Perhe- ja jäämistöoikeus (7 op) – Tampereen kesayliopisto

Avoin yliopisto-opetusOikeustiede

Perhe- ja jäämistöoikeus (7 op)

Laajuus (op)

7.0

Oppiaine

Oikeustiede

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Turun yliopisto – Oikeustieteellinen tiedekunta

Ajankohta ja paikka

Verkkoluennot:

ti 19.3.2024 17.00–21.00  
ke 20.3.2024 17.00–21.00  
to 21.3.2024 17.00–21.00  
ti 26.3.2024 17.00–21.00  
ke 27.3.2024 17.00–21.00  
to 28.3.2024 17.00–21.00  
ke 10.4.2024 17.00–21.00  

Luennot välitetään Zoom-verkkokokousjärjestelmän kautta em. ajankohtina. Luennoille osallistutaan itsenäisesti omalla koneella, esim. kotoa  käsin. Verkkokokousympäristön osoite ilmoitetaan opintojakson Moodle-alueella. 

Luennot myös tallennetaan lukuunottamatta 10.4. pidettävää lisäpistetehtävään liittyvää luentoa.

Opintoryhmäohjaus Tampereella: 

3 ohjauskertaa:
ma 25.3.2024 klo 17.00–19.30,
ti 2.4.2024 klo 17.00–19.30 ja
ma 8.4.2024. klo 17.00–19.30

Opintoryhmässä käsitellään mm. tenttikirjallisuuteen liittyviä aiheita. Opiskelijoilla on mahdollisuus esittää kysymyksiä, joita käsitellään tapaamisissa. Opintoryhmään osallistuminen on vapaaehtoista. 

Opintoryhmä kokoontuu Tampereen kesäyliopiston Helmi-koulutustilassa, os. Kalevantie 7 C, 7. krs. Tapaamisiin voi osallistua tarvittaessa myös etäyhteydellä.

Opettajat

Luennoitsija: Professori Tuulikki Mikkola
Opintoryhmän ohjaaja: Asianajaja Riitta Laakso

Edeltävä opintojakso

Johdatus oikeustieteen opintoihin ja oikeudelliseen ajatteluun I (2 op)

Opiskelijan tulee olla suorittanut edeltävinä opintoina hyväksytysti Johdatus oikeustieteeseen tai vastaava opintojakso (2 – 5 op).

Edeltävän opintojakson voi suorittaa myös kokonaan itsenäisesti verkkokurssina esimerkiksi Turun yliopiston avoimessa yliopistossa.

Jos olet suorittanut edeltävän opintojakson muun kuin Turun yliopiston opintovaatimusten mukaan, sinun tulee hakea siitä korvaavuutta. Lisätietoja sivulla https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintotarjonta/oikeustieteellisen-tiedekunnan-opinnot/oikeustiede.

Ellet ole suorittanut edeltävää opintojaksoa, et voi saada opinto-oikeutta Perhe ja jäämistöoikeus -opintojaksolle.

Osaamistavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija

 • - hallitsee jokaiselle lakimiehelle välttämättömät perustiedot parisuhde-, lapsi-, edunvalvonta- ja jäämistöoikeudesta
 • - tuntee perhe- ja jäämistöoikeuden yleiset opit ja peruskäsitteet
 • - kykenee tunnistamaan oikeudenalan tyyppitilanteet ja niihin liittyvät oikeudelliset ongelmat
 • - osaa jäsentää aviovarallisuus- ja jäämistöoikeuden sekä varallisuusoikeuden väliset systemaattiset suhteet
 • - hallitsee kansainvälisen yksityisoikeuden perusopit ja osaa soveltaa niitä ratkaistaessa perhe- ja jäämistöoikeuteen kuuluvia asioita silloin, kun niillä on liittymiä yhtä useampaan oikeusjärjestelmään 

 • Asiakirjatehtävän ja siihen liittyvän luennon suoritettuaan opiskelija:
  - osaa jäsentää erityyppisiä perhe- ja perimysoikeudellisia tilanteita
  - pystyy itsenäisesti laatimaan erilaisiin tilanteisiin sopivia perhe- ja jäämistöoikeudellisia asiakirjoja ja asiakirjakokonaisuuksia 
 • - pystyy suullisesti kertomaan tekemistään asiakirjoista, niiden sisältämistä ehdoista sekä perustelemaan tekemänsä valinnat

Sisältö

Perhe- ja jäämistöoikeuden sääntelyä tarkastellaan osana siviilioikeuden yleisiä oppeja ja siten, että velvoite- ja esineoikeudellisten periaatteiden merkitys erityissääntelyn taustalla konkretisoituu. Kurssilla huomioidaan myös kansainvälistyvät suhteet ja tarkastellaan esimerkiksi sitä, miten sovellettavan lain valinta tapahtuu valtioiden rajat ylittävissä perimystilanteissa.

Kurssin osa-alueita ovat:

 • - Parisuhdeoikeus (ml. avioliitto-oikeus)
 • - Lapsi- ja edunvalvontaoikeus
 • - Perintö- ja testamenttioikeus
 • - Kansainvälinen perhe- ja jäämistöoikeus

 • Luennoilla käsiteltävät aiheet: 

-   parisuhdeoikeus: parisuhdeoikeuden perusteet, avoliittolain ja avioliittolain keskeiset käsitteet ja perusperiaatteet, aviovarallisuusjärjestelmä ja sen liityntä yleiseen varallisuusoikeuteen, avio- ja avopuolisoiden sopimusvapauden ulottuvuus ja sen rajoitukset.

