsee?
 • Tunnistanko asiat, jotka vievät tai tuovat minulle energiaa?
 • Millainen on minun laaja-alainen vahvuuspotentiaalini?
 • Miten voin hyödyntää vahvuuksiani hyvinvointini tukena monipuolisesti?
 • Tunnistanko tunteeni?
 • Millaisia ovat minun yksilölliset tapani reagoida ja ilmaista itseäni?
 • Miten voisin oppia tukemaan ja ohjaamaan muita kohti läsnäolotaitoja ja omia voimavaroja?

Koulutuksen aikana syvennät ymmärrystäsi mindfulnessin perusteista ja kehität ohjausosaamistasi sekä tutustut vahvuuspotentiaaleihin eri vahvuuslajien näkökulmasta. 

Koulutuksen eri jaksoissa yhdistät mindfulness-taidot voimavaroihin, hyvinvointiin, keskittymiskykyyn, tunnetaitoihin, tietoiseen vuorovaikutukseen, luovuuteen, itsensä johtamiseen ja ihmissuhteisiin. Koulutuksen aikana kehität myös omaa itsetuntemustasi monin eri tavoin.

Koulutuksen käytyäsi:

Osaat suunnitella ja toteuttaa mindfulness- perusteiden mukaisesti ja eettisten periaatteiden mukaisesti mindfulness-harjoituksia yksilöille ja ryhmille

Ymmärrät ja osaat kuvata mindfulness-harjoittelun vaikutukset kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille.

Tunnistat mindfulness-harjoitusten syventymisen omien kokemusten ja oivallusten kautta ja osaat reflektoida kokemuksiasi ja tarinaasi.

Ymmärrät ihmisten yksilöllisyyden kunnioittamisen keskeisyyden ohjaamisessa ja osaat tukea hyvinvointia, voimavaroja ja vahvuuksia myönteisellä tavalla.

Osaat soveltaa mindfulness -menetelmää itsensä johtamisessa sekä keskittymiskyvyn ja tunnesäätelyn edistämisessä sekä omalla kohdallasi että ohjaustyössäsi.

Ymmärrät ja osaat tukea emotionaalista turvallisuutta sekä tietoista vuorovaikutusta ohjaustyössäsi

Kohderyhmä

Koulutus soveltuu henkilöille, jotka haluavat syventää omia mindfulness-taitojaan ja oppia käyttämään mindfulness-pohjaisia menetelmiä työssään yksilöiden ja/tai ryhmien ohjaamisessa. Voit osallistua koulutukseen, jos sinulla on perustietoa mindfulnessista (kursseilla tai itse hankittu) ja omaa kokemusta mindfulnessin harjoittamisesta. Maksimiosallistujamäärä 12 henkilöä.
Koulutuksen tavoitteena on antaa valmiudet ohjata yksilöille ja ryhmille mindfulness-harjoitteita. Koulutuksen aikana myös omat mindfulness- ja läsnäolotaidot vahvistuvat ja syvenevät omien kokemusten ja niistä syntyvien oivallusten kautta.

Tavoite

Mieli pystyy rakentamaan uutta, levollisempaa suhdetta kaikkiin elämämme häiriötekijöihin. Tähän mielen luontaiseen taitoon perustuen on mahdollista elää levollisempaa elämää myrskyn ja kaaoksenkin keskellä. Mindfulnessia ei siten syyttä kutsuta mielen kuntosaliksi.
Koulutuksessamme pysähdyt itsesi ja omien voimavarojesi äärelle ja löydät polun hyvinvointisi vaalimiseen. Laajan vahvuusnäkemyksen myötä vahvistat myönteisiä voimavarojasi. Kehität myös tunnetaitojasi sekä myötätuntotaitoja itseä ja muita kohtaan.

Koulutus perustuu kokemukselliseen oppimiseen. Ohjaajuuden perusta luodaan omien harjoitusten kautta. Koulutuksen ja oman kokemuksellisen prosessin myötä saat välineitä ohjaajana toimiseen sekä mielen, ajatusten, uskomusten, tunteiden ja vahvuuksien kanssa työskentelyyn. Omat mindfulness- taidot lisääntyvät ja syvenevät omien kokemusten ja niistä syntyvien oivallusten kautta. Tunnistamalla oman ohjaajan äänesi, opit tunnistamaan tapoja, joilla voit viedä läsnäolotaitoja eteenpäin asiakkaillesi ja ohjattavillesi. Esimerkiksi opettajana saatat huomata oppilaidesi hyötyvän huomion suuntaamisen taidoista tai fysioterapeuttina pysähtyminen ja kehotietoisuus palvelevat myös hoitoprosessia. Ohjaajakoulutuksemme tavoitteena on antaa sinulle valmiudet ohjata mindfulness-harjoituksia sekä yksilöille että ryhmille.

Osaamistavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on antaa valmiudet ohjata yksilöille ja ryhmille mindfulness-harjoitteita itselle luontevimmalla tavalla. Koulutuksen aikana myös oma mindfulnessin harjoittaminen syvenee omien kokemusten ja niistä syntyvien oivallusten kautta.

Koulutuksen suoritettuasi osaat

 • kuvata mindfulnessin juuret ja harjoitteiden perusteet
 • tunnistaa mindfulness-harjoittamisen syventymisen omien kokemusten ja oivallusten kautta
 • kuvata mindfulness-harjoittelun vaikutuksia hyvinvointiin
 • soveltaa mindfulness -menetelmää keskittymiskykyyn, tunnetaitoihin, tietoiseen vuorovaikutukseen, luovuuteen ja itsensä johtamiseen.
 • omaat valmiudet ohjata mindfulness-harjoituksia yksilöille ja ryhmille.

Sisältö

Jakso 1 | Vahvuudet, kehotietoisuus ja stressin säätely 4.-5.10.

Tällä jaksolla tutustutaan mindfulnessin juuriin ja harjoittelun perusteisiin. Jaksolla syvennytään myös vahvuusajatteluun ja sen perusteisiin sekä kehotietoisuuden elementteihin ja rakennetaan keho-mieliyhteyttä. Jaksolla tunnistetaan myös omaan fyysiseen energiaan vaikuttavia tekijöitä ja vahvistetaan
myönteisiä stressin säätelykeinoja. Myös ensimmäiset askeleet kohti ohjaajuutta ja ohjaajan taitoja alkavat käytännön harjoitusten kautta.

Jakso 2 | Vahvuudet, ajattelutavat ja uskomukset 10.-11.1.2025

Tällä jaksolla tutustutaan itsensä johtamisen taitoihin, mm. ajattelumekanismit, ajatukset, myönteiset uskomukset ja tulkinnat. Vahvistetaan itsemyötätuntoa, sitä, miten voimme olla itsemme puolella. Myönteistä itsetuntemusta vahvistetaan myös vahvuuksien avulla ja otetaan askeleita reaktiivisuudesta
kohti proaktiivisuutta. Tällä jaksolla rakennetaan ohjaajuutta käytännön harjoituksilla ja syvennetään ohjaamiseen liittyvää osaamista.

Jakso 3 | Tunteet, tunnetaidot ja vahvuudet 7.-8.2.

Tällä jaksolla tutustutaan tunteisiin ja niiden ohjaavaan voimaan sekä syvennetään tunteisiin liittyviä elementtejä.

Jaksolla opitaan myös tunnetaitoja ja emotionaalisen kuormituksen säätelyä mindfulness-taitojen avulla. Jaksolla rakennetaan voimavaroja vahvuuksien ja myönteisten tunteiden avulla sekä tutustutaan tunteiden merkitykseen myös ohjaajuuden näkökulmasta.

Jakso 4 | Vuorovaikutus, ihmissuhteet, tarpeet ja turva sekä vahvuudet 14.-15.3.

Tällä jaksolla tutustutaan eri vuorovaikutuskanaviin ja avataan mindfulnessin merkitystä dialogisuudessa. Perehdymme myös ihmissuhteisiin ja mm. sisäiseen turvaan ja sekä tunteiden ja tarpeiden yhteyteen. Ohjaajuustaitoihin liittyvät ulottuvuudet syvenevät erilaisten, monipuolisten harjoitusten avulla.

Jakso 5 | Luovuus ja intuitio 4.-5.4.

Tällä jaksolla syvennytään huomion ja keskittymiskyvyn merkitykseen ja mindfulnessin vaikutukseen niissä. Jaksolla avataan myös polkua luovuuteen ja äykkääseen intuitioon.

Suoritustapa

Koulutusohjelma koostuu 5 lähiopetusjaksosta ja 10 lähiopetuspäivästä (sisältää myös hiljaisen päiväretriitin) ja koulutusjaksojen välillä pidettävistä 30-45 minuutin mittaisista verkkowebinaareista. Mahdollisuus poikkeustilanteissa myös etäyhteyteen. Ajankohdat sovitaan yhdessä ryhmän kanssa ja webinaarin voi kuunnella myös tallenteena. (Verkkotapaamisiin voit osallistua tietokoneella, tabletilla tai älypuhelimella). Koulutuksen aikana syvennymme monipuolisesti mindfulness-menetelmän käyttöön. Koulutus perustuu kokemukselliseen oppimiseen ja opetusmenetelminä ovat luennot, ohjausharjoitukset, omien harjoitusten reflektointi sekä mindfulness-kirjallisuuteen tutustuminen sekä kirjoista tehtävät referaatit ja valmennukselliset harjoitukset. Hiljainen päiväretriitti tukee sekä omaa harjoittelua että ohjaajavalmiuksia.

Suoritusmerkintä

Tästä koulutuksesta on mahdollista saada hyväksytty suoritusmerkintä OPH:n ylläpitämään Oma Opintopolku -palveluun. Osaamisperusteisesti kuvattujen ja opintopisteytettyjen koulutusten on tarkoitus parantaa mahdollisuuksiasi todentaa hankittua osaamista ja sisällyttää se osaksi yksilöllisiä oppimispolkujasi.  Suostumusta tieotjen siirtämiseen kysytään koulutuksen alkaessa. Lisätietoja: https://tampereenkesayliopisto.fi/opiskelijalle/osaamisperusteisuus/ 

Arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty.  Suoritustavat: osallistuminen opetukseen, kirjalliset työt, näyttötyö, itsenäinen harjoittelu ja oppimisen reflektointi. Lähtökohtaisesti edellytetään läsnäoloa joko lähitapaamisissa- tai poikkeustilanteissa etäyhteydellä. Poissaolojen korvaaminen sovitaan erikseen kouluttajien kanssa.

Osallistumismaksu

2050 €. Ilmoittautuessa maksetaan ennakkomaksu 250 € verkkomaksuna (tai tilataan lasku työnantajalle). Koulutuksen alkaessa koulutus laskutetaan kolmessa erässä á 600 €.

Kouluttajat

GLP-Coach®, Metataito-valmentaja®,  Master Coach (ICF), Minduflness-kouluttaja, työhyvinvointivalmentaja, Positive psychology practitioner®  Ritva Liisanantti

KM, Brain based Coach®, Voimakehä® valmentaja, Voimakehä® kouluttaja, Oivaltava® mindfulness-ohjaaja, työhyvinvointivalmentaja Anna-Maija Gustafsson

Tutustu kouluttajiin: http://www.inspiralcoach.fi/

Yhteyshenkilö kesäyliopistossa:

Sanna Vaurula (etunimi.sukunimi@tampereenkesayliopisto.fi), puh. 040-3573232

Pidätämme oikeuden muutoksiin.


Koulutuksesta sanottua: 

Koulutus oli todella hyvin valmisteltu ja antoi paljon. Laaja aineisto, joka herätteli itsessä monia ajatuksia ja kirvoitti monet antoisat keskustelut. Loistava kokonaisuus ja ihana ohjaajat. Kiitos!


Opettaja

Ritva Liisanantti ja Anna-Maija Gustafsson

Opintopisteet

15

Ilmoittautumisen tilanne

Kurssilla on tilaa

Kurssin ajankohta

4.10.2024 - 5.4.2025

Ilmoittautuminen alkaa

3.4.2024

Ilmoittautuminen päättyy

15.10.2024

Kurssimaksu

2050€

Ilmoittaudu