-    jäämistöoikeus: perintöoikeuden perusperiaatteet, jäämistön hallinto, lesken oikeusasema, kuolinpesän osakkaan oikeusasema, jäämistöomaisuuden selvittäminen, perinnönjako, jäämistösuunnittelu, elinaikaisten lahjojen vaikutus jäämistön jakoon ja erilaiset testamenttityypit

-    kansainvälinen avioliitto- ja jäämistöoikeus: kansainvälisen yksityisoikeuden perusteet, rajat ylittävien parisuhteiden ja perimystilanteiden sääntely

Suoritustapa

Luennot (25  oppituntia à 45 min.) ja kirjallinen tentti luennoista sekä kirjallisuudesta, vapaaehtoiset harjoitustehtävät ja niihin liittyvä luento (3 oppituntia)

Opintoihin kuuluva vapaaehtoinen lisäpistetehtävä palautetaan torstaihin 4.4. mennessä. Siihen littyvä luento (pakollinen lisäpistetehtävän tehneille) on keskiviikkona 10.4. klo 17-21. Tätä luentoa ei tallenneta.

Vapaaehtoiset tehtävät annetaan Moodlessa, jossa annetaan myös vastaamisohjeet ja määräpäivä tehtävien palauttamiselle.Tehtäviä ei saa sähköpostitse vastuuopettajalta. Lisäpisteiden (0-2 p.) saaminen  edellyttää tehtävien kirjallista palauttamista Moodle-alueelle määräpäivään mennessä. Lisäpisteet saadakseen opiskelijan täytyy lisäksi osallistua 3 tunnin luennolle, jossa tehtävistä keskustellaan ryhmissä opettajan johdolla. Lisäpisteet saa käyttää täysimääräisesti hyväkseen kirjallisessa tentissä. Harjoitustehtävistä saadut lisäpisteet ovat voimassa opintojakson tenttikierroksen loppuun saakka.

Arviointi

Asteikolla 0-5

Arvosana muodostuu kirjallisen tentin ja mahdollisten opetuksen aikana harjoitustehtävissä saatujen lisäpisteiden perusteella. Harjoitustehtävistä saadut lisäpisteet ovat voimassa opintojakson tenttikierroksen loppuun saakka.

Oppimateriaali

Luentomateriaali

Moodlessa ilmoitettava ja julkaistava lisämateriaali (enintään 400 s.)

Kirjallisuus:

Hakalehto, Suvianna, Lapsioikeuden perusteet. 2018, s. 115-240, ei kuitenkaan s. 216-230 (huoltoasian täytäntöönpano). Sivut ilmoitettu e-kirjan sivujen mukaisesti (sisältävät jaksot lapsen äiti ja isä, adoptio, lapsen huolto ja asuminen, tapaamisoikeus ja elatus).
Lohi, Tapani: Tasinkoprivilegisäännöksen (AL 103.2 §) soveltamisesta puolison kuollessa kesken osituksen. Defensor Legis 3/2018 s. 355-369.
Mikkola, Tuulikki: Parisuhde, varallisuus ja sopimukset. 2021.
Mikkola, Tuulikki: Perittävän tekemät lahjoitukset ja niihin liitetyt määräykset: määräämisvallan rajoista ja mahdollisuuksista. Defensor Legis 3/2013 s. 312–325.
Välimäki, Pertti, Edunvalvontaoikeus. Sanoma Pro 2013.

Kuulustelut

ke 17.4.2024 klo 18–21
to 6.6.2024 klo 18–21
ke 14.8.2024 klo 18–21

Kuulustelut järjestetään valvottuina Moodle-tentteinä kesäyliopiston ilmoittamassa tenttisalissa. Tentin suorittajalla tulee olla käytössään oma kannettava tietokone. Yhteyksien varmistamiseksi on suositeltavaa  olla paikalla hyvissä ajoin ennen tentin alkua.

Kuulusteluihin ilmoittaudutaan viimeistään kaksi viikkoa ennen tenttiä sähköisellä lomakkeella. Tenttipaikan voit tarkistaa tenttikalenterista.

Vastaavuus

Perhe- ja jäämistöoikeus -opintojakso on Turun yliopiston Oikeustieteellisen tiedekunnan opintovaatimusten mukainen oikeustieteelliseen tutkintoon sisältyvä aineopintojen oikeudenalojen perusteiden opintojakso.

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintojakson hinta on 175 €. Ilmoittautumisen yhteydessä maksetaan verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon 70 €. Turun yliopiston avoimen yliopiston opintomaksun 105 € opiskelija maksaa avoimeen yliopistoon ilmoittautumisen yhteydessä. Ohjeet avoimeen yliopistoon ilmoittautumisesta lähetetään sähköpostitse ennen opintojakson alkua. Opintomaksu ei ole sidoksissa opintosuorituksiin, vaan se on maksu määräaikaisesta ja rajatusta opinto-oikeudesta.

Toisen asteen yhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulujen opetussuunnitelmien mukaisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat  oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 175 euroa.

Toisen asteen opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Lisätiedot

Marja Hoivala, puh 040 761 5952, marja.hoivala(at)tampereenkesayliopisto.fi
Sanna Hirvi, puh 044 901 8411, sanna.hirvi(at)tampereenkesayliopisto.fi

 

Tiedot on julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

Opettaja

Professori, OTT Tuulikki Mikkola ja asianajaja Riitta Laakso

Opintopisteet

7

Ilmoittautumisen tilanne

Ilmoittautuminen on päättynyt

Kurssin ajankohta

19.3.2024 - 14.8.2024

Ilmoittautuminen alkaa

21.6.2023

Ilmoittautuminen päättyy

13.3.2024

Kurssimaksu

175